งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548–2551(ตค.50-กค.51)
ข้อมูล ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี (10 เดือน) ผู้มารับบริการทั้งหมด 476,764 512,388 535,486 487,199 : เฉลี่ยวันละ (ราย) 1,667 1,792 1,873 2,044 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ราย) 391,440 413,400 431,888 364,942 1,369 1,446 1,510 1,702 จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) 31,344 33,865 44,780 40,081 : วันนอนเฉลี่ยคนละ (วัน) 5.46 4.34 4.01 3.95 อัตราการครองเตียง (%) 95.67 98.29 100.93 100.12 จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิต (ราย) 1,157 1,254 1,211 1,089 อัตราการตาย (ต่อ 1,000 ราย) 34.87 34.91 35.34 34.44

3 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551
ราย * ค่าเฉลี่ย ปี ,044 ราย/วัน ( %) * ค่าเฉลี่ย ปี ,873 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี ,792 ราย/วัน

4 จำนวนผู้ป่วยนอก ปี 2549 – 2551 (จำแนกตามสิทธิ์)
ราย * ปี ,250 ราย ( %) * ปี ,723 ราย * ปี ,883 ราย

5 จำนวนผู้ป่วยใน ปี 2549 – 2551 (จำแนกตามสิทธิ์)
ราย

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (DF,DHF) จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549–2551 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2551)
คน อัตราป่วย ต่อแสนประชากร (2,008 ราย) เสียชีวิต 2 ราย (เมือง,ดอยหล่อ) อันดับ 1. อ.เมือง = อันดับ 2. อ.สันป่าตอง = อัตราป่วย ต่อแสนประชากร เดือน มค-มิย. สูงกว่าค่า median ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งปี = 638 คน แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

7 สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2547 - 2551
คน(รายใหม่)

8 Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551
นาที Start

9 Question

10 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

11 เดือนกรกฎาคม 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 168,647,049.34 บาท
*เงินบำรุงคงเหลือ ,902, บาท * มูลค่าคงคลัง ,933, บาท * หนี้สินคงค้าง ,829, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 18,425, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน ,255, บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 168,647, บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 106,805, บาท) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 135,494, บาท

12 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค. 50 - กค
รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค กค. 51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) รายรับเงินบำรุงทั้งปี ,730, บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี ,755, บาท I : E Ratio =

13 ประเมินรายรับปี 51 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์ เดือนตุลาคม 50 - กรกฎาคม 2551 (10 เดือน)
ล้านบาท ประมาณการรายรับ 10 เดือน ล้านบาท รับตามแผนปี ล้านบาท ( +2.75%) รับจริง ปี ล้านบาท (+14.48%)

14 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนกตามหมวดจ่าย เดือนตุลาคม 50 - กรกฎาคม 2551 (10 เดือน)
บาท

15 มูลค่าการใช้สินค้า 11 เดือน ปีงบประมาณ 2551 (ตค.50-สค.51)
หมวด จัดสรร สั่งซื้อ รับเข้าคลัง จ่ายเงิน % ใช้สินค้า คลังพัสดุ 1. ค่าจ้าง 36.7 29.4 26.5 25.0 72.2% 2. วัสดุทั่วไป 32.5 25.9 24.9 22.9 76.6% 3. วัสดุวิทย์ฯ 95.6 87.6 84.7 83.1 88.5% 4. ครุภัณฑ์ 96.3 39.3 29.7 38.1% 5. สิ่งก่อสร้าง 63.5 6.07 6.2 9.76% คลังยา 1. ED. 226.0 207.0 202.0 180.0 89.4% 2. NED. 128.0 127.0 128.5 112.2 99.2% 3. เวชภัณฑ์ 23.0 18.7 17.4 15.4 75.7%

16 สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 2551 1. ตค. 50
สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี ตค.50 อนุมัติ รายการ มูลค่า 1,610, บาท 2. พย.50 อนุมัติ รายการ มูลค่า 823, บาท 3. ธค.50 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 4. มค.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 5. กพ.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า ,715, บาท 6. มีค.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 7. เมย.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 8. พค.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า 216, บาท 9. มิย.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า 311, บาท 10.กค.51 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 230, บาท 11.สค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 356, บาท รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง 173 รายการ ,320, บาท

17 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551
I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 =

18 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551
(รวมงบลงทุนรอจ่าย)

19 สวัสดี

20 สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2” เพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์การลงสู่ระดับบุคคล วันที่ สิงหาคม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

21 แผนการดำเนินงานตามขั้นตอน IRBM
องค์การมีขีดสมรรถนะสูง 1.ค่างานสูง 2.ขึ้นเงินเดือน (%) 3.เลื่อนระดับตำแหน่ง เพื่อ แผนการดำเนินงานตามขั้นตอน IRBM ระยะ 1 1. การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ระยะยาว 5 ปี ( ) (1) เขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (2) แปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard (3) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย BSC Matrix เขียนแผนที่กลยุทธ์ Strategy Map 2. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด เพื่อวัดระดับความสำเร็จของแผนงานแบบบูรณาการ (1) ระดับองค์การ (Roadmap) (2) ระดับทีมนำคร่อมหน่วยงาน Key Results Area Profile : KRA Profile) (3) ระดับหน่วยงาน (Key Results Area Unit : KRA Unit) (4) ระดับบุคคล (Individual Indicators) 30-31 สค. 51 15-19 กย. 51

22 สรุป จำนวนผู้เข้าประชุม สาระการประชุมอบรม วันที่ 30 สค.51 คน
วันที่ 30 สค.51 คน วันที่ 31 สค.51 คน สาระการประชุมอบรม ทบทวนแนวคิดการนำยุทธศาสตร์ ไปสู่ Individual HR scorecard Review การบ้าน (วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , BSC.,Stretegic Map ถึง Roadmap) ทบทวน วิเคราะห์ SWOT เพื่อนำมาประกอบการทำ BSC.Matrix จัดทำแผนบูรณาการ กำหนดโครงการตามยุทธศาสตร์,Roadmap

23 แผนการดำเนินงานต่อไป
แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม อีก 3 ครั้ง (หนังสือแจ้งเวียนโดย HRD.) ครั้งที่ 3 วันที่ กย.51 ครั้งที่ 4 วันที่ ครั้งที่ 5 วันที่ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 ส่งการบ้าน (กำหนด KPI ของหน่วยงาน ลงใน Profileของโรงพยาบาล (ส่ง HRD. ภายในวันที่ 5 กย.51 เพื่อรวบรวมส่งวิทยากรวันที่ 9 กย.51) กำหนดทีมผู้รับผิดชอบ 16 Roadmap


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google