งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548–2551(ตค.50-กย.51)
ข้อมูล ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ผู้มารับบริการทั้งหมด 476,764 512,388 535,486 604,233 : เฉลี่ยวันละ (ราย) 1,667 1,792 1,873 2,113 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ราย) 391,440 413,400 431,888 453,381 1,369 1,446 1,510 1,585 จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) 31,344 33,865 44,780 45,806 : วันนอนเฉลี่ยคนละ (วัน) 5.46 4.34 4.01 3.92 อัตราการครองเตียง (%) 95.67 98.29 100.93 100.79 จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิต (ราย) 1,157 1,254 1,211 1,305 อัตราการตาย (ต่อ 1,000 ราย) 34.87 34.91 35.34 33.79

3 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551
ราย * ค่าเฉลี่ย ปี ,113 ราย/วัน ( %) * ค่าเฉลี่ย ปี ,873 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี ,792 ราย/วัน

4 จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551
ราย แผนกหลัก

5 จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามแผนกหลัก ปีงบประมาณ 2551
ราย แผนกหลัก

6 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2551
รายโรค จำนวน

7 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2551
กลุ่มโรค จำนวน

8 สถิติผู้ป่วยในเสียชีวิต 10 อันดับแรก
รายโรค จำนวน

9 ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งปี 51 = 3,886 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย : แสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย (อ.เมือง 2,ดอยหล่อ 1)

10 อ.แม่ริมพบผู้ป่วย 243 ราย (อัตราป่วย : แสนประชากร)

11 สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2547 – 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2551 คน(รายใหม่)

12 Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551
นาที Start

13 Question

14 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

15 เดือนกันยายน 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 175,470,459.58 บาท
*เงินบำรุงคงเหลือ ,421, บาท * มูลค่าคงคลัง ,238, บาท * หนี้สินคงค้าง ,953, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 19,997, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน ,950, บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 175,470, บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 101,484, บาท) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 125,408, บาท

16 รายรับเงินบำรุงทั้งปี 2551 772,218,169.25 บาท
รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค กย. 51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) รายรับเงินบำรุงทั้งปี ,218, บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี ,162, บาท I : E Ratio =

17 สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 2551 1. ตค. 50. อนุมัติ
สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี ตค.50 อนุมัติ รายการ มูลค่า 1,610, บาท 2. พย.50 อนุมัติ รายการ มูลค่า 823, บาท 3. ธค.50 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 4. มค.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 5. กพ.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า ,715, บาท 6. มีค.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 7. เมย.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 8. พค.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า 216, บาท 9. มิย.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า 311, บาท 10.กค.51 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 230, บาท 11.สค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 356, บาท 12.กย.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า บาท รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง 173 รายการ ,320, บาท

18 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551
I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 =

19 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551
(รวมงบลงทุนรอจ่าย)

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google