งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551
ราย * ค่าเฉลี่ย ปี ,873 ราย/วัน ( %) * ค่าเฉลี่ย ปี ,873 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี ,792 ราย/วัน

3 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549- 2551
ราย * ค่าเฉลี่ย ปี ,414 ราย/วัน ( -3.36%) * ค่าเฉลี่ย ปี ,510 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี ,446 ราย/วัน

4 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี 2549 - 2551
ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี % ( +1.36%) * ค่าเฉลี่ย ปี % * ค่าเฉลี่ยปี % หอผู้ป่วยที่อัตราครองเตียงสูงสุด เดือน มกราคม 2551 1. อช % 2. พ.1/ % 3. อบ % 4. กช % 5. อญ %

5 ผู้ป่วยในนอน รพ.เฉลี่ยคนละ (วัน) ปี 2548-2551
ค่าเฉลี่ยปี วัน (+0.50%) * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน

6 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปีงบประมาณ 2549-2551
อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปีงบประมาณ : ผู้ป่วยจำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 51 = (+1.07%) * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

7 Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551
นาที Start

8 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

9 รายรับกระแสเงินสดเงินบำรุง ปี 2549-2551
บาท เดือน มกราคม รวม 13,967, บาท เงินบำรุงโรงพยาบาล 12,168, บาท รพ.สาขา รวม 1,145, บาท ศรีดอนไชย , บาท รพ.แม่และเด็ก , บาท สสจ.เชียงใหม่ , บาท ศูนย์แพทย์ดอนแก้ว , บาท ตรวจสุขภาพ , บาท

10 เดือนมกราคม 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 191,202,058.02 บาท
*เงินบำรุงคงเหลือ 281,074, บาท * มูลค่าคงคลัง ,354, บาท * หนี้สินคงค้าง ,449, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 17,395, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน ,845, บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 191,202, บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 128,174, บาท) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 56,693, บาท

11 หนี้ค้างชำระ ณ สิ้นเดือน ปีงบประมาณ 2549 - 2551
บาท

12 มูลค่าคงคลัง ปีงบประมาณ 2551 เปรียบเทียบปี 2549-2551
บาท เดือน มค.51 (เกินประมาณการ 70%) *คลังพัสดุ ,118, บาท (+50%) *คลังยา 44,178, บาท (+69%) *คลัง OR ,119} บาท (-26.%) (เคลื่อนไหวน้อย) 2,373, บาท *คลังอื่น ๆ 7,057, บาท

13 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค. 50-มค
รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค.50-มค.51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) บาท

14 ประเมินรายรับปี 2551 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์ เดือนตุลาคม-มกราคม 2551
บาท สรุป ประมาณการ 216,041, บาท รับปี ,245, บาท (-22.76%) รับจริงปี ,684, บาท (-0.23%)

15 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนกตามหมวดจ่าย (คิดจากมูลค่าการใช้สินค้าจริง)
บาท

16 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบบุคลากร
ล้านบาท

17 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบดำเนินงาน
ล้านบาท

18 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบลงทุน
ล้านบาท

19 สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 2551 1. ตุลาคม. 50. อนุมัติ
สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี ตุลาคม.50 อนุมัติ 22 รายการ มูลค่า 1,610, บาท 2. พฤศจิกายน.50 อนุมัติ 7 รายการ มูลค่า , บาท 3. ธันวาคม 50 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 4. มกราคม 51 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท รวม ,756,220 บาท ระบุเหตุผลเพื่อทดแทน - การแพทย์ 6 รายการ 418,400 บาท - มิใช่การแพทย์ 22 รายการ 399,080 บาท รวม 817,480 บาท (29.6%)

20 Unplan Budget คิดมูลค่าจำแนกตามประเภท

21 Unplan Budget จำแนกตามเหตุผล

22 Unplan Budget จำแนกตามหน่วยเบิก

23 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551
I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 =

24 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551
(รวมงบลงทุนรอจ่าย)

25 ผลกระทบต่อการปรับระบบการเบิกจ่ายเงินผู้ป่วยใน สิทธิข้าราชการ ตาม DRGs
สถานการณ์ผู้ป่วยใน (มค-มิย.50 , กค.-ธค.50) ค่าใช้จ่าย DRGs.

26 จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิ์
ราย

27 มูลค่าการ Charge ผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิ์
ล้านบาท

28 มูลค่าการ Charge : case ผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิ์
บาท

29 AdjRW. รวมของผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิ์
หน่วย

30 AdjRW. : case ผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิ์
หน่วย

31 จำนวนผู้ป่วยในสิทธิ์เบิกได้ จำแนกตามที่อยู่ในจังหวัด 10 อันดับแรก
ราย

32 Disease (Pdx.) ที่มี AdjRW.รวมสูงสุด IPD สิทธิ์เบิกได้
หน่วย

33 Average cost : case ผู้ป่วยในรายสิทธิ์จำแนกตามกลุ่มค่าใช้จ่าย
หน่วยบาท

34 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google