งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551 ราย ( - 0.21%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,869 ราย / วัน ( - 0.21%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน ( - 0.21%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,869 ราย / วัน ( - 0.21%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน

3 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549- 2551 ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,444 ราย / วัน ( - 4.38%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,446 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,444 ราย / วัน ( - 4.38%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,446 ราย / วัน

4 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี 2549 - 2551 ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี 51 102.29% ( +1.35%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.95% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.01% * ค่าเฉลี่ยปี 51 102.29% ( +1.35%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.95% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.01%

5 ผู้ป่วยในนอน รพ. เฉลี่ยคนละ ( วัน ) ปี 2548- 2551 วัน ค่าเฉลี่ยปี 51 4.04 วัน (+0.65%) * ค่าเฉลี่ยปี 50 4.02 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 49 4.40 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 48 5.47 วัน

6 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี 2549-2551 : ผู้ป่วย จำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 51 = 34.17 (- 3.32%) * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

7 Cycle time OPD. โดยรวม ปี 2549 - 2551 นาที Star t

8 สถานการณ์โรค ตามฤดูกาล * DHF. * Air pollution

9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2551 เปรียบเทียบ ปี 2550 และ Median 5 (2545-2549) แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ผู้ป่วยตั้งแต่เดือน มค - มีค.2551 จำนวน 37 ราย คิดเป็นอัตรา 4.18 ต่อแสนประชากร สูงกว่าค่ามัธยฐาน

10 สรุปข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการจาก รพ. นครพิงค์ ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ (5 กลุ่ม ) ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551) Air pollution สรุปข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการจาก รพ. นครพิงค์ ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ (5 กลุ่ม ) ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551)

11 1. กลุ่มโรคตา (Conjunctivitis) แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2551 ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีค. 2551) เดือน มกราคม. เดือน กุมภาพันธ์. เดือนมีนาคม ปี 50 เฉลี่ย 22 ราย / สัปดาห์ ปี 51 เฉลี่ย 25 ราย / สัปดาห์

12 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2551 ( ข้อมูลถึงวันที่ 31 มีค. 2551) เดือน มกราคม. เดือน กุมภาพันธ์. เดือนมีนาคม ปี 50 เฉลี่ย 31 ราย / สัปดาห์ ปี 51 เฉลี่ย 31 ราย / สัปดาห์ 2. กลุ่มโรคหัวใจ (Angina pectoris, MI, IHD)

13 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2551 ( ข้อมูลถึงวันที่ 31 มีค. 2551) เดือน มกราคม. เดือน กุมภาพันธ์. เดือนมีนาคม 1. สรุปโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย - ปี 50 เฉลี่ย 235 ราย / สัปดาห์ - ปี 51 เฉลี่ย 266 ราย / สัปดาห์ 2. เพิ่มในกลุ่ม other Ac.sinusitis(J03),URI. ลดในกลุ่ม common cold 3. กลุ่ม Upper respiratory tract disease

14 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2551 ( ข้อมูลถึงวันที่ 31 มีค. 2551) เดือน มกราคม. เดือน กุมภาพันธ์. เดือนมีนาคม 1. สรุปโดยรวมลดลงเล็กน้อย - ปี 50 เฉลี่ย 430 ราย / สัปดาห์ - ปี 51 เฉลี่ย 391 ราย / สัปดาห์ 2. เพิ่มเล็กน้อยในกลุ่ม Ac.Bronchitis ลดในกลุ่ม Flu,pneumonia, 4. กลุ่ม Lower respiratory tract disease

15 5. กลุ่ม skin Irritant allergic dermatitis(L24) พบน้อยมาก

16

17 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

18 รายรับกระแสเงินสดเงินบำรุง ปี 2549-2551 บาท เดือน กุมภาพันธ์ 2551 รวม 16,879,505.72 บาท เงินบำรุงโรงพยาบาล 13,469,671.72 บาท รพ. สาขารวม 1,031,054.00 บาท ศรีดอนไชย 665,949.00 บาท รพ. แม่และเด็ก 28,930.00 บาท สสจ. เชียงใหม่ 336,175.00 บาท ศูนย์แพทย์ดอนแก้ว 53,177.00 บาท ตรวจสุขภาพ 2,325,600.00 บาท

19 * หนี้สินคงค้าง 72,082,285.33 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 683,389.62 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 72,765,674.95 บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 281,431,185.09 บาท * มูลค่าคงคลัง 54,716,016.88 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ปลอดหนี้ ) 208,665,510.14 บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 127,876,686.63 บาท ) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 66,506,632.92 บาท

20 มูลค่าคงคลัง ปีงบประมาณ 2551 เปรียบเทียบปี 2549-2551 บาท เดือน กพ.51 ( เกิน ประมาณการ 42.8%) * คลังพัสดุ 8,357,882.08 บาท * คลังยา 38,581,797.11 บาท * คลังอื่น ๆ 7,776,337.69 บาท

21 รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 ( เดือนตค.50- กพ.51) รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 ( เดือนตค.50- กพ.51) ( ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี ) บาท -9.7% +12.2% -44.5% -14.5%

22 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 = 0.9819971

23 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

24


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google