งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551-2552
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548–2552
(ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2551) ข้อมูล ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 (ตค-พย) ผู้มารับบริการทั้งหมด 476,764 512,388 535,486 604,233 104,988 : เฉลี่ยวันละ (ราย) 1,667 1,792 1,873 2,113 2,203 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ราย) 391,440 413,400 431,888 453,381 79,813 1,369 1,446 1,510 1,585 1,675 จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) 31,344 33,865 44,780 45,806 8,521 : วันนอนเฉลี่ยคนละ (วัน) 5.46 4.34 4.01 3.92 3.79 อัตราการครองเตียง (%) 95.67 98.29 100.93 101.09 101.94 จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิต (ราย) 1,157 1,254 1,211 1,305 101 อัตราการตาย (ต่อ 1,000 ราย) 34.87 34.91 35.34 34.00 29.69

3 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551
ราย * ค่าเฉลี่ยปี ,203 ราย/วัน (+ 4.26%) * ค่าเฉลี่ย ปี ,113 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี ,873 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี ,792 ราย/วัน

4 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2541 - 2552
ราย อัตราเพิ่ม ปีละ 1,126 คน

5 ประเด็นข้อพิจารณา ประเด็นข้อพิจารณา
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2552 ตามเกณฑ์ของ กพร. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2552 ตามเกณฑ์ของ กพร. จังหวัดเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ 1.มิติด้านประสิทธิผล (3) -ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ 14 ตัวชี้วัด IRBM R1 - 16 2.มิติด้านคุณภาพบริการ (5) - คุณภาพบริการ 8 ตัวชี้วัด 3.มิติด้านประสิทธิภาพ (3) - ประสิทธิภาพ 2 ตัวชี้วัด 4.มิติด้านการพัฒนาองค์การ (1) - พัฒนาองค์การ 3 ตัวชี้วัด

6 ตัวชี้วัดที่ 11 ของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ? ของ รพ.นครพิงค์
ตัวชี้วัดที่ 21 ของสสจ. ตัวชี้วัดที่ ? ของ รพ.นครพิงค์ * ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ - จังหวัดคัดเลือกจาก 20 กระบวนงาน เหลือ 13 – 15 กระบวนงาน ที่ต้องถูกประเมินผล ในปี การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก (ไม่นับระยะเวลาพบแพทย์) หน่วยงานที่รับผิดชอบ –> โรงพยาบาลระดับจังหวัด

7 สิ่งที่ต้องดำเนินงานต่อไป
รวบรวมข้อมูลระยะเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก ตามแบบฟอร์ม 2 ตามตารางวันเวลาที่กำหนด วันละไม่น้อยกว่า 30 ราย ส่ง สสจ. รายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (สสจ.สรุปเสนอจังหวัด) เริ่มวันแรก วันที่ 5 มค. 2552 ประกาศขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ แต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลามาตรฐานของจังหวัดให้ประชาชน ทราบอย่างชัดเจน

8 Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551
นาที Start (มิย.49)

9 Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 – 2552 คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (Code 0100)
นาที

10 Cycle time OPD. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (Code 0100) เดือน พย.51
นาที

11 นาที Cycle time OPD. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (Code 0100) วันที่ 1 ธันวาคม 2551 (ปรับปรุง) ผู้รับบริการ OPD = 2,166 ราย คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (0100) จำนวน 176 ราย

12 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา จัดตั้ง / Revise คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก ผอก.(หรือผู้ได้รับมอบหมาย) ประธาน รองฯแพทย์ / รองฯบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงาน OPD รองประธาน ประธาน PCT. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ หัวหน้าการพยาบาลผู้ป่วยนอก เลขาฯ คณะทำงาน ประเมินผล/รายงาน ทีมสารสนเทศ (CIO/ศูนย์ข้อมูล) ประสานงาน ตัวแทนคลินิกต่าง ๆ / อื่น ๆ

13 Question

14 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

15 เดือนพฤศจิกายน 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 182,687,768.39 บาท
*เงินบำรุงคงเหลือ ,958, บาท * มูลค่าคงคลัง ,281, บาท * หนี้สินคงค้าง ,663, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 9,606, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน ,270, บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 182,687, บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 223,985, บาท) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 102,485, บาท

16 รายรับเงินบำรุงทั้งปี 2552 95,900,905.32 บาท
รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2552 (เดือนตค พย. 51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) รายรับเงินบำรุงทั้งปี ,900, บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี ,085, บาท I : E Ratio =

17 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552
I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 52 =

18 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552
(รวมงบลงทุนรอจ่าย)

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google