งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
แบบทดสอบ เรื่อง ข้อมูล จัดทำโดย นายวิทยา บาริศรี ครู คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

2 1. ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวอักษร
ก. ขนมราคา 10 บาท ข. วิชัยสูง เซนติเมตร ค. ปากกาเป็นอุปกรณ์การเรียน ง. 1,000

3 ก. วิทยุ ข. โทรทัศน์ ค. อินเตอร์เน็ต ง. ถูกทุกข้อ
2. นักเรียนสามารถรับรู้ข้อมูลเรื่อง สภาพอากาศได้จากแหล่งข้อมูลใด ก. วิทยุ ข. โทรทัศน์ ค. อินเตอร์เน็ต ง. ถูกทุกข้อ

4 ค. ด.ช. เอก ร้องไห้เสียงดัง ง. ด.ช. เอก
3. “เด็กชายเอกร้องไห้เสียงดัง เพราะเขาทำเงิน หาย 10 บาท” ข้อมูลตัวเลข คือข้อใด ก. เงินหาย 10 บาท ข. เสียงร้องของ ด.ช. เอก ค. ด.ช. เอก ร้องไห้เสียงดัง ง. ด.ช. เอก

5 ข. ร้านขายเครื่องเขียน ค. ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับ ง. ห้องคอมพิวเตอร์
4. ข้อมูลเรื่องดอกไม้ สามารถค้นหาได้จาก แหล่งข้อมูลใด ก. ห้องสมุด ข. ร้านขายเครื่องเขียน ค. ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับ ง. ห้องคอมพิวเตอร์

6 5. ด.ช. ดำ อยากรู้ว่าใน 1 วัน จะมีรถสีแดงผ่านที่
หน้าบ้านกี่คัน ด.ช. ดำ ต้องใช้วิธีใดใน การรวบรวมข้อมูล ก. การสัมภาษณ์ ข. การสังเกต ค. การตอบแบบสอบถาม ง. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ

7 6. เสียงวิทยุประกาศว่า “วันนี้ฝนจะตกตอนบ่าย”
ด.ช. แดง จึงนำร่มไปตลาดด้วย ข้อมูลที่ ด.ช. แดง ได้รับจัดเป็นข้อมูลประเภทใด ก. ข้อมูลเสียง ข. ข้อมูลตัวเลข ค. ข้อมูลภาพ ง. ข้อมูลตัวอักษร

8 ก. ข้อมูลเสียง ข. ข้อมูลตัวเลข ค. ข้อมูลภาพ ง. ข้อมูลตัวอักษร
7. “ด.ช. ขาว สอบวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ 20 คะแนน” คะแนน 20 คะแนน เป็นข้อมูลประเภทใด ก. ข้อมูลเสียง ข. ข้อมูลตัวเลข ค. ข้อมูลภาพ ง. ข้อมูลตัวอักษร

9 ง. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ
8. นักเรียนอยากทราบข้อมูลเรื่อง การเลี้ยงปลา จึงไปหา ข้อมูลในห้องสมุด การกระทำของนักเรียนดังกล่าว เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใด ก. การสังเกต ข. การสัมภาษณ์ ค. การตอบแบบสอบถาม ง. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ

10 ก. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ ข. การทำแบบสอบถาม ค. การทำนาย
9. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการรวบรวมข้อมูล ก. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ ข. การทำแบบสอบถาม ค. การทำนาย ง. การสัมภาษณ์

11 ก. ข้อมูลที่ได้จากความฝัน ข. ข้อมูลที่ได้จากคำทำนาย
10. ข้อใดเป็นลักษณ์ของ ข้อมูลที่ดี ก. ข้อมูลที่ได้จากความฝัน ข. ข้อมูลที่ได้จากคำทำนาย ค. ข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์จริง ง. ข้อมูลที่ได้จากการบอกต่อๆกันมา

12 “นก 3 ตัว จับอยู่บนต้นไม้”
11. ข้อความข้างบน จัดเป็นข้อมูลประเภทใด ก. ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวเลข ข. ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลภาพ ค. ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวอักษร ง. ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลตัวเลข

13 ก. การค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ข. การรวบรวมข้อมูลจากคนอื่น
12. ข้อใดเป็น ความหมายของการรวบรวมข้อมูล โดย การสังเกต ก. การค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ข. การรวบรวมข้อมูลจากคนอื่น ค. การอ่านหนังสือพิมพ์ ง. การดูโทรทัศน์

14 ก. การค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ข. การรวบรวมข้อมูลจากคนอื่น
13. ข้อใดเป็น ความหมายของการรวบรวมข้อมูล โดย การสัมภาษณ์ ก. การค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ข. การรวบรวมข้อมูลจากคนอื่น ค. การอ่านหนังสือพิมพ์ ง. การดูโทรทัศน์

15 ก. ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวอักษร ข. ข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพ
14. ผู้ประกาศข่าวในโทรทัศน์พูดว่า “เด็กนักเรียนที่คุยแข่งกับครู เป็นเด็กไม่ดี” นักเรียนได้รับข้อมูลรูปแบบใดบ้าง ก. ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวอักษร ข. ข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพ ค. ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวอักษร ง. ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลตัวเลข

16 15. จากข้อความข้างบน เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีใด
นักเรียนชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หรือไม่ ตอบ เพราะเหตุใด ตอบ 15. จากข้อความข้างบน เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีใด ก. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ ข. การทำแบบสอบถาม ค. การสังเกต ง. การสัมภาษณ์

17 ก. ห้องสมุด ข. ถามครู ค. หนังสือเรียน ง. ถามชาวนา
16. ถ้านักเรียนอยากทราบขั้นตอนการ ทำนา นักเรียน สามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลใด ก. ห้องสมุด ข. ถามครู ค. หนังสือเรียน ง. ถามชาวนา

18 17. อุปกรณ์ใด ให้ข้อมูลทั้งภาพและเสียง
ก ข. ค ง.

19 18. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของข้อมูล
   ก. ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น  ข. ช่วยในการวินิจฉัยโรค  ค. เกิดความสนุกและผ่อนคลาย  ง. ช่วยประหยัดและสะดวกขึ้น

20 19. แหล่งข้อมูลใด ไม่เข้าพวก
 ก. การฟังเพลงจากวิทยุ  ข. การฟังเพื่อนเล่าเรื่องต่างๆ  ค. การดูโทรทัศน์  ง. การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์

21 20. แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
ก. ปอฟังยายเล่าประวัติของชุมชน ข. แดงเล่าเรื่องไปเที่ยวให้โต้งฟัง ค. พิมพ์เขียนจดหมายไปหาเพื่อน ง. ดำสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน

22 21. ข้อมูลจากแหล่งใดทันสมัยที่สุด
ก. หน่อยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ข. ก้อยฟังข่าวจากวิทยุ ค. นิดอ่านหนังสือในห้องสมุด ง. ฟ้าอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์

23 22. ให้นักเรียนเขียนชื่อ บุคคลดังต่อไปนี้
1. ครูประจำชั้น 2. ครูสอนคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อนสนิท 4. เว็บไซต์โรงเรียน ลงในสมุดของตัวเอง ใช้ชื่อจริง ห้ามเป็นชื่อเล่น

24 จบ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google