งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Solaris 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Solaris 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Solaris 10

2 Users and Groups Management

3 User and Group User คือ ผู้ใช้งาน

4 User ข้อมูลของทุก user จะถูกระบุไว้ที่ ไฟล์ /etc/passwd
สามารถดูได้โดยใช้คำสั่ง more /etc/passwd #more /etc/passwd root:x:0:0:Super-User:/:/sbin/sh daemon:x:1:1::/: bin:x:2:2::/usr/bin: sys:x:3:3::/: adm:x:4:4:Admin:/var/adm: lp:x:71:8:Line Printer Admin:/usr/spool/lp: uucp:x:5:5:uucp Admin:/usr/lib/uucp:

5 การเพิ่ม user useradd login_name
#useradd user1 #grep user1 /etc/passwd user1:x:1001:1::/home/user1:/bin/sh

6 กำหนด passwordให้ user
passwd login_name #passwd –r files user1 New Password: Re-enter new Password: Passwd: password successfully changed for user1

7 การยกเลิก user แบบชั่วคราว
passwd –l login_name หลังจากยกเลิกแล้ว ถ้าต้องการใช้ user นี้อีกให้ใช้คำสั่ง passwd เพื่อกำหนด password ใหม่ให้ user #passwd –l user1 passwd: password information changed for user1

8 การลบ user แบบถาวร userdel login_name #userdel user1
#grep user1 /etc/passwd #

9 Group ข้อมูลของทุก group จะถูกเก็บไว้ที่ไฟล์ /etc/group
สามารถดูได้โดยใช้คำสั่ง more /etc/group #more /etc/group root::0: other::1:root bin::2:root,daemon sys::3:root,bin,adm adm::4:root,daemon uucp::5:root mail::6:root

10 การเพิ่ม group groupadd group_name #groupadd group1
#grep group1 /etc/group group1::1001:

11 การลบ group groupdel group_name #groupdel group1
#grep group1 /etc/group #

12 การเปลี่ยน group ให้ user
usermod –g group_name login_name user ใหม่ จะถูกจัดให้มี group เป็น other #grep group1 /etc/group group1::1001: #usermod –g group1 user1 #grep user1 /etc/passwd user1:x:1001:1001::/home/user1:/bin/sh

13 การลบ group ให้ user ไม่มีคำสั่งเฉพาะ ลบโดยการแก้ไขไฟล์ /etc/group

14 การดู user และ group ปัจจุบัน
id #id uid=1001(user1) gid=1001(group1)

15 การเปลี่ยน group ชั่วคราว
newgrp group ในกรณีที่ user ต้องการทำงานในนามของ group อื่น ที่ไม่ใช่ primary group ของ user นั้น

16 File and Directory Management

17 การดูรายชื่อ file และ directory
ls #cd / #ls Desktop export noautoshutdown users Documents home opt usr bin kernel platform var cdrom lib proc vol dev lost+found sbin workspace devices mnt system etc net tmp #

18 การดูรายละเอียด file และ directory
ls –l #ls -l total 606 drwxr-xr-x 4 root root Mar Desktop drwxr-xr-x 2 root root Mar Documents lrwxrwxrwx 1 root root Oct bin -> ./usr/bin drwxr-xr-x 3 root root Jun 10 15:37 cdrom drwxr-xr-x 248 root sys Apr dev drwxr-xr-x 2 root sys Jun 10 15:36 devices drwxr-xr-x 85 root sys Jun 10 19:18 etc

19 -rw-rw-r-- 1 user1 group1 0 Jun 11 12:55 test.txt
รายละเอียดของ ls -l -rw-rw-r user1 group Jun 11 12:55 test.txt ระดับการเข้าถึงไฟล์ ดัชนีของไฟล์ user_name ของเจ้าของไฟล์ group_name ของเจ้าของไฟล์ ขนาดของไฟล์ เวลาแก้ไขครั้งล่าสุด ชื่อไฟล์

20 ระดับการเข้าถึง file -rw-r--r--
1 ประเภทของไฟล์ ( - = file, d = directory, l = link) 2-4 ความสามารถของเจ้าของในการ อ่าน เขียน รัน ตามลำดับ 5-7 ความสามารถของ group ในการ อ่าน เขียน รัน ตามลำดับ 8-10 ความสามารถของ user ทั่วไป ในการอ่าน เขียน รัน ตามลำดับ

21 การแก้ไขระดับการเข้าถึงไฟล์
chmod permission_level file_name #ls –l test.txt -rw-r--r user1 group Jun test.txt #chmod g+w test.txt; ls -l -rw-rw-r user1 group Jun 11 12:55 test.txt #chmod o+wx test.txt; ls –l -rw-rw-rwx 1 user1 group Jun 11 12:55 test.txt #chmod o-w test.txt; ls –l -rw-rw-rw- 1 user1 group Jun 11 12:55 test.txt

22 การ copy file cp source_file destination_file
cp source_file destination_directory #touch test.txt #ls test.txt #cp test.txt copied_file.txt test.txt copied_file.txt

23 การย้ายไฟล์ mv source_file destination_file
mv source_file destination_directory #mkdir dir1 #mv test.txt dir1 #ls dir1 test.txt

24 การลบไฟล์ rm file_name rm –r directory_name #ls test.txt #rm test.txt

25 Process Management

26 Process Process คือ งาน หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ทำงานอยู่ในระบบ

27 การแสดง process ที่ทำงานอยู่
ps แสดง process ของ user ปัจจุบันที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น #ps PID TTY TIME CMD 1303 pts/ :00 sh 1348 pts/ :00 ps

28 การแสดง process ที่ทำงานอยู่
ps –ef แสดง process ทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น #ps –ef UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD root :24:06 ? :10 sched root :24:06 ? :00 /sbin/init root :24:06 ? :00 pageout root :24:06 ? :13 fsflush

29 ตัวอย่างผลลัพธ์จาก ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD root :18:38 ? :09 sched root :18:38 ? :00 /sbin/init root :18:38 ? :00 pageout UID : user id PID : process id PPID : parent process id C : processor utilization STIME : start time TTY : terminal TIME : cpu time CMD : command

30 การตรวจสอบ process ที่สนใจ
ps –ef | grep process_name #ps –ef|grep inetd root :24:31 ? :01 /usr/lib/inetd user :38:55 pts/ :00 grep inetd

31 การหยุด process pkill -9 process_name

32 Monitor Server vmstat

33 Virtual Directory for Web Application

34 Shell Script

35 Startup - Shutdown

36 การ shutdown shutdown -y -i5 -g0 init 5 poweroff

37 การ restart shutdown -y -i6 -g0 init 6 reboot

38 Backup and Recovery

39 การรวมไฟล์ tar cvf tar_file_name file_name
tar cvf tar_file_name directory #ls test.txt test2.txt #tar cvf test.tar test.txt test2.txt test.txt test2.txt test.tar

40 การบีบอัดไฟล์ gzip file_name #ls test.tar #gzip test.tar test.tar.gz

41 การแตกไฟล์ที่บีบอัด gunzip file_name #ls test.tar.gz
#gunzip test.tar.gz test.tar

42 การดูขนาดไฟล์ก่อน backup
ufsdump S file_to_dump #id uid=1001(user1) gid=1001(group1)

43 การ backup file ufsdump


ดาวน์โหลด ppt Solaris 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google