งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานแก้ไขปัญหา การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ห้องคลอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานแก้ไขปัญหา การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ห้องคลอด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานแก้ไขปัญหา การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ห้องคลอด
การดำเนินงานแก้ไขปัญหา การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ห้องคลอด โดย นางธรรมวรรณ บูรณสรรค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 1.1 การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์
1. ระบบงาน 1.1 การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์

3 1.2 ให้ความรู้เรื่องการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
- อาการและอาการแสดงที่ต้องมาโรงพยาบาล - ผลเสียต่อแม่และทารกในครรภ์ - การรักษาของแพทย์ - ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล - Individual Approach หนังยับยั้งคลอดครบตามเกณฑ์

4 1.3 ให้ความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนด

5 2. การเฝ้าระวัง 2.1 โดยการใช้แบบบันทึกการคลอดก่อนกำหนดของเครือข่ายร่วมกับจังหวัด 2.2 ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงจากแผนก ANC

6 3. การดูแลรักษายับยั้งคลอด
3.1 จัดทำแนวทางการดูแลแบบเครือข่าย

7 หญิงตั้งครรภ์ที่ Admit ด้วยภาวะคลอดก่อนกำหนด
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ พบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอกโดยระบบทางด่วน พบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินโดยระบบทางด่วน ปรึกษาสูติแพทย์ ปรึกษาสูติแพทย์ ส่งห้องคลอดเพื่อยับยั้งการคลอด ส่งห้องคลอดเพื่อยับยั้งการคลอด

8 แนวทางการดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนด
ใช่ ไม่มี มี ปากมดลูก - เปิด > 2 ชม. - บาง 80 % รพสต. แพทย์ประเมิน รับไว้ใน รพ. มีน้ำเดินหรือไม่ ดูแลแบบน้ำคร่ำซึม Tocolytic Protocol ไม่ใช่ ยับยั้งการคลอดสำเร็จ คลอด นัดติดตามที่คลินิกครรภ์เสี่ยงสูง แนวทางการดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนด

9 3.2 มี Care Map for Preterm Labor ดูแลในห้องคลอด สื่อสารในสหสาขาวิชาชีพ

10 3.3 Care Map for Preterm Labor
- Fetal Monitoring - Ultrasonography - BUN, Cr, Electrolyte, UA, CBC, BS - Terbutaline 5 amp in 5% DW 500ml. iv start 20ud/m ปรับยา 5ud/m ทุก นาที จนกระทั่ง interval>10 นาทีและคงระดับน้ำยานั้นไว้ 24 ชั่วโมง - เปลี่ยนยาฉีด Terbutaline 1/2 amp ทุก 4hr.×6doses Feso 4 1×3 pc

11 3.3 Care Map for Preterm Labor (ต่อ)
- Terbutaline(2.5) 2×4 pc - Amocy(500) 1×4 pc × 5 วัน - Homemedication, Terbutaline(2.5)pc×2, FeSO4 11 pc #30, vit C 1×3 pc - Pethidine 50 mg/im for Theraprutic - Dexamethasone (GA24-34 week)6 mg imทุก 12 hr.×4 doses

12 3.4 ดูแลยับยั้งคลอดโดย 3.4.1 ให้ Bricanyl 5 amp+5%DW 500 ml v drip tritrate จนไม่มี Contraction in 24 hr 3.4.2 Bricanyl 0.5 ml sc ทุก 4 hr

13 4.1 จัดทำแนวทางการส่งต่อแบบเครือข่าย MCH Board / Conference Case
4. ระบบการส่งต่อ 4.1 จัดทำแนวทางการส่งต่อแบบเครือข่าย MCH Board / Conference Case โรงพยาบาลหนองหาน โรงพยาบาลทุ่งฝน โรงพยาบาลไชยวาน โรงพยาบาลบ้านดุง โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

14 4.2 การส่งต่อโรงพยาบาลอุดรธานี ส่งต่อโรงพยาบาลอุดรธานี
แพทย์ประเมินน้ำหนักทารกในครรภ์น้อยกว่า 2,000 กรัม ให้การรักษาพยาบาลดูแลตามมาตรฐาน ส่งต่อโรงพยาบาลอุดรธานี

15 5. จัด Unit Preterm จัดสถานที่

16 6. จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือ

17 7. ติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน

18 8. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับ รพ. สต
8. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับ รพ.สต./PCU ทางระบบ HOSxP และทางโทรศัพท์

19 ผลการดำเนินงาน

20 อัตรามารดาตาย เท่ากับ 0
อัตรามารดาตาย เท่ากับ 0

21

22

23

24

25

26 เกิดนวัตกรรมการดูแลมารดาและทารก

27 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1. ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงาน 2. มีทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ให้การดูแล 3. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 4. มีเครือข่ายการดูแลมารดาทารกระดับจังหวัด 5. สปสช. สนับสนุนด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ

28 ปัญหา อุปสรรค 1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีจำนวนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น 2. Teen Age Pregnancy / Elderly Pregnancy 3. ไม่ฝากครรภ์, ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ 4. ระบบสารสนเทศยังไม่เอื้อต่อการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 5. ระบบการส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนดที่ รพศ. ซับซ้อนยุ่งยาก 6. ระบบขอคำปรึกษากุมารแพทย์ รพศ. ซับซ้อนหลายขั้นตอน


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานแก้ไขปัญหา การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ห้องคลอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google