งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมที่เหมาะสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน มุมมองประชาชน วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีมาตรการดูแลแม่และเด็กในชุมชน มีสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง วัยรุ่นได้รับความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง มุมมองภาคี มีการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์โดย อสม. มี อสม. ประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน อปท./ ผู้นำชุมชน มีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสุขภาพ แม่และเด็ก อปท. / ผู้นำชุมชน ให้ความรู้และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก มุมมองกระบวนการ มีระบบการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม มีการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีระบบการติดตาม/ประเมินผล มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม มุมมองพื้นฐาน บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการข้อมูล มีระบบการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง มีการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้) องค์กรมีการทำงานเป็นทีม บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ (แรงจูงใจ) มีแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน

2 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก
จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ ตุลาคม 2553 ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง -สรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สื่อสารเรื่องแม่และเด็ก -สร้างคลังความรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก -สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนให้มีต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม -ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ -ส่งเสริมให้มีแม่ตัวอย่างในชุมชน วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม -จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนและชุมชน -สร้างระบบเฝ้าระวังวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ -ผลักดันให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดเก็บข้อมูล -ผลักดันการนำข้อมูลด้านสุขภาพแม่และเด็กมาใช้ในชุมชน ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพแม่และเด็กที่มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหญิงตั้งครรภ์ -ส่งเสริมให้ชุมชนมีมาตรการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน มุมมองประชาชน (Valuation) อปท.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง -จัดเวทีการเสวนาด้านสุขภาพ -ผลักดันข้อบัญญัติของท้องถิ่น -จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ -เผยแพร่ข่าวสารด้านแม่และเด็ก -จัดหาข่าวสารด้านแม่และเด็ก -ร่วมจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแม่และเด็ก โรงเรียนตรวจเยี่ยมสุขภาพแม่และเด็กโดยจิตอาสาอย่างมีประสิทธิภาพ -สร้างความเข้มแข็งให้กับจิตอาสา -กำหนดบทบาทหน้าที่จิตอาสา -สร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย(อบต.,อสม,สื่อมวลชน) โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน -สร้างสัมพันธภาพที่ดีในโรงเรียน -พัฒนาศักยภาพของครูอนามัยโรงเรียน อสม.มีระบบข้อมูลแม่และเด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูล อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารในชุมชน -ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน มุมมองภาคี (Stakeholder) ระบบบริการที่มีคุณภาพ -พัฒนาระบบฝากครรภ์ คลอด หลังคลอดให้มีคุณภาพ -พัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์และระบบส่งต่อ -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ช่องทางต่างๆ) -จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย -พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการนวตกรรมที่ดี -สนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรม -สร้างคลังนวัตกรรมสุขภาพ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ -สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครือข่าย -สรรหาแหล่งทุนในชุมชน -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย การประสานงานและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการนิเทศติดตามประเมินผล -พัฒนาระบบการสื่อสาร -พัฒนาเทคโนโลยีการติดตามประเมินผล มุมมองกระบวนการ (Management) มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล -พัฒนาระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล -ส่งเสริมให้มีการประเมินผล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน -พัฒนาบุคลกรทุกคนในการบริหารจัดการข้อมูล -จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการข้อมูล บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกที่ดีที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม -สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร -ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี -เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดี องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน -พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด - เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development)

3 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ. หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ ตุลาคม 2554 หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มุมมองประชาชน (Valuation) หญิงตั้งครรภ์มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพแม่และเด็กที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อสม. มีระบบข้อมูลแม่และเด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มุมมองภาคี (Stakeholder) อปท.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ระบบบริการที่มีคุณภาพ มุมมองกระบวนการ (Management) การประสานงานและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development) เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 แผนปฏิบัติการ ( Mini - SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย
อ. หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ ตุลาคม 2554 หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มุมมองประชาชน (Valuation) ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อสม. มีระบบข้อมูลแม่และเด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ มุมมองภาคี (Stakeholder) อปท.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง ระบบบริการที่มีคุณภาพ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ มุมมองกระบวนการ (Management) การประสานงานและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development) เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองประชาชน ชุมชนมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง สรรหาบุคลากรที่จะทำหน้าที่สื่อสารเรื่องแม่และเด็ก คัดเลือกเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน เขียนโครงการของบประมาณ ชุมชนรับทราบข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โครงการ 1 ชุมชนมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และได้รับข้อมูลด้านสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง - ต.ค. 2554 อสม. ประชุมกำหนดเกณฑ์ ครั้ง/คน 2/28 5,600 ตั้งกรรมการ คน 5 ธ.ค. 2554 กำหนดบทบาทหน้าที่ 1/28 2,800 คัดเลือกบุคคลตามเกณฑ์พัฒนาศักยภาพ ครั้ง 125 ดำเนินงาน ครั้ง/สัปดาห์ 7,200 ม.ค. 2555 ประเมินผลงานเพื่อจ้าง ก.พ 2555 5

6 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองประชาชน ต่อ - ประเมินผลโครงการ ครั้ง 1 - พ.ย. 2555 สร้างคลังความรู้แม่และเด็ก พัฒนาศูนย์ความรู้แม่และเด็ก - เขียนโครงการ โครงการ ต.ค. 2554 แต่งตั้งคณะทำงาน คน 28 ปรับปรุงศูนย์ความรู้ 20,000 ธ.ค. 2554 สรรหาเอกสารความรู้ด้านแม่และเด็ก 12 จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารประชาสัมพันธ์ ชุด 30,000 ม.ค. 2555 ประเมินโครงการ 6

7 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี อสม.มีระบบข้อมูลแม่และเด็กครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล จัดทำข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน เตรียมแฟ้มบันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ทุกคนต้องให้ข้อมูลของการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง จำนวนครั้ง 12 ครั้ง อสม.มีการสำรวจหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนและมีข้อมูลที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง - ต.ค – ก.ย. 2555 อสม.ทุกคน สำรวจข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ... คน ต.ค – ก.ย (เดือนละ 1 ครั้ง) ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล บันทึกรายงานประจำเดือน จัดส่งรายงานให้ รพ.สต. 7

8 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ- อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ภายในปี กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 มุมมองภาคี เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรืองานที่ทำ) ตัวชี้วัดผลงาน (PI) (6) ปริมาณงาน (7) ตัวชี้วัดผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประมาณ (9) ระยะ เวลาดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในโรงเรียน 1.ประชุมวางแผน -นักเรียนสุขภาพดีมิจิตแจ่มใส และใส่ใจสุขภาพ จำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ภาคเรียน ครูมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10,000 บาท (เทศ บาลตำบลจำปี) พ.ย. 2554 ครูอนามัยโรงเรียน 2.เขียน/เสนอโครงการ จำนวนโครงการ 1 โครงการ 3.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีคำสั่งแต่งตั้ง 1 ชุด 4.กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ชั่งน้ำหนัก 1 มิ.ย. 2555 วัดส่วนสูง 10 ต.ค. 2555 - ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์ ก.ค. 2555 5.ติดตามผล 1 ครั้ง ส.ค. 2555 6.สรุปผล มีเอกสารสรุปผลฯ 1 ชุด ก.ย. 2555

9 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ อปท. มีนโยบายสนับสนุนงบ ประมาณการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก อย่างต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เสนอแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก - จัดประชุมผู้นำชุมชน,ประชาชน,โรงเรียน. รพ.สต.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (เวทีประชาคม) เพื่อเสนอรับการพิจารณางบประมาณประจำปี ด้านสุขภาพแม่และเด็ก จำนวนคน 3,000 คน มีและดำเนินการตามแผน งบ อบต. 10,000 บาท มิ.ย. 2555 อบต. - ส่งโครงการ/ตรวจสอบโครงการ - ชุมชนนำเสนอแผนงานโครงการ จำนวนโครงการ 13 โครงการ ก.ค. 2555 9

10 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ - นำโครงการเข้าที่ประชุมสภาพ , อบต. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวนผู้เข้าประชุม 40 คน ส.ค. 2555 อบต. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี จำนวนโครงการ 13 โครงการ ก.ย. 2555 ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณ/สรุปผล มีเอกสารการประเมินผล 1 ชุด ก.ย. 2555 10

11 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จัดหาข่าวสารด้านสุขภาพ เผยแพร่ความรู้สู่แม่และเด็กเพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย - หาแหล่งข่าวสารด้านสุขภาพแม่และเด็ก (รพ.,สสอ., อสม. และอื่นๆ) หญิงตั้งครรภ์และคนในชุมชนต้องรับรู้ข่าวสารแม่และเด็กอย่างทั่วถึง จำนวนแหล่งของข่าวสารด้านสุขภาพแม่และเด็ก ... แห่ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านมีการสรรหาข่าวสารด้านสุขภาพแม่และเด็กและเผยแพร่ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง - ต.ค. 2554 ก.ย. 2555 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คัดเลือกข่าวสารด้านแม่และเด็ก จำนวนข่าวสารฯ ... เรื่อง จัดทำทะเบียนข่าวสารฯ จำนวนครั้ง 11

12 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ วางแผนและมอบผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสาร จำนวนแผน 1 ชุด ต.ค. 2554 เผยแพร่ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว จำนวนครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก.ย. 2555 - ติดตามการับรู้ข่าวสารจากประชาชน 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ธ.ค. 2554 มี.ค. 2555 มิ.ย. 2555 12

13 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ระบบบริการที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเรื่องระบบการบริการ ANC ประเมินศักยภาพบุคลากรของ รพ.สต. หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับบริการที่มีคุณภาพ จำนวนครั้ง 3 ครั้ง/ปี 2,000 ธ.ค. 2554 ผู้รับผิดชอบงาน ทบทวนแนวทาง/งาน ANC จำนวนแห่ง 10 แห่ง - ส.ค. 2555 ประชุมวิชาการงาน ANC 4 ครั้ง/ปี 1,000 ธ.ค. 13

14 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ - ประชุมอบรม/ทบทวน Case Conference หญิง ANC ที่มีปัญหา/ที่สนใจทันที จำนวนครั้ง 3 ครั้ง/ปี 6,000 ประเมินติดตามผล มีการสรุปผลการประเมิน 9 แห่ง/ปี - ส.ค. 2555 อบรม ANC เขียนโครงการ จำนวนโครงการ 1 เรื่อง ต.ค. 2554 แว่น ประชุมชี้แจง จำนวนคน 15 คน 1,000 14

15 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน อสม. แม่คนแรก 153 คน (โคกกลาง) 143 (น้ำฝน) 9030 ต.ค. 2554 จัดเตรียมเอกสาร จำนวนสื่อ 301 เล่ม 50,000 จัดประชุม ครั้ง 1 - พ.ย. 2554 สรุปผลการประชุม จำนวนครั้ง 15

16 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิ ภาพ สร้างสัมพันธ ภาพที่ดีกับภาคีเครือข่าย กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน การสร้างสรรค์ทีมงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลขณะตั้งครรภ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้ง 12 ครั้ง/ปี 12,000 ต.ค – ก.ย. 2555 เชิญร่วมงานทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ จำนวน/กิจกรรมที่เข้าร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปงานร่วมกัน 1 ครั้ง/ปี 30,000 ส.ค. – ก.ย. 2555 16

17 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ การประสาน งานและประเมินผลที่มีประสิทธิ ภาพ พัฒนาระบบการนิเทศติดตามประเมินผล จัดระบบการนิเทศการติดตามประเมิน ผล แต่งตั้งคณะกรรมการ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่ดี จำนวนกรรมการ 20 - พ.ย. 2554 สร้างแบบนิเทศและประเมินผล มีแบบนิเทศและประเมินผล ประชุมชี้แจงการให้แบบนิเทศและแบบประเมินผล จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม -หนองวัวซอ 15 - โนนสะอาด 10 2,500 17

18 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ - จัดทำแผนการนิเทศประเมิน จำนวนครั้ง 2 - พ.ย. 2554 ออกปฏิบัติตามแผน จำนวนครั้งการออกนิเทศ 2 ครั้ง/แห่ง/ปี ธ.ค. 2554 สรุปผลการนิเทศ ประเมิน มีผลสรุปการนิเทศ ก.ค. 2555 18

19 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิ ภาพ พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ หญิงตั้งครรภ์ทุกรายให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลของตนเองขณะตั้งครรภ์ มีคณะกรรมการดำเนิน งาน 1 คณะ สถานบริการมีการจัดทำข้อมูลด้านงานอนามัยแม่และเด็กมีประสิทธิ ภาพ PP. ต.ค. 2554 ผู้รับผิดชอบงาน ประชุมชี้แจงคณะทำงานเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่/แผนการประชุม จำนวนครั้ง 1 ครั้ง 250 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ จำนวนโครงการ 1 โครงการ 19

20 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ต่อ ประสานวิทยากร จำนวนครั้ง 1 ครั้ง ต.ค. 2554 ประสานสถานที่ ประสานผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานและจัดเตรียมเอกสารการประชุม มีข้อมูลพื้นฐานและเอกสารการประชุม 10 สถานบริการ 2,000 ค่าวิทยากร 3,600 600 ดำเนินการประชุมตามแผน ครั้ง/คน ธ.ค. 2554 20

21 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ต่อ สรุปผลการประชุม มีการสรุปผลการประชุม 1 ครั้ง ธ.ค. 2554 ติดตามประเมินผล มีการนิเทศติดตามและแลก เปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง/แห่ง 3,600 มิ.ย. 2555 สรุปผลการติดตามประเมินผล มีเอกสารสรุปผลการติดตามฯ 21

22 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ต่อ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการ ปฏิบัติและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความ สามารถ ในการปฏิบัติงาน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ หญิงตั้งครรภ์ให้ความร่มมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีคณะกรรมการดำเนิน งาน 1 คณะ บุคลากรสาธารณ สุขมีการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีประสิทธิ ภาพ PP. ต.ค. 2554 แว่น ประชุมชี้แจงคณะทำงานเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่/แผนการประชุม มีการประชุมชี้แจง 1 ครั้ง 250 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ มีโครงการ 1 โครงการ 22

23 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ต่อ ประสานวิทยากร มีการสานวิทยากร 1 ครั้ง 3,600 ต.ค. 2554 ประสานสถานที่ มีการประสานสถานที่ ประสานผู้เข้าร่วมประชุม มีการประสานผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดเตรียมเอกสาร 50 ชุด 1,500 ดำเนินการประชุมตามแผน มีการประชุม 2 รุ่น 5,000 พ.ย. 2554 23

24 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ต่อ สรุปผลการประชุม มีการสรุปผลการประชุม 1 ครั้ง พ.ย. 2554 ติดตามประเมินผล มีการนิเทศติดตามและแลก เปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง/แห่ง 6,000 พ.ค. 2555 สรุปผลการติดตามประเมินผล มิ.ย. 2555 24


ดาวน์โหลด ppt วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google