งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทหาร โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ

2 กติกา ฯ ภาค 1 ข้อ 1 สิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตตนเอง ประเทศไทยทำถ้อยแถลงตีความข้อ 1 วรรคหนึ่ง มิให้ตีความว่า “อนุญาต หรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่จะเป็นการแบ่งแยกหรือทำลายบูรณภาพ แห่งดินแดนหรือเอกภาพทางการเมืองของรัฐเอกราชอธิปไตย ทั้งนี้ ไม่ว่า ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน”

3 กติกา ฯ ภาค 2 ข้อ 2 วรรคหนึ่ง รัฐภาคีไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ

4 กติกา ฯ ภาค 2 ข้อ 4 ประกาศภาวะฉุกเฉินได้เท่าที่จำเป็นโดยไม่ขัดแย้ง พันธกรณีอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เลือกปฏิบัติ และแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติ

5 กติกา ฯ ภาค 3 ข้อ 6 วรรคสาม ห้ามเลี่ยงพันธกรณีตามบทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วย การป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์

6 กติกา ฯ ภาค 3 ข้อ 7 ห้ามการทรมานหรือกระทำการหรือลงโทษโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม

7 กติกา ฯ ข้อ 8 3(ค) ห้ามเกณฑ์แรงงานเว้นแต่การรับใช้ชาติ กรณีฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติที่คุกคามความอยู่รอดของชุมชน

8 กติกา ฯ ข้อ 9 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ห้ามจับกุมหรือคุมขังโดยพลการ

9 กติกา ฯ ข้อ 12 เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่อยู่ ภายใต้การรักษาความมั่นคงของชาติ

10 กติกา ฯ ข้อ 20 ห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการ สงคราม และห้ามสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชัง ประเทศไทยตีความ “สงคราม” หมายถึงสงคราม ที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

11 กติกา ฯ ข้อ 21 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ จำกัด ได้โดยกฎหมายและเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ แห่งความมั่นคงของชาติ

12 กติกา ฯ ข้อ 26 ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ

13 กติกา ฯ ข้อ 40 พันธกรณีของรัฐภาคีในการจัดทำรายงาน

14 จบการบรรยาย

15 ซักถาม/แสดงความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google