งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vm.odp. Detailed VM Example ตัวอย่างการทำงานของ page fault ISR ที่ จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยความจำ เสมือน โดยการย้ายบิตที่ไม่จำเป็นออก จากหน้าเว็บ เนื่องจากว่ามันทำให้สับสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vm.odp. Detailed VM Example ตัวอย่างการทำงานของ page fault ISR ที่ จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยความจำ เสมือน โดยการย้ายบิตที่ไม่จำเป็นออก จากหน้าเว็บ เนื่องจากว่ามันทำให้สับสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 vm.odp

2 Detailed VM Example ตัวอย่างการทำงานของ page fault ISR ที่ จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยความจำ เสมือน โดยการย้ายบิตที่ไม่จำเป็นออก จากหน้าเว็บ เนื่องจากว่ามันทำให้สับสน จากนั้นแก้ปัญหาดังกล่าว แล้วกลับมา ตรวจสอบ เพื่อดูว่าคำตอบตรงกับเอกสารนี้ ดังแสดงให้เห็นจากแผนภูมิในหน้าถัดไป

3 Detailed VM Example

4

5 Process 7 Address 2100 โปรเซสที่ 7 แอดเดรสที่ 2100 นี่คือลอจิคัลเพจ 2100/1024 = 2 ช่องที่ 2 ของโปรเซส 7 มี -1 สำหรับ หมายเลขเพจ ซึ่งไม่เคยถูกโหลด เรา ต้องการหน้า Physical RAM ตาราง The free RAM page ไม่มี รายการใดๆเราจึงต้องเรียกคืน จากการ ตรวจสอบแสดงเป็น physical RAM page ที่ 2 ขณะเวลา 10:09 ดังนั้นเรา จะต้องเรียกคืนหน้านั้น เราต้องการหน้า DASD จาก backing store

6 Process 7 Address 2100 ตาราง The Free DASD page จะมีรายการ ก่อนหน้า DASD 0 ซึ่งมีความเหมาะสมที่เรา จะใช้มัน เราต้องใส่ 7 ในช่องว่างของหน้า DASD ตาราง Page 0 ตอนนี้เราเอาหน้า physical RAM เพจที่ 2 ไป ยังหน้า DASD 0 เราปรับปรุงโปรเซสที่ 7 ช่องที่ 1 จะมี หมายเลขเพจเท่ากับ 0 และ location เป็น D ตอนนี้เราปรับปรุงโปรเซสที่ 7 ช่องที่ 2 จะมี RAM page เป็น 2 และมี location เป็น R สุดท้ายเรา update ช่องที่ 2 ของที่ว่างบน RAM Page เพื่อที่จะอัพเดตเวลาที่เราเข้าถึง หน้านี้

7 Process 7 Address 2100

8

9 Process 3 Address 100 Process ที่ 3 address ที่ 100 จะมี logical page เท่ากับ 100/1024 = 0 ช่องที่ 0 process ที่ 3 แสดงตำแหน่ง D, คือ DASD backing store ซึ่งเราจะต้อง ทำ page in เราต้องการ physical RAM page ตาราง The free RAM page ไม่มี รายการใดๆ เราต้องเรียกคืน จากการ ตรวจสอบแสดงเป็น physical RAM page เท่ากับ 5 ขณะที่เวลา 10:12, ดังนั้นต้องทำการเรียกคืนหน้านั้น เรา ต้องการ DASD page จาก backing store

10 Process 3 Address 100 ตาราง The Free DASD page มีหน้า DASD เท่ากับ 2 ดังนั้นเราจะใช้มัน เราต้องใส่ 3 ใน ตาราง Free DASD ช่องที่ 2 ตอนนี้เราเอาหน้า physical RAM เพจที่ 5 ไป ยังหน้า DASD ที่ 2 เราปรับปรุงโปรเซสที่ 3 ช่องที่ 10 จะมี หมายเลขเพจเท่ากับ 2 และ location เป็น D ตอนนี้เราปรับปรุงโปรเซสที่ 3 ช่องที่ 0 จะมี RAM page เป็น 5 และมี location เป็น R ตอนนี้เราปรับปรุง slot Free DASD ช่องที่ 3 จะมี -1 ซึ่งใช้งานได้ สุดท้ายเรา update ช่องที่ 5 ของที่ว่างบน RAM Page เพื่อที่จะอัพเดตเวลาที่เราเข้าถึง หน้านี้

11 Process 3 Address 100

12

13 Process 7 Address 4097 Process ที่ 7 address ที่ 4097 จะมี logical page เท่ากับ 4097/1024 = 4 ช่องที่ 4 process ที่ 7 แสดง pageno คือ -1. เราต้องการ Physical RAM page ตาราง The free RAM page ไม่มี รายการใดๆ เราต้องเรียกคืน จากการ ตรวจสอบแสดงเป็น physical RAM page เท่ากับ 3 ขณะที่เวลา 10:14, ดังนั้นต้องทำการเรียกคืนหน้านั้น เราต้องการ DASD page จาก backing store

14 Process 7 Address 4097 ตาราง The Free DASD page มีหน้า DASD เท่ากับ 3 ดังนั้นเราจะใช้มัน เราต้องใส่ 3 ใน ตาราง Free DASD ช่องที่ 3 ตอนนี้เราเอาหน้า physical RAM เพจที่ 3 ไป ยังหน้า DASD ที่ 3 เราปรับปรุงโปรเซสที่ 3 ช่องที่ 4 จะมี หมายเลขเพจเท่ากับ 3 และ location เป็น D ตอนนี้เราปรับปรุงโปรเซสที่ 7 ช่องที่ 4 จะมี RAM page เป็น 3 และมี location เป็น R สุดท้ายเรา update ช่องที่ 3 ของที่ว่างบน RAM Page เพื่อที่จะอัพเดตเวลาที่เราเข้าถึง หน้านี้ และเปลี่ยน PID ไปเป็น 7

15 Process 7 Address 4097

16

17 Process 3 Address 4100 Process ที่ 3 address ที่ 4100 จะมี logical page เท่ากับ 4100/1024 = 4 ช่องที่ 4 process ที่ 3 แสดงหน้าอยู่ใน DASD เราต้องการ Physical RAM page ตาราง The free RAM page ไม่มีรายการ ใดๆ เราต้องเรียกคืน จากการตรวจสอบ แสดงเป็น physical RAM page เท่ากับ 0 ขณะที่เวลา 10:15, ดังนั้นต้องทำการเรียก คืนหน้านั้น เราต้องการ DASD page จาก backing store

18 Process 3 Address 4100 ตาราง The Free DASD page มีหน้า DASD เท่ากับ 5 ดังนั้นเราจะใช้มัน เรา ต้องใส่ ในตาราง Free DASD ช่องที่ 5 ตอนนี้เราเอาหน้า physical RAM เพจที่ 0 ไปยังหน้า DASD ที่ 5 เราปรับปรุงโปรเซสที่ 7 ช่องที่ 0 จะมี หมายเลขเพจเท่ากับ 5 และ location เป็น D ตอนนี้เราปรับปรุงโปรเซสที่ 3 ช่องที่ 4 จะมี RAM page เป็น 0 และมี location เป็น R

19 Process 3 Address 4100 ตอนนี้เราอ่านข้อมูลจากหน้า DASD เท่ากับ 3 และ physical RAM page เท่ากับ 0 ตอนนี้เราปรับปรุง slot Free DASD ช่องที่ 3 ซึ่งเป็น -1 ( ว่าง ) สุดท้ายเรา update ช่องที่ 0 ของที่ว่างบน RAM Page เพื่อที่จะอัพเดตเวลาที่เราเข้าถึง หน้านี้ และเปลี่ยน PID ไปเป็น 3

20 Process 3 Address 4100

21

22 Process 7 Address 200 Process ที่ 7 address ที่ 200 จะมี logical page เท่ากับ 200/1024 = 0 ช่องที่ 0 process ที่ 7 แสดงหน้าอยู่ใน DASD เราต้องการ Physical RAM page ตาราง The free RAM page ไม่มีรายการใดๆ เรา ต้องเรียกคืน จากการตรวจสอบแสดงเป็น physical RAM page เท่ากับ 4 ขณะที่เวลา 10:16, ดังนั้นต้องทำการเรียกคืนหน้านั้น เรา ต้องการ DASD page จาก backing store ตาราง The Free DASD page มีหน้า DASD เท่ากับ 3 ดังนั้นเราจะใช้มัน เราต้องใส่ 7 ใน ตาราง Free DASD ช่องที่ 3

23 Process 7 Address 200 ตอนนี้เราเอาหน้า physical RAM เพจที่ 4 ไปยัง หน้า DASD ที่ 3 เราปรับปรุงโปรเซสที่ 7 ช่องที่ 9 จะมีหมายเลข เพจเท่ากับ 3 และ location เป็น D ตอนนี้เราปรับปรุงโปรเซสที่ 7 ช่องที่ 0 จะมี RAM page เป็น 4 และมี location เป็น R ตอนนี้เราอ่านข้อมูลจากหน้า DASD เท่ากับ 5 และ physical RAM page เท่ากับ 4 ตอนนี้เราปรับปรุง slot Free DASD ช่องที่ 5 ซึ่ง เป็น -1 ( ว่าง ) สุดท้ายเรา update ช่องที่ 4 ของที่ว่างบน RAM Page เพื่อที่จะอัพเดตเวลาที่เราเข้าถึงหน้านี้

24 Process 7 Address 200

25

26 Process 3 Address 200 Process ที่ 3 Address ที่ 200 จะมี logical page เท่ากับ 200/1024 = 0 ช่องที่ 0 โปรเซสที่ 3 แสดงหน้าอยู่ใน RAM ซึ่งเราสามารถใช้ได้เลย


ดาวน์โหลด ppt Vm.odp. Detailed VM Example ตัวอย่างการทำงานของ page fault ISR ที่ จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยความจำ เสมือน โดยการย้ายบิตที่ไม่จำเป็นออก จากหน้าเว็บ เนื่องจากว่ามันทำให้สับสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google