งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานความรู้ “สัตว์ป่าสงวน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานความรู้ “สัตว์ป่าสงวน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานความรู้ “สัตว์ป่าสงวน”

2 ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์ป่าสงวนอยู่ 15 ชนิด และคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าเหล่านี้ จึงจัดทำระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนที่จะสูญพันธ์ ได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆของสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของสัตว์ที่ทุกคนก็รู้กันดีว่าอาจจะไม่เหลือให้ผู้อื่นได้เห็น ผลกระทบต่อการที่มนุษย์เราล่าสัตว์และมนุษย์ยังเอาพื่นที่ป่ามาสร้างถิ่นฐานกันเยอะยิ่งขึ้น จึงต้องอนุรักษ์เพื่อให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่สูญพันธุ์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลที่สนใจ ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวน
เป็นการรวบรวมข้อมูลของสัตว์สงวนสายพันธุ์ต่างๆที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย เป็นการนำเอา Knowledge-base มาประยุกต์

4 ขอบเขต ลักษณะต่างๆของสัตว์สงวน เช่น อนุกรมวิธาน ชื่อทางวิทยาศาสตร์ อันดับ วงศ์ ลักษณะทั่วไป รวมไปถึงพฤติกรรมและที่อยู่อาศัย

5 ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปได้รู้ถึงข้อมูลของสัตว์ป่าสงวนชนิดต่างๆ ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย และช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าเหล้านี้

6 ตัวอย่างหน้าเวปไซต์ จาก

7 หน้าค้นหาและแสดงรายละเอียด

8 หน้าอ้างอิง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

9 รายชื่อผู้จัดทำ นายปิยะวัฒน์ เก็บเงิน 50534260
นายปิยะวัฒน์ เก็บเงิน นายสุรนาท ศรีปาน นายวิศรุจน์ ทองศรีสุข นายธาดาพงศ์ รุ่งเรือง นางสาวรสสุคนธ์ วุฒิพันธ์ นางสาวสุวิชญาภรณ์ คงเจริญ นางสาวปวีณา อารยะรัตนกุล จิรณัฏฐ์ เย็นสถิตย์


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานความรู้ “สัตว์ป่าสงวน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google