งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบของปัญหา (System Model) กระบวนการหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อน ได้ใช้ทรัพยากรนั้น และจะต้องคืน ทรัพยากรนั้นกลับสู่ระบบเมื่อใช้เสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบของปัญหา (System Model) กระบวนการหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อน ได้ใช้ทรัพยากรนั้น และจะต้องคืน ทรัพยากรนั้นกลับสู่ระบบเมื่อใช้เสร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รูปแบบของปัญหา (System Model) กระบวนการหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อน ได้ใช้ทรัพยากรนั้น และจะต้องคืน ทรัพยากรนั้นกลับสู่ระบบเมื่อใช้เสร็จ กระบวนการอาจจะร้องขอทรัพยากรได้ มากเท่าที่ต้องการเพื่อที่จะทำงานของตน ให้เสร็จสมบูรณ์ แต่จำนวนทรัพยากรที ร้องขอจะต้องไม่มากกว่าจำนวนที่มีอยู่ จริงในระบบ

3 เมื่อกระบวนการต้องการใช้ ทรัพยากรของระบบ จะต้อง ทำตามลำดับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1. การร้องขอ (Request) 2. การใช้งาน (Use) 3. การคืน (Release)

4 ลักษณะของวงจรอับ (Deadlock characterization) วงจรอับเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นที่ ต้องการจะให้เกิดขึ้นในระบบ เพราะว่า เมื่อเกิดวงจรอับแล้วจะพบว่า ไม่มี กระบวนการใดได้ทำงานจนเสร็จ สมบูรณ์ และทรัพยากรของระบบต่างก็ ถูกครอบครองจนหมด ซึ่งจะเป็นตัวกัน ไม่ให้งานอื่นได้ทำงาน

5 เงื่อนไขในการติดวงจรอับ (Necessary Conditions) วงจรอับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ  ทรัพยากรเป็นแบบใช้ร่วมกันไม่ได้ (Mutual exclusion)  การถือครองแล้วรอคอย (Hold and wait)  ห้ามแทรกกลางคัน (No preemption)  วงจรรอคอย (Circular wait)

6 กราฟการจัดสรรพทรัพยากร (Resource Allocation Graph) เมื่อกระบวนการ P ₁ ร้องขอ ทรัพยากรประเภท R ₁ เราก็จะเขียน เส้นร้องขอลงในกราฟ การจัดสรรพ ทรัพยากร และเมื่อการร้องขอนั้น ได้รับอนุมัติจากระบบ เส้นร้องขอก็ จะถูกแปลง ไปเป็นเส้นถือครอง แทน และหลังจากที่กระบวนการ ปล่อยทรัพยากรคืนสู่ระบบแล้ว เส้น ถือครองก็จะถูกลบออกไปจากกราฟ เช่นกัน

7 แสดงกราฟการจัดสรร ทรัพยากร

8 กราฟการจัดสรรพทรัพยากร ในรูปข้างต้น แสดงสถานะ ของระบบได้ ดังนี้ เซต P = { P ₁, P ₂, P ₃ } เซต R = { R ₁, R ₂, R ₃, R ₄ } เซต E = { P ₁  R ₁, P ₂  R ₃, R ₁  P ₂, R ₂  P ₂, R ₂  P ₁, R ₃  P ₃ }

9 การจัดการปัญหาวงจรอับ (Methods for Handing Deadlocks)  กำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างในการใช้ ทรัพยากร เพื่อให้แน่ใจว่าระบบไม่มี ทางเกิดวงจรอับได้  ไม่ต้องป้องกันใดๆเลย ปล่อยให้ระบบ เกิดวงจรอับขึ้นก่อน แล้วค่อยตามแก้ไข ทีหลัง  มองข้ามปัญหาทั้งหมด ทำว่าวงจรอับ ไม่เคยเกิดขึ้นในระบบ

10 การป้องกันการเกิดวงจรอับ (Deadlock Prevention)  ห้ามใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Mutual Exclusion) ระบบจะไม่ให้ใช้ทรัพยากร ร่วมกัน  การถือครองและรอคอย (Hold and Wait) เมื่อ Process ใดร้องขอทรัพยากร ในระบบ Process นั้นจะต้องไม่ถือครอง ทรัพยากรนั้น

11 การแก้ไขวงจรอับ (Recovery from Deadlock)  รายงานให้ผู้ควบคุมเครื่องทราบว่า ขณะนี้เกิดวงจรอับขึ้นในระบบแล้ว และ ให้ผู้ควบคุมจัดการแก้ไขวงจรอับเอง  ระบบแก้ไขวงจรอับเองโดยอัตโนมัติ มี 2 วิธี คือ 1. ยกเลิกการบวนการที่ติดอยู่ในวงจร อับบางกระบวนการเพื่อที่จะตัดวงจรอับ 2. อนุญาตให้มีการแทรกกลางคัน ทรัพยากรบางส่วนที่ติดอยู่ในวงจรอับ ได้ เพื่อให้ระบบกลับคืนสู่สภาวะปกติ

12 จัดทำโดย นางสาววีราภรณ์ หามนตรี รหัส 50036436 กลุ่ม 1


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบของปัญหา (System Model) กระบวนการหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อน ได้ใช้ทรัพยากรนั้น และจะต้องคืน ทรัพยากรนั้นกลับสู่ระบบเมื่อใช้เสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google