งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนินงานอนามัยวัยทำงาน ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนินงานอนามัยวัยทำงาน ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดำเนินงานอนามัยวัยทำงาน ปี 2555
ทิพธัญญา ภูครองทุ่ง งานวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๕
๑.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยวัยทำงาน ปี ๒๕๕๕ ๒. โครงการอบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ( โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ : รอรายละเอียดจากส่วนกลาง ) เป้าหมาย: จนท.ผู้รับผิดชอบ ของ PCU ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ๓.จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาวัยรุ่น อายุ ๑๐ – ๑๙ ปี ในการวางแผนครอบครัว: PCU ทุกแห่ง ๓.๑ การจัดทำข้อมูลการวางแผนคอบครัวของหญิงอายุ< ๒๐ ปี ( ดาวน์โหลดแบบลงข้อมูลได้ที่ หน้าเวบงานส่งเสริมสุขภาพ เริ่มดำเนินงาน ไตรมาสที่๑ ของปี ๒๕๕๕)

3 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๕ (ต่อ)
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๕ (ต่อ) ๔.การอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด : รอรายละเอียดจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ - ขอให้สำรวจและแจ้งรายชื่อ จนท.ที่ต้องการเข้ารับการอบรมส่งงาน ส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อด. ๕.ประชาสัมพันธุ์เวบไซท์กลุ่มอนามัยวัยทำงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ หรือต้องการเผยแพร่ข้อมูล เรื่องราวการทำงาน สื่อ เอกสาร แบบประเมินวัยทอง ชาย-หญิง : ๔.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการทำงาน : ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (ดู ๓ ปี ย้อนหลังได้) ๕. สรุปงาน ข้อมูล อุปสรรค ปัญหา

4 ข้อมูลที่ต้องจัดส่งตามไตรมาส ปีงบประมาณ
๑.งานวางแผนครอบครัว ๑.๑ กำลังใช้ ๑.๒ รายใหม่ ๒.วัยทำงาน (อายุ ปี) ๓.วัยทอง (อายุ ๔๕ -๕๙ ปี ) ๔.หญิงอายุ< ๒๐ ปี คลอดบุตร (เกณฑ์ ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ) ๖.ห่วงอนามัย (ในหน่วยบริการที่รับการสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น) ๗. ยาฝังคุมกำเนิด ๘. ข้อมูลหญิงอายุ< ๒๐ ปี วางแผนครอบครัว *** down load แบบฟอร์มที่ เวบเพจ งานส่งเสริม หัวข้อ งานวัยทำงาน ส่งงานที่


ดาวน์โหลด ppt ดำเนินงานอนามัยวัยทำงาน ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google