งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย
ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย

2 ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย
ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย Obj : เพื่อสุ่มประเมินการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

3 การเตรียมทีมงาน แท่ง เชียงราย/พะเยา
แบ่งเป็น 2 สาย พะเยา – เชียงราย ประสานระดับจังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง Standardize ทีมงาน เตรียมเครื่องมือ เตรียมตัว + เตรียมใจ

4 ศูนย์เด็กเล็กระดับดีมาก
สายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนระดับทอง ศูนย์เด็กเล็กระดับดีมาก การประเมิน ตลาดระดับดีมาก สายส่งเสริมสุขภาพ ร้านอาหาร/แผงลอยที่ได้รับป้าย CFGT

5 เราประเมินอะไร ในแต่ละงาน . . .
เราประเมินอะไร ในแต่ละงาน . . . ด้านสิ่งแวดล้อม โรงอาหาร ส้วม ในโรงเรียน ฟัน การตรวจสุขภาพ ชมรม “เด็กไทยทำได้” อาหารกลางวันใน รร. ด้านส่งเสริมสุขภาพ

6 ในศูนย์เด็กเล็ก ห้องนอนเด็ก มุมประกอบอาหาร สิ่งแวดล้อม บริเวณเด็กเล่น
ความปลอดภัย ส้วม สิ่งแวดล้อม ในศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมสุขภาพ เมนูอาหาร ทันต พัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโต

7 ใน ตลาดน่าซื้อ สุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร 20 ชนิด ดูโครงสร้าง ส้วม

8 ใน CFGT สุ่มตรวจอุปกรณ์ 2 อาหาร 1 มือ 1 สถานที่ปรุง/เตรียมอาหาร ส่วนประกอบในการปรุงอาหาร ส้วม

9 เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ * เราได้อะไรจากสิ่งที่ทำ การทำงานแบบบูรณาการ
รู้สถานการณ์ แก้ปัญหา บริหารเวลา เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ *

10 สรุปบทเรียน การทำงานร่วมกับ พันธมิตร การทำงานร่วมหน่วย งานสาธารณสุข
บทบาทศูนย์อนามัยที่10 อปท. เอกชน ควบคุมกับติดตามประเมินผล ประสานงาน ถ่ายทอดนโยบายและสร้างความตระหนัก ผลักดันให้เกิดการสนับสนุนงปม. สนับสนุนถ่ายทอดวิธีการ สนับสนุน Technology ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google