งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
จังหวัดอุดรธานี ต.ค ก.ค 55

2 สถานการณ์ จ.อุดรธานี หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 54.82 %
% % % มัธยฐาน ไมโครกรัมต่อลิตร ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน % มัธยฐาน ไมโครกรัมต่อลิตร กรมอนามัย; 2553 2 2 2

3 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 51.86 % มัธยฐาน 144.21 ไมโครกรัมต่อลิตร
ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน จังหวัดอุดรธานี ปี2555 รอบที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน % มัธยฐาน ไมโครกรัมต่อลิตร ปี2555 รอบที่ 2 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน % มัธยฐาน ไมโครกรัมต่อลิตร สสจ.อุดรธานี; 2554 ,2555 3 3 3

4 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 2555
อำเภอ ผล TSH รอบที่ 1 รอบที่ 2 % ขาดไอโอดีน ค่ามัธยฐาน 1. รพศ.(เมือง) 16.17 60 115.97 82.35 91.03 2. รพ.ค่าย ฯ NA 44.44 175.83 50 115.17 3. กุดจับ 20.05 149.46 45 161.59 4. หนองวัวซอ 11.11 141.24 53.33 148.04 5. กุมภวาปี 6.90 66.66 104.81 75 107.08 6. โนนสะอาด 12.46 80 80.73 45.45 155.49 7. หนองหาน 10.38 468.18 5.56 405.62 8. ทุ่งฝน 11.83 47.61 152.62 21.05 199.02 9. ไชยวาน 9.55 52.63 141.7 40 175.07

5 ปริมาณไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2555
อำเภอ ผล TSH รอบที่ 1 รอบที่ 2 % ขาดไอโอดีน ค่ามัธยฐาน 10.ศรีธาตุ 10.20 63.15 96.97 60 134.73 11.วังสามหมอ 20.67 72.72 101.05 78.26 64.04 12.บ้านดุง 14.78 126.64 45 157.03 13.บ้านผือ 20.60 45.00 161.06 52.38 140.37 14.น้ำโสม 15.86 103.27 40.11 158.72 15.เพ็ญ 4.20 27.27 278.4 57.9 139.76 16.สร้างคอม 11.61 40 184.79 65 115.95 17.หนองแสง 7.14 55 111.98 105.69 18.นายูง 11.06 153.67 103.63 19.พิบูลย์รักษ์ 8.16 61.9 101.98 57.14 113.65

6 ภาวะการขาดสารไอโอดีน วัดค่า TSH ที่ > 11.25 mU/L
จังหวัดอุดรธานี ปี – 2555 ปี

7 จำแนกรายเดือน วัดค่า TSH ที่ 11.25 mU/L
กราฟแนวโน้มภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนจังหวัดอุดรธานี ปี งบประมาณ 2555 จำแนกรายเดือน วัดค่า TSH ที่ mU/L เดือน แหล่งข้อมูล ; กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

8 ข้อมูลการขาดสารไอโอดีน
กิจกรรม ปี 51 52 53 54 55 (ต.ค 54 – ก.ค 55) ผลตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 17,000 ราย 15,553 14,796 15,484 13,603 พบผิดปกติ ( TSH >11.25 มิลลิยูนิต / ลิตร) 4,961 (29.2%) 4,474 (28.7%) 3,204 (21.6%) 2,437 (15.7%) 1,887 (13.87) พบผิดปกติ ( TSH >25 มิลลิยูนิต / ลิตร ) 146 131 97 70 83ราย Confirm Lab และให้การรักษา 12 21 3 2

9 เรียงลำดับอำเภอที่พบภาวะขาดสารไอโอดีนจากน้อยไปมาก
% ขาดสารไอโอดีน 1. เพ็ญ 4.20 2. ประจักษ์ 5.64 3. กุมภวาปี 6.90 4 .หนองแสง 7.14 5. พิบูลย์รักษ์ 8.16 6. กู่แก้ว 9.15 7.ไชยวาน 9.55 8. ศรีธาตุ 10.20 9. หนองหาน 10.38 10. นายูง 11.06 อำเภอ % ขาดสารไอโอดีน 11. หนองวัวซอ 11.11 12. สร้างคอม 11.61 13. ทุ่งฝน 11.83 14. โนนสะอาด 12.46 15. บ้านดุง 14.78 16. น้ำโสม 15.86 17. เมือง 16.17 18. กุดจับ 20.05 19. บ้านผือ 20.60 20. วังสามหมอ 20.67

10 การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟเลท แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข....ซึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และได้แจ้งว่า..คณะกรรมการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีมติรับรองยาเม็ดเสริมไอโอดีน ๒ ตำรับ ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมให้ขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว และ สปสช. เพิ่มการให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนเข้าอยู่ในสิทธิประโยชน์ของการดูแลหญิงตั้งครรภ์และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา ๖ เดือน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

11 การบริหารจัดการข้อมูล
ปัญหาอุปสรรค การบริหารจัดการข้อมูล

12 สมัครโปรแกรม Neoscreen ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกโรงพยาบาลแล้วหรือยัง

13 ผล TSH จังหวัดอุดรธานี สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
ปัญหา ผล TSH จังหวัดอุดรธานี สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 1. กรมวิทย์ ฯ ไม่ได้สนับสนุนข้อมูลผล TSH 2. ข้อมูลในโปรแกรม neoscreen เป็นข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาคลอดในโรงพยาบาลแต่ไม่ได้แจ้งที่อยู่.... ร้อยละของเด็กที่ผล TSH เกิน จะไม่ใช่สถานการณ์จริงของอำเภอนั้น ๆ ขาดสถานการณ์รายตำบลที่จะนำมาวางแผนแก้ไขปัญหา

14 แนวทางการแก้ไขปัญหา จังหวัดจะดำเนินการรวมข้อมูลทั้งจังหวัดเพื่อแยกรายอำเภอ ตำบลส่งคืนพื้นที่ โดย โรงพยาบาลทุกแห่งนำข้อมูลจากโปรแกรม neoscreen มาลงข้อมูลในไฟล์ Exelตามแบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนดให้ ( เท่านั้น )ให้ครบทุกช่อง ( ย้อนหลัง ก.พ 55 – ปัจจุบัน )และจะต้องส่งต่อไปทุกเดือน PCU /รพสต.ทุกแห่งจะต้องสำรวจคนคลอดในพื้นที่ของตนที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลอุดรธานีตามแบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนดให้ ( เท่านั้น ) ให้ครบทุกช่องยกเว้น ช่องผล TSH จังหวัดจะลงข้อมูลให้ส่งผู้รับผิดชอบระดับอำเภอทุกเดือน ผู้รับผิดชอบระดับ คปสอ. รวบรวมแล้วส่งให้ผู้รับผิดชอบของ สสจ. ทาง E mail : กำหนดส่งภายใน 31 สิงหาคม ( มีหนังสือแจ้งประกาศและข่าว )

15 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาระดับตำบล อำเภอจังหวัด จึงขอความร่วมมือให้สถานบริการทุกแห่งดำเนินการสำรวจข้อมูลหญิงคลอดที่ผล TSH ลูกเกิน mU/L ตามแบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนดให้

16 ข้อเสนอแนะ หญิงตั้งครรภ์จะต้องได้รับวิตมินเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่องจนหลังคลอด 6 เดือน ทุกราย 2. ใช้กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ในสถานบริการ

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google