งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2 องค์ประกอบ การลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรและชุมชน
องค์ประกอบ การลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรและชุมชน ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลสุขภาพดีวิถี ไทยเพิ่มขึ้น • หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม • ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง • ตำบลจัดการสุขภาพ

3 องค์กรต้นแบบไร้พุง

4 องค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คำนิยาม องค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามองค์ประกอบ

5 คุณลักษณะขององค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
1. องค์กร หมายถึง หน่วยงาน โรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน หรือ ชมรม 2. องค์กรมีบุคลากรหรือพนักงาน 30 คนขึ้นไป 3. หัวหน้า ผู้นำองค์กรสมัครใจที่จะเข้าร่วม และยินดีที่จะร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้

6 คุณลักษณะขององค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
1. องค์กร หมายถึง หน่วยงาน โรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน หรือ ชมรม 2. องค์กรมีบุคลากรหรือพนักงาน 30 คนขึ้นไป 3. ผู้นำองค์กรสมัครใจที่จะเข้าร่วม และยินดีที่จะร่วมมือในการขับเคลื่อน

7 องค์ประกอบองค์กรต้นแบบไร้พุง
มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการองค์กรเป็น ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 2. มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการควบคุมน้ำหนัก มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคอ้วนลงพุง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องภัยเงียบของ โรคอ้วนลงพุงภายในองค์กร

8 องค์ประกอบองค์กรต้นแบบไร้พุง
ร้อยละ 80 ของบุคลากรขององค์กรภาครัฐหรือเอกชน ที่ทำงานประจำอยู่ในที่ตั้งองค์กรได้มีการประเมินรอบเอวด้วยตนเอง ร้อยละ 60 ของบุคลากรขององค์กรมีรอบเอวปกติ หากเป็นหญิงรอบเอวน้อยกว่า 80 ซม. หากเป็นชายรอบเอวน้อยกว่า 90 ซม.

9 ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
มีงบประมาณในการพัฒนาองค์กร มีกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

10 ขั้นตอนการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประเมินองค์กรตามองค์ประกอบ 7 ข้อ (ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 7 ข้อ) สรุปผลการประเมิน เอกสารหลักฐานและรายชื่อของศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ส่งให้ศูนย์อนามัย ศูนย์อนามัย ประเมินรับรองตามรายชื่อที่จังหวัดรายงาน ศูนย์อนามัยสรุปและรายงานให้สำนักโภชนาการ

11 หมู่บ้าน/ชุมชนไร้พุง

12 คำนิยาม หมู่บ้าน/ชุมชนที่มี“ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่อ้วนลงพุง คือ
ร้อยละ 80 ของผู้ชายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวน้อยกว่า 90 ซ.ม. และ ร้อยละ 55 ของผู้หญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวน้อยกว่า 80 ซ.ม. ประชาชนอายุ 15 ขึ้นไป ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดัน โดยจะมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว setting จาก รพศ รพท รพช หรือ รพ.สต.  จังหวัดนำเข้าข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้มของ สนย. ที่แฟ้ม NCDSCREEN


ดาวน์โหลด ppt แผนงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google