งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการป้องกันและควบคุมโรค ธาลัสซีเมีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการป้องกันและควบคุมโรค ธาลัสซีเมีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค ธาลัสซีเมีย
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ธาลัสซีเมีย

2 แนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ภายใต้โครงการดูแลแม่ดีมีลูกแข็งแรง ปลอดภัย เด็กไทยฉลาด

3 นโยบายธาลัสซีเมีย 1. หญิงมีครรภ์ได้รับการปรึกษาธาลัสซีเมียทุกราย 2
นโยบายธาลัสซีเมีย 1. หญิงมีครรภ์ได้รับการปรึกษาธาลัสซีเมียทุกราย 2. หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองหากผลผิดปกติ ตามสามีตรวจคัดกรองทุกราย 3. คู่สมรสหากผลตรวจคัดกรองผิดปกติ ได้รับการตรวจ ยืนยันคู่สมรสเสี่ยงทุกคู่

4 4. หญิงมีครรภ์เข้าข่ายคู่สมรสเสี่ยง ได้รับการตรวจ ทารกในครรภ์ก่อนคลอดทุกราย
5. สถานบริการสาธารณสุขจัดระบบบริการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคทุกแห่ง 6. นักเรียน หญิงวัยเจริญพันธ์ คู่สมรสได้รับความรู้ ธาลัสซีเมียทั่วถึง

5 ผลการดำเนินงาน

6 ร้อยละการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดอุดรธานี
ปี เดือน

7 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย
ก่อนอายุครรภ์ 16 สัปดาห์ จังหวัดอุดรธานี ปี เดือน

8 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจคัดกรอง positive ปี 2548 - 2554
เดือน

9 ร้อยละสามีของหญิงตั้งครรภ์มีผลตรวจคัดกรอง positive ได้รับการตรวจคัดกรอง
ปี เดือน

10 ข้อเสนอแนะ 1. คุณภาพบริการ/ การพัฒนาบุคลากร 2
ข้อเสนอแนะ คุณภาพบริการ/ การพัฒนาบุคลากร การจัดทำ / ส่งรายงานไม่สม่ำเสมอ ( จัดทำและส่ง 4 งวดเหมือนเดิม ) การจัดทำรายงานขาดการวิเคราะห์ ข้อมูล / ข้อมูลขัดแย้งกัน

11 การเบิกค่าตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมีย
ปี 2555

12 ประกอบด้วย 1. Hemoglobin typing 2. PCR สำหรับ  - Thalassemia 1 3. Mutation analysis 4. การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การทำหัตถการ Amniocentesis หรือ Clonic villus sampling หรือ Cordocentesis

13 หน่วยงานที่เบิก เป็นหน่วยที่มีศักยภาพในการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการในสังกัดของรัฐ หากเป็นเอกชนต้องเป็นหน่วยบริการเอกชน ที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

14 ระยะเวลาการเบิก เริ่ม 1 สิงหาคม ส่งเบิกที่ สปสช.รูปแบบ อิเลคทรอนิคไฟล์ ที่ โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ( แนวทางการเบิกปี อยู่ระหว่างปรึกษาหารือ )

15 ค่าบริการตรวจ Hemoglobin typing 250 บาท
อัตราการบริการ ค่าบริการตรวจ Hemoglobin typing บาท ค่าบริการตรวจแอลฟ่าธาลัสซีเมีย บาท ค่าตรวจ Mutation analysis 1,200 บาท ค่าบริการ การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การทำหัตถการ Amniocentesis หรือ Clonic villus sampling หรือ Cordocentesis รายละ 2,500 บาท

16 รูปแบบการเบิก มี 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1. รพ.อุดรธานี / ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ ส่งผลตรวจ และเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลที่ส่งตรวจ / โรงพยาบาลที่ส่งตรวจเรียกเก็บเงินจาก สปสช.

17 รูปแบบที่ 2. รพ.อุดรธานี / ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ ส่งผลตรวจกลับโรงพยาบาลที่ส่ง และเรียกเก็บเงินจาก สปสช. โดยตรง

18 ใช้แบบฟอร์มใหม่ตามที่
สปสช. กำหนด ( ตามเอกสาร )

19 ภารกิจเร่งด่วน สถานบริการทุกแห่งจะต้องบันทึกข้อมูลผู้รับบริการย้อนหลังจาก 1 ต.ค 54 – 30 ก.ค 55 แล้วส่งกลับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบอิเลคทรอนิคไฟล์ภายในวันที่ 13 กันยายน

20 ขอขอบคุณ และสวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการป้องกันและควบคุมโรค ธาลัสซีเมีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google