งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ ๔ การพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ปี 2552 คณะที่ ๔ การพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ปี 2552 นพ. นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ ๔ การพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ปี 2552 คณะที่ ๔ การพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ปี 2552 นพ. นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ ๔ การพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ปี 2552 คณะที่ ๔ การพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ปี 2552 นพ. นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

2 การพัฒนา สุขภาพภาค ประชาชน ตัวชี้วัด ๓ เรื่อง ๓ ตัว แผนที่ทางเดินของ ยุทธศาสตร์ ( STRATEGY ROUTE MAP) การสร้างขวัญกำลังใจ อสม. จิตอาสา

3 แผนที่ทางเดิน ของยุทธศาสตร์ จังหวัดมีและใช้แผนที่ ทางเดินฯทุกจังหวัด ระดับปฐมภูมิร่วมกับ อปท. เรียนรู้ มี และ ใช้ทุก กองทุนสุขภาพ ระดับทุติยภูมิ สสอ. มีและ ใช้เกิน กว่าหรือ เท่ากับ 30%

4 พื้นฐาน กระบว นการ ภาคี ประชา ชน เทคโนโลยีขององค์กรสมรรถนะขององค์กรบรรยากาศที่เอื้ออำนวย จัดระบบข้อมูลทันสมัย ใช้แผนการพัฒนาบุคลากร / แกนนำ สร้างระบบสนับสนุน / บริการจัดระบบการสื่อสารสร้างและบริหารเครือข่าย กระทรวงฯลฯ / สสส / สปสช อปท เข้มแข็งประชาคมมีบทบาท มีระบบสนับสนุนชุมชนชุมชนมีทักษะวางแผนชุมชน มีโครงการของชุมชน % ปชช. ออกกำลังกาย % ร้านอาหาร ได้มาตรฐาน % HT&DM % ชมรม ผู้สูงอายุ % ศูนย์เด็กเล็ก %To Be Number One % ผู้พิการ 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13

5 “ มี ” ได้มา อย่างไร 1. จัดทีมเรียนรู้ หลากหลายกลุ่มละ 50 คน 2. ติดต่อวิทยากรจาก ศูนย์ สช. 3. เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3 วัน 4. นำตัวอย่างจริงใน ชุมชนคิดเป็นแผน 5. สรุปเป็นแผนพร้อม โครงการ, กิจกรรม

6 “ ใช้ ” อย่างไร 1. เป็นธงนำในการบริหาร กองทุนสุขภาพ 2. เป็นเครื่องมือในการกำกับ กิจกรรม 3. เป็นตัวนำในการประสาน ของหน่วยงาน 4. บ่งชี้ความสำเร็จตาม กรอบ

7 ประเมิน อย่างไร 1. สำรวจกองทุนทั้งหมด ของจังหวัด 2. ตรวจสอบความ ร่วมมือเรียนรู้ทุกแห่ง 3. นับจำนวนอำเภอใน จังหวัด 4. ตรวจสอบ สสอ. มีและ ใช้ (30 % ?)

8 การสร้างขวัญ กำลังใจ อสม. ทุกจังหวัดมีระบบการดูแล “ ขวัญกำลังใจ ” มีแผนดูแลสิทธิ, สวัสดิการ มีแผนและพัฒนา ศักยภาพ จัดงบประมาณ สนับสนุนเชิงรุก

9 “ ดูแล ” อย่างไร 1. ดูแผนงานตามเอกสาร 2. สอบถามกิจกรรมจากทุกระดับ 3. รับเสียงสะท้อนจาก อสม. 4. สุ่มสอบถาม อสม.

10 จิตอาสา ทุกจังหวัดมีการดำเนินการ รพศ./ รพท. มีโครงการ ดำเนินการต่อเนื่อง รพช. มีโครงการ ดำเนินการต่อเนื่อง มากกว่าเท่ากับ 30%

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ ๔ การพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ปี 2552 คณะที่ ๔ การพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ปี 2552 นพ. นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google