งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมด้วย ช่วยกัน ประชาชนคือ เป้าหมาย ร่วมด้วย ช่วยกัน ประชาชนคือ เป้าหมาย นพ. นิทัศน์ ราย ยวา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมด้วย ช่วยกัน ประชาชนคือ เป้าหมาย ร่วมด้วย ช่วยกัน ประชาชนคือ เป้าหมาย นพ. นิทัศน์ ราย ยวา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมด้วย ช่วยกัน ประชาชนคือ เป้าหมาย ร่วมด้วย ช่วยกัน ประชาชนคือ เป้าหมาย นพ. นิทัศน์ ราย ยวา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

2 สุข ภาวะ อ จ ปฐมภูมิ สอ. EMS DHFDMMCH พิการ ทุติยภูมิ รพช. ตติยภูมิ รพท / ศ.

3 ทำอย่างไร ผนึกกำลังพวกเดียวกัน (เสมือนบริษัทเดียวกัน)

4 ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ

5 ระดับตำบล (เล็กสุด) ประชากร 10,000 คน หมออนามัย พนักงาน เยี่ยมบ้าน 5 เสือปฐมภูมิ คน PP เชิงรุก สร้างนำซ่อม “ทำมากได้มาก ทำยากได้เยอะ” เงิน ของ งบลงทุน (50:50) ยืมใช้ สมบัติร่วมกัน

6 หมออนามัย คู่มือทำงาน ประชากรเป้าหมายชัดเจน (รายครัวเรือน, หมู่บ้าน) ทำงานสะดวก (จักรยานยนต์, โทรศัพท์) สรุปงานทุกสัปดาห์

7 UC OP PP Inv CL NP SM SR FM IP

8 CL NP SM SR FM -ทีมงานประชุมทุกเดือน -รายงานการประชุม เครือข่าย

9 สาธารณสุขอำเภอ ผู้จัดการสร้างเสริมสุขภาพ (Project manager) ภาวะผู้นำบริหารผ่านองค์กร สรุปความก้าวหน้าทุกเดือน แก้ปัญหา คน, เงิน, ของ, หนุนงาน

10 กรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สสอหัวหน้าทีม นวก. ใน สสอ. รพช. หัวหน้างาน ชุมชน รพช. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพช. หัวหน้าเครือข่ายทุกแห่ง (ส1) พยาบาลเวชปฏิบัติ (ส2) SRRT ปฐมภูมิ (ส3) ที่ปรึกษาอบอุ่นปฐมภูมิ (ส4) นักยุทธศาสตร์ ปฐมภูมิ (ส5) นักเปลี่ยนพฤติกรรม ปฐมภูมิ

11 งบ PP เปิดบัญชีใหม่ใน รพช เบิก/ถอน โดย ผอก รพช. และ สสอ. บริหารโดย กรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

12 CUP Board ประชุม ทุก 2 เดือน งาน-รายครัวเรือน ตามปัญหาสุขภาพ คน-จัดคน, ความรู้, ขวัญกำลังใจ ของ-พอเพียง/คุณภาพดี

13 จังหวัด จัดโครงสร้างงาน MATTRIX ปฐมภูมิ กลุ่มงาน / ฝ่าย ผู้จัดการ

14 ภาระกิจกรรมการจังหวัด ออกระเบียบ, กฎเกณฑ์ ออกนิเทศ ให้กำลังใจ ประกันทรัพยากรหนุนเสริม เติมคน เติมความรู้ เติมกำลังใจ

15 บทบาท รพช (กก. เวชศาสตร์ชุมชน รพท/ศ) ประสานหมออนามัย เยี่ยมผู้ป่วยหนัก ที่กลับบ้าน นำทีม รพช. ร่วมตามเยี่ยมโรคเรื้อรัง หรือรุนแรง สร้าง “กายภาพบำบัดครัวเรือน” ร่วมติดตาม “ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง”

16 บทบาท รพท/ศ ดูแลตติยภูมิ ทั้งจังหวัดทุกกรณี นิเทศ รพช เน้นหนักงานรักษาและ ฟื้นฟูสภาพ เป็นที่ฝึกวิทยายุทธ์ เป็นเสาหลักระบบการส่งต่อ

17 ส่งต่อเอื้ออาทรพึ่งพิงได้ ส่งต่อ/รับกลับ ครบวงจร ประโยชน์ผู้ป่วยเป็นหัวใจ แสวงความร่วมมือ อปท. ระบบสื่อสาร 2 ทาง “ภาระค่าใช้จ่าย” ไม่ใช่อุปสรรค ช่องทางส่งต่อรับกลับที่มีประสิทธิภาพ

18 ด้วยความขอบคุณ พัฒนาคุณภาพบริการ แบ่งปันทรัพยากร เอื้ออาทรผู้ปฏิบัติงาน ประสานพลังประชาชน นพ.นิทัศน์ รายยวา


ดาวน์โหลด ppt ร่วมด้วย ช่วยกัน ประชาชนคือ เป้าหมาย ร่วมด้วย ช่วยกัน ประชาชนคือ เป้าหมาย นพ. นิทัศน์ ราย ยวา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google