งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มเป้าหมาย มี 2 กลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายที่ สปสช จะคืนวัคซีนและงบชดเชยให้ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายกระทรวง คิดผลงานของกระทรวง ( ร้อยละ 90 ของวัคซีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มเป้าหมาย มี 2 กลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายที่ สปสช จะคืนวัคซีนและงบชดเชยให้ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายกระทรวง คิดผลงานของกระทรวง ( ร้อยละ 90 ของวัคซีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มเป้าหมาย มี 2 กลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายที่ สปสช จะคืนวัคซีนและงบชดเชยให้ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายกระทรวง คิดผลงานของกระทรวง ( ร้อยละ 90 ของวัคซีน แต่ สปสช ไม่ นับเป็นเป้าหมายและไม่ให้เงินค่า บันทึกข้อมูลและไม่คืนวัคซีนให้ในปี หน้า ) สรุป ให้ทำตามเป้าหมายของ สปสช จะได้งานและเงิน + วัคซีนคืนในปีหน้า

3 กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ ป้องกัน แก้ไข และ เตรียมพร้อมรับปัญหาโรค ไข้หวัดนก และการระบาด ไข้หวัดใหญ่ 1.1 แพทย์ พยาบาล จนท. สธ. รวมทั้งนักศึกษาฝึกงาน 1.2SRRT 1.3 จนท./ อส. ทำลายซากสัตว์ ต้องสงสัยไข้หวัดนก 1.4 จนท. ห้อง Lab การตรวจ วินิจฉัย ไวรัสไข้หวัดใหญ่

4 กลุ่มเป้าหมาย 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2.1 หญิงมีอายุครรภ์ 7 เดือน ขึ้นไป 2.2 บุคคลอ้วน ( BW100 กก ขึ้นไป /BMI>35 ) 2.3 ผู้พิการทางสมองที่ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

5 กลุ่มเป้าหมาย 2.4 บุคคลอายุ 2 - <65 ปีที่ ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 9 โรค ** (7 โรค ) ได้แก่ COPD, หอบ หืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, CA ระหว่างเคมี บำบัด, เบาหวาน, ธาลาสซีเมีย, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (sympt.HIV ) 2.5 บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป ทุก คน 2.6 บุคคลอายุ 6 เดือน – <2 ปี ทุกคน

6 การปรับจำนวนวัคซีนใหม่ เดิม สปสช แจ้ง จำนวนวัคซีนประชาชน จ. อุดรธานี 45,650 โด๊ส ต่อมา แจ้งว่า จัดส่งวัคซีน 2 งวด ทุกอำเภอ (3 งวด บางอำเภอ ) งวดที่ 1. ให้ จ. อุดรธานี 39,943 โด๊ส ( ประมาณ 88 % ) งวดที่ 2 จะจัดส่งให้ ในกรณี ที่หน่วยงาน ให้บริการตามเป้าหมาย สปสช และบันทึก ข้อมูลได้ 80 % ของวัคซีนที่ให้ในงวดแรก งบประมาณการบันทึก ได้เฉพาะ เป้า สปสช ( เป้ากระทรวง ไม่ได้งบชดเชย ไม่คิดเป็น ผลงานของสปสช )

7 ตัวอย่าง รพ. ค่าย ได้วัคซีนตามเป้าหมายประชาชนที่แจ้ง 670 โด๊ส องค์การเภสัช ส่งวัคซีนให้ 147 ขวด *4 โด๊ส 588 โด๊ส ขาดวัคซีนอีก 82 โด๊ส ต้องให้วัคซีน ตามเป้า สปสชและบันทึกข้อมูล 470 คน ( ร้อยละ 80 ของวัคซีนที่ส่งให้ในงวดแรก ) องค์การจึงจะส่งวัคซีนที่เหลือ 82 โด๊สให้ใน งวดที่ 2

8 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สีดำ เป้า สปสช สีเขียว เป้ากระทรวง

9 การบันทึกข้อมูล ให้บันทึกไม่เกินจำนวนวัคซีนที่จัดสรรให้ เช่น รพ. แห่งหนึ่ง จัดสรร วัคซีนให้ประชาชน 1,500 บันทึกได้ 1,500 คน จัดสรร วัคซีนให้บุคคลากร 200 บันทึกได้ 200 คน หากบันทึกเกิน ไม่จ่ายเงินชดเชยบริการให้


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มเป้าหมาย มี 2 กลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายที่ สปสช จะคืนวัคซีนและงบชดเชยให้ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายกระทรวง คิดผลงานของกระทรวง ( ร้อยละ 90 ของวัคซีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google