งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดตำแหน่งประเภท เจ้าหน้าที่บริหาร......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดตำแหน่งประเภท เจ้าหน้าที่บริหาร......"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดตำแหน่งประเภท เจ้าหน้าที่บริหาร......

2 พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ระบบตำแหน่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

3 แบ่งข้าราชการพลเรือน เป็น 3 ประเภท
บริหารระดับสูง หรือ ระดับกลาง วิชาชีพ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ทั่วไป ระดับ 9 ขึ้นไป และเป็นหัวหน้า ส่วนราชการสูงกว่ากอง ระดับ 8 ขึ้นไป ปฏิบัติโดยผู้มีวุฒิปริญญาและ ระดับ 1 – 8 อื่น ๆ งานกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน มีองค์กรวิชาชีพรับรอง หรือ ระดับ 8 และเป็นหัวหน้า ส่วนราชการระดับกอง ภาครัฐขาดแคลนและ เป็น R&D ทางเทคโนโลยี่ หรือ เป็นงานกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

4 ประเภทสายงานของตำแหน่งข้าราชการ
สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่.... ,ช่าง สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงาน. ...,นายช่าง...,ชื่อเฉพาะ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 3 นัก...., เจ้าหน้าที่......,ชื่อเฉพาะ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 4 ชื่อเฉพาะ เช่น นายแพทย์ สายงานเดี่ยว 4,5,6,7,8 เจ้าหน้าที่บริหาร......

5 พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ระบบตำแหน่งใหม่ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

6 แบ่งข้าราชการ เป็น 4 ประเภท (มาตรา 45)
ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนด เป็นประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จปริญญา ตามที่ ก.พ. กำหนดปฏิบัติงานในหน้าที่ ของตำแหน่งนั้น ประเภททั่วไป ตำแหน่งที่ไม่ใช่ประเภทบริหาร อำนวยการ วิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กำหนด

7 ประเภทสายงานของตำแหน่งข้าราชการ
สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่.... ,ช่าง สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงาน. ...,นายช่าง...,ชื่อเฉพาะ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 3 นัก...., เจ้าหน้าที่......,ชื่อเฉพาะ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 4 ชื่อเฉพาะ เช่น นายแพทย์ สายงานเดี่ยว 4,5,6,7,8 เจ้าหน้าที่บริหาร......

8 อำนาจในการกำหนดตำแหน่ง ( มาตรา 47 -48)
ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หลักเกณฑ์ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดตำแหน่งได้ตามหลักเกณฑ์ จำนวน ประเภท สายงาน ระดับ

9 มาตรา 44 นอกจากตำแหน่งที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว อ.ก.พ. กระทรวงอาจอำหนดตำแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารและแจ้งให้ ก.พ. ทราบ

10 ลักษณะที่ 4 ยังไม่ใช้บังคับจนกว่า (มาตรา 131 บทเฉพาะกาล )
ลักษณะที่ 4 ยังไม่ใช้บังคับจนกว่า (มาตรา 131 บทเฉพาะกาล ) ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จ และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแน่ง สายงาน และระดับ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและประกาศให้ทราบ ภายใน 1 ปี นับแต่ พ.ร.บ. ใช้บังคับ ส่วนราชการสั่งแต่งตั้งภายใน 30 วัน ปี นับแต่วันที่ ก.พ. ประกาศ

11 แนวทางการพิจารณาสายงาน จบห.
สายงานเฉพาะกระทรวง จบห. สาธารณสุข สายงานทั่วไป จบห. อื่น ๆ รวม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12 ปรับเป็นสายงานใด และประเภทใด

13

14

15

16 ข้อเสนอ ปรับเป็นสายงานปริญญาทั้งหมด
สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าสถานีอนามัย เสนอให้จัดเป็นประเภทอำนวยการ


ดาวน์โหลด ppt การจัดตำแหน่งประเภท เจ้าหน้าที่บริหาร......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google