งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักสุขภาพครอบครัว กับการเปลี่ยนแปลง๒๕๕๔ มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักสุขภาพครอบครัว กับการเปลี่ยนแปลง๒๕๕๔ มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักสุขภาพครอบครัว กับการเปลี่ยนแปลง๒๕๕๔ มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย 1

2 เป้าประสงค์ สร้างนักสุขภาพครอบครัว
เร่งรัดการเข้าถึงบริการเต็ม ๑๐๐ บูรณาการระบบบริการทุกระดับ สร้างนักสุขภาพครอบครัว

3 เร่งรัดการเข้าถึงบริการเต็ม ๑๐๐
ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ลดความเจ็บป่วยด้วยการออกกำลังกาย สนับสนุนการตั้งกลุ่ม/ชมรมหลากหลายในหมู่บ้าน กระตุ้นประชาชนเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรมทุกคน ประชาชนช่วยกันดูแลความเจ็บป่วยด้วยกันเอง นักสุขภาพ/อสม.ดูแลต่อยอดส่งต่อดุจญาติมิตร

4 บูรณาการระบบบริการทุกระดับ
นักสุขภาพครอบครัวทุกคนในรพสต.เรียน SRM อปท.และภาคประชาชนร่วมเรียนรู้ SRM สร้างบทบาทเชิงรุกในกองทุนสุขภาพ บริการปฐมภูมิเป็นของนักสุขภาพครอบครัว รพช,รพท,รพศ รับดูแลรักษาต่อดุจญาติมิตร

5 บริการปฐมภูมิมีสมรรถนะ
ทีมงานนักสุขภาพครอบครัวมีสมรรถนะ ระบบข้อมูล GIS ครบถ้วนนำมาวิเคราะห์ใช้ กองทุนสุขภาพเข้มแข็งทุกภาคส่วนร่วมแรงแข็งขัน รพสต.บริหารงบ PP ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสื่อสารเชื่อมโยงจากครัวเรือนถึง รพสต.

6 เร่งรัด รพสต.คุณภาพ มีนักสุขภาพครอบครัวของประชาชน1250คนชัดเจน
เติมคนครบทีม ( 1:1250) รวม 6-9 คน ประชากรเป้าหมาย คน มีนักสุขภาพครอบครัวของประชาชน1250คนชัดเจน มี 5 เสือปฐมภูมิครบทีม ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ GIS สมบูรณ์ มีส่วนร่วมบริหาร กองทุนสุขภาพ และ PP เต็มที่

7

8 นักสุขภาพครอบครัวคือใคร?
ทันตาภิบาล พยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข และ แพทย์แผนไทย

9 คุณลักษณะสำคัญของนักสุขภาพครอบครัว
นับญาติกับประชาชน อดทนประสานงาน หาญกล้าเป็นเจ้าภาพ กำหลาบภัยอุปสรรค พิทักษ์แนวทางธรรม ลึกล้ำต่อเนื่องยาวนาน

10 กรอบความคิด “บริการสุขภาพครบวงจร”
นวก./GN ประเมิน วช. เอื้ออาทร อบรม NP จนท. มีกำลังใจ จนท. ครบถ้วน ค่าตอบแทนตามปริมาณงานเชิงรุก จนท. มีความรู้ อบรม 5 เสือ ปฐมภูมิ จพสช. เรียน GN ทีมงานสาธารณสุข มีสมรรถนะ เรียน SRM นักสุขภาพ ครอบครัว กองทุนคุณภาพ IT/GIS คุณภาพ จนท.:ประชาชน 1:1,250 รพสต. คุณภาพ อปท. ร่วมมือ ระบบส่งต่อ เอื้ออาทร เร่งรัดงานเขตเมือง รพศ./ท. รับงานทุติยภูมิ & ตติยภูมิเต็มที่ การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ รพช. ต่องานทุติยภูมิแข็งขัน ประชาชนมีสุขภาวะ

11 กรอบความคิด “นักสุขภาพครอบครัว”
เติมสมอง เป็นญาติปชช.1:1250 KMสม่ำเสมอ อบรมใจถึงใจ สรุปงานสัปดาห์ พบที่ปรึกษา เยี่ยมเยียนบ่อย ไปดูงาน ตู้ยาเอื้ออาทรครัวเรือน กรม ข้อมูลสุขภาพครบถ้วน จนท 1:1250 GN/NP/TN จพสช นวก ทันตฯ จบส ดี เสี่ยง ป่วย เรียน NP 5เสือ PM สสอ นพ.สสจ ผอ.รพท.ศ นักสุขภาพ ครอบครัว สร้างสุขภาพ ผอก.รพช ส่งต่อ รักษาที่บ้าน เติมใจ โทรศัพท์ มอเตอร์ไซด์ NETBOOK ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า คำชมเชย. เวทีแสดง เชื่อมที่ปรึกษา หมอ FM 1:12

12 เขตเมือง รพช.ท.ศ ประชาชนมีสุขภาวะ
รพสต. เขตเมือง รพช.ท.ศ นักสุขภาพครอบครัวเอาใจใส่ดุจญาติมิตร อสม.ร่วมแรงแข็งขัน เคลื่อนไหวร่วมกันจัดการรายคน/ครัวเรือน ประชาชนมีสุขภาวะ 12

13 กรอบความคิด “การหนุนเสริมจาก รพช./รพท./รพศ.”
บริการทุติ/ตติ คุณภาพประเทศ เติมความรู้ให้ Fam.D. ทุกอำเภอ หนุนเสริม รพสต. ทั้งจังหวัด ภารกิจ รพช.รพท.รพศ. นสค ปฐมภูมิเขตเมือง ปชช. เข้าถึงบริการ 100% ส่งต่อเอื้ออาทร ดูแล ปชช. ที่บ้าน ประสาน อปท. หนุนเสริม รพสต. ทั้งอำเภอ เติมคนเต็ม 1: 1,250 สร้าง นสค.เขตตำบล กองทุน อารมณ์ปฐมภูมิ มีแพทย์เป็นที่ปรึกษา1:12:15,000 ผลิต นศ.แพทย์ คุณภาพ มาตรฐานทุติ/ตติ

14 ภาระกิจนักสุขภาพครอบครัว
ดูแลกลุ่มประชาชนชัดเจนดุจญาติมิตร 1: รู้สภาวะสุขภาพทุกคนในเครือข่ายโดย GIS มี อสม.ช่วยงาน 1:20 เชื่อมโยงเป็นกลุ่มประจำ เติมใจ เติมสมอง ให้นักสุขภาพเป็นประจำ สร้างทีมงานเข้มแข็งใน รพสต. เอาใจใส่ดูแลการส่งต่อสมาชิกในกลุ่มเหมือนญาติ

15 ดูแลประชาชนดุจญาติ เปิดตัวแนะนำตนเองพร้อมเบอร์โทรฯ
รู้จักมักคุ้น,ไว้ใจ,เชื่อใจ ผูกเสี่ยวเป็นญาติ เปิดตัวแนะนำตนเองพร้อมเบอร์โทรฯ ประสาน อปท จัดหาตู้ยาครัวเรือน มอบยาจำเป็นให้ทุกครัวเรือน บันทึกเบอร์โทรฯทุกบ้านในมือถือ,NETBOOK

16 รู้สภาวะสุขภาพทุกคน กลุ่มเสี่ยงตรวจเช็คซ้ำบ่อยๆ พร้อมเมนูออกกำลังกาย
แยกแยะกลุ่ม ดี เสี่ยง ป่วย กลุ่มดี ตรวจเช็คสม่ำเสมอ กลุ่มเสี่ยงตรวจเช็คซ้ำบ่อยๆ พร้อมเมนูออกกำลังกาย กลุ่มป่วยCANDOแยกข้อมูลละเอียดใส่NETBOOK วางแผนดูแลสุขภาพรายคนร่วมกันกับ อสม รู้จักแพทย์ผู้รักษาสมาชิกในกลุ่ม

17 อสม.ช่วยงานเต็มที่ อสม.ช่วยงาน 1:60 มีเบอร์โทรเป็นกลุ่มประจำ
พบ อสม.ในทีม 1:20 ใกล้ชิดมอบค่าป่วยการ อสม.รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพทุกเดือน อสม.ช่วยงาน 1:60 มีเบอร์โทรเป็นกลุ่มประจำ สอน อสม.เดือนละ 1-2 เรื่อง อสม.ร่วมเยี่ยมบ้านที่ตนเองเป็นเจ้าภาพ เอาใจใส่ดูแล อสม.เป็นทีมสุขภาพ

18 เติมใจ เติมสมอง บันทึกกิจกรรมงานด้วยรูปถ่ายสรุปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ SRM อย่างตั้งใจ ฝึกความชำนาญเรื่องหนึ่งเรื่องใดใน 5 เสือปฐมภูมิ บันทึกกิจกรรมงานด้วยรูปถ่ายสรุปแลกเปลี่ยน ประชุมร่วมกับทีมงานใน รพสต.ทุกเดือน รวบรวมผลงานเสนอในที่ประชุมวิชาการต่างๆ เอาใจใส่ดูแลสมาชิกในทีม รพสต.เหมือนญาติ

19 สร้างทีมงานเข้มแข็งใน รพสต
เสริมจุดแข็งของแต่ละคน ยุติการตำหนิข้อด้อยและสมรรถนะต่ำ ซึ้งในคุณค่าและความร่วมมือของทุกคน ชื่นชมยกย่องความมุ่งมั่นของผู้ร่วมงานตลอดเวลา ปรึกษาหารือกันอย่างให้เกียรติและเข้าใจข้อจำกัด หนักแน่นต่อคำซุบซิบนินทาที่สร้างรอยปริแตกแยก

20 ใส่ใจการส่งต่อรักษาครบวงจร
โทรฯประสานการส่งต่อเหมือนฝากญาติ พาไปส่งเองกรณีฉุกเฉินหนักมากเป็น-ตายเท่ากัน สร้างความคุ้นเคยกับแพทย์ที่ปรึกษาอย่างนอบน้อม สรุปประวัติผู้ป่วยกระชับและอธิบายชัดเจน สร้างความคุ้นเคยกับผู้รับผิดชอบแผนกต่างๆ พบแพทย์ผู้รักษาด้วยตนเองแบบขอความช่วยเหลือ

21 นักสุขภาพครอบครัวต้องกล้าเปลี่ยนแปลง
อาสาสมัครมือถือ/เยี่ยมทางโทรศัพท์ เครือข่าย ประชาชน-อสม-หมออนามัย โรงเรียน อสม. พาผู้ป่วยหนักไปรักษา เปลี่ยนแปลงบ้านสำหรับโรคเรื้อรัง นักบริบาล,นักสร้างเสริม,สอนญาติช่วย

22 ๕ ต้อง ก่อนตัดสินใจ “เปลี่ยนแปลง”
ต้องปรับฐานความคิด ต้องสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่ชัดเจน ต้องหากระบวนการใหม่ที่จริงใจได้เพื่อน ต้องดีกว่าเดิม ต้องง่าย ไม่แพง ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

23 ข้อเสนอแนะเฉียบขาดสุดท้าย
จัดกลุ่มประชาชนเป็นกลุ่ม 1250 คน มอบหมออนามัย(NP,นวก.จพสช,จบส,ทันต)เป็นนักสุขภาพ ครอบครัว มีความสัมพันธ์แบบญาติดูแลสุขภาพครบวงจร สนับสนุนให้มีชมรมเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน สร้างเงื่อนไขให้ประชาชนทุกคนเป็นสมาชิกชมรม ประเมินหมออนามัยจากสภาวะสุขภาพรายบุคคล

24

25 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt นักสุขภาพครอบครัว กับการเปลี่ยนแปลง๒๕๕๔ มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google