งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยโซน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยโซน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยโซน..............
ประกอบด้วย รายชื่ออำเภอในโซน รายชื่อคณะทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมด ข้อมูลพื้นฐานจำนวนสถานบริการแพทย์แผนไทยระดับต่างๆ ผลการดำเนินงานตามรายงานประจำเดือน สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

2 สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยโซน..............
ประกอบด้วย อำเภอ

3 สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยโซน..............
คณะทำงานประกอบด้วย

4 โซน............ ข้อมูลพื้นฐาน อำเภอ โรงพยาบาล (แห่ง)
สถานีอนามัย (แห่ง)

5 โซน............ ข้อมูลระดับสถานบริการแพทย์แผนไทย
อำเภอ โรงพยาบาล ระดับ 2 (แห่ง) สถานีอนามัยระดับ 1 (แห่ง) สถานีอนามัยระดับ 2 (แห่ง)

6 ข้อมูลระดับสถานบริการแพทย์แผนไทย ที่รายงานในรอบที่ 2

7 โซน 1

8 โซน 2

9 โซน 3

10 โซน 4

11 รวมทุกโซน

12 ผลการดำเนินงาน

13 ผลการดำเนินงาน รายการข้อมูล หน่วย
อำเภอ 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป 1.1)มูลค่าของการเบิกใช้ยาและเวชภัณฑ์ยาทั้งหมดของ รพท./ รพศ. ออกจากคลัง ในเดือนนี้ บาท 1.2)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมดของ รพท./รพศ. ในเดือนนี้ คิดเป็นร้อยละ

14 ผลการดำเนินงาน

15 ผลการดำเนินงาน 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป
รายการข้อมูล หน่วย อำเภอ 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป 1.3)มูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ยาทั้งหมดของ รพช. ในเดือนนี้ บาท 1.4)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมด รพช. ในเดือนนี้ คิดเป็นร้อยละ

16 ผลการดำเนินงาน

17 ผลการดำเนินงาน 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป
รายการข้อมูล หน่วย อำเภอ 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป 1.5)มูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ยาทั้งหมดของ สอ. ในเดือนนี้ บาท 1.6)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมด สอ. ในเดือนนี้ คิดเป็นร้อยละ

18 ผลการดำเนินงาน

19 ผลการดำเนินงาน รายการข้อมูล หน่วย อำเภอ 2.มูลค่าการให้บริการเฉพาะการอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวดแผนไทย 2.1)มูลค่าการให้บริการเฉพาะการอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวดแผนไทย ใน รพศ. /รพช. กรณีอำเภอเมืองเป็นรพศ บาท 2.2)มูลค่าการให้บริการเฉพาะการอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวดแผนไทย ใน สอ.

20 ผลการดำเนินงาน

21 ผลการดำเนินงาน รายการข้อมูล หน่วย อำเภอ 3.จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการจ่ายยาสมุนไพร(เฉพาะยาสำเร็จรูป) 3.1)จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการจ่ายยาสมุนไพร(เฉพาะยาสำเร็จรูป) ใน รพศ. / รพช. กรณีอำเภอเมืองเป็นรพศ ครั้ง 3.2)จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการจ่ายยาสมุนไพร(เฉพาะยาสำเร็จรูป) ใน สอ.

22 ผลการดำเนินงาน

23 ผลการดำเนินงาน รายการข้อมูล หน่วย อำเภอ 4.จำนวนผู้รับบริการในคลินิคแพทย์แผนไทย(อบสมุนไพร,ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย) 4.2)จำนวนผู้รับบริการในคลินิคแพทย์แผนไทย(อบสมุนไพร,ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย)ใน /รพศ / รพช. ครั้ง 4.3)จำนวนผู้รับบริการในคลินิคแพทย์แผนไทย(อบสมุนไพร,ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย)ใน สอ.

24 ผลการดำเนินงาน

25 ผลการดำเนินงาน 5.งานสนับสนุนการบริการและเครือข่ายแพทย์แผนไทย
รายการข้อมูล หน่วย อำเภอ 5.งานสนับสนุนการบริการและเครือข่ายแพทย์แผนไทย 5.1. งานพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย เรื่อง รวบรวมตำรับการแพทย์แผนไทย เล่ม รวบรวมรายชื่อหมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ คน

26 ผลการดำเนินงาน

27 ผลการดำเนินงาน 5.2. งานพัฒนาบุคลากร
รายการข้อมูล หน่วย อำเภอ 5.2. งานพัฒนาบุคลากร จัดประชุม/อบรม/สัมมนาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้ง จัดประชุม/อบรม/สัมมนาสำหรับหมอพื้นบ้าน / ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ จัดประชุม/อบรม/สัมมนาสำหรับ อสม./ประชาชนทั่วไป เป็นวิทยากรด้านการแพทย์แผนไทย กรณีหน่วยงานอื่นจัด

28 ผลการดำเนินงาน

29 ผลการดำเนินงาน 5.3. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5.3.1 - เสียงตามสาย ครั้ง
รายการข้อมูล หน่วย อำเภอ 5.3. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ครั้ง จัดนิทรรศการ / รณรงค์ จัดทำสื่อ แผ่นพับ เรื่อง

30 ผลการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยโซน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google