งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2556

2 กรอบการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2556
การดำเนินงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 1.การวิเคราะห์สถานการณ์ ตรวจจับความผิดปกติการระบาดของโรคในพื้นที่ งานระบาดวิทยา 2.การเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 2 รอบ(สุ่มประเมิน) (เดือน ม.ค.และ มิ.ย.56) งาน คร.และ ศตม.ที่ 6.2 อด. 3.ประเมินมาตรฐานงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก* (เดือน พ.ค.ถึง ก.ค.56) 4.ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (โรคไข้เลือดออก) งาน คร.

3 กรอบการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2556
การดำเนินงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 5.สนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก(ตามสถานการณ์) งาน คร.และ ศตม.ที่ 6.2 อด. 6.ประชุม War room ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงอย่างน้อย 2 ครั้ง งาน คร.และ งาน SRRT 7.ประกาศสงครามต่อสู้โรคไข้เลือดออก (1 ก.พ.56) งาน คร. 8.กิจกรรมวัน ASEAN Denque Day (15 มิ.ย.ของทุกปี)

4 เกณฑ์และตัวชี้วัด มาตรฐานงานป้องกันและควบคุมโรค. 1
เกณฑ์และตัวชี้วัด มาตรฐานงานป้องกันและควบคุมโรค* 1. มาตรฐานการควบคุมการระบาด ตัวชี้วัดที่ 1 ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตัวชี้วัดที่ 2 ความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยรายแรก (Index case) ของทุกเหตุการณ์ 2. มาตรฐานการควบคุมพาหะนำโรค ตัวชี้วัดที่ 3 ความพร้อมของทีมควบคุมโรค ระดับอำเภอ ตัวชี้วัดที่ 4 ความทันเวลาของการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตัวชี้วัดที่ 5 ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค

5 ตัวชี้วัดสำคัญ ของงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2556
ตัวชี้วัดสำคัญ ของงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2556 ระดับจังหวัด 1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอย่างน้อยร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี ) 2. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13

6 ตัวชี้วัดสำคัญ ของงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2556 (ต่อ)
ตัวชี้วัดสำคัญ ของงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2556 (ต่อ) ระดับอำเภอ/ตำบล 1. คปสอ.มีคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ร้อยละ 80 (แนวทางของสำนักโรคติดต่อ นำโดยแมลง มี 5 ตัวชี้วัด) 2. มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI/CI) ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยการสุ่มประเมินของทีมควบคุมโรคร่วมกับ ศตม.ที่ 6.2 อด.(2 ครั้ง/ปี) 3. ความทันเวลาของการส่งรายงานค่า HI/CI  ร้อยละ 80

7 กรอบการดำเนินงานควบคุมโรคมาลาเรีย ปี 2556
การดำเนินงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 1.การวิเคราะห์สถานการณ์ การเฝ้าระวังความผิดปกติของ การเกิดโรคในพื้นที่ งานระบาดวิทยา 2.การศึกษากีฏวิทยาของยุงพาหะมาลาเรีย ศตม.ที่ 6.2 อด. 3.การศึกษากีฏวิทยายุงพาหะในเขตพระราชฐาน 4.รายงานการสอบสวนโรค งานระบาดวิทยาและ คร.

8 กรอบการดำเนินงานควบคุมโรคเท้าช้าง ปี 2556
การดำเนินงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 1.การเฝ้าระวัง รง.506 งานระบาดวิทยา 2.การเฝ้าระวังแรงงานต่างชาติชาวพม่า งาน คร. และสถานบริการสาธารณสุข 3.สัปดาห์รณรงค์กินยาป้องกันโรคเท้าช้างในแรงงานต่างชาติชาวพม่า (เดือน ม.ย.56) สคร.6 ,งาน คร. และสถานบริการสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google