งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี นายูง สร้างคอม N หนองคาย บ้านดุง น้ำโสม เลย เพ็ญ บ้านผือ ทุ่งฝน พิบูลย์รักษ์ สกลนคร กุดจับ เมือง หนองหาน หนองบัวลำภู หนองวัวซอ ประจักษ์ กู่แก้ว ไชยวาน พื้นที่ 18 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ 156 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน กุมภวาปี หนองแสง วังสามหมอ กาฬสินธุ์ ศรีธาตุ โนนสะอาด ประชากร 2550 1,529,573 คน ชาย 765,261 คน หญิง 764,312 คน ขอนแก่น ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2550

3 โครงสร้างอายุประชากร จังหวัดอุดรธานี
ปี 2540 ปี 2550 อายุมัธยฐาน ปี อายุมัธยฐาน 31.9 ปี

4 ทรัพยากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุข ภาครัฐ
1. ศูนย์มะเร็งอุดรธานี ขนาด เตียง 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. โรงพยาบาลอุดรธานี ขนาด 806 เตียง ภาครัฐ

5 4. โรงพยาบาลชุมชน 90 เตียง แห่ง 60 เตียง แห่ง 30 เตียง แห่ง 10 เตียง แห่ง รวม แห่ง 4. สถานีอนามัย แห่ง กระทรวงกลาโหม 1. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 150 เตียง 2. รพ.กองบิน เตียง

6 ภาคเอกชน รพ.เอกชน - ขนาด 100 เตียง 4 แห่ง - ขนาด 50 เตียง 1 แห่ง
- ขนาด เตียง 4 แห่ง - ขนาด เตียง 1 แห่ง - ขนาด เตียง 1 แห่ง คลินิก จำนวน แห่ง ร้านขายยา/ผลิตยา จำนวน แห่ง

7 สาเหตุการป่วยตามกลุ่มสาเหตุ 5 อันดับแรก จังหวัดอุดรธานีปี 2550
สาเหตุการป่วยตามกลุ่มสาเหตุ 5 อันดับแรก จังหวัดอุดรธานีปี 2550 ลำดับ สาเหตุการป่วย อัตรา : แสนปชก. 1 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จาการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ 797.74 2 โรคแทรกซ้อนในการตั้ง ครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและภาระอื่นๆ ทางสูติกรรม 577.09 3 โรคติดเชื้ออื่นๆ ของลำไส้ 502.56 4 โรคเบาหวาน 431.89 6 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิกัน 386.38

8 อัตราตายต่อแสนประชากร
สาเหตุการตาย 5 อันดับแรกตามกลุ่มสาเหตุ ของประชากรจังหวัดอุดรธานี ปี 2550 ลำดับที่ สาเหตุการตาย ปี 2550 อัตราตายต่อแสนประชากร 1 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 109.4 1.1 มะเร็งตับ (C22.9) 44.8 2 สาเหตุภายนอกทั้งหมด 57.6 2.1 เหตุการณ์ที่ไม่อาจระบุเจตนา 25.0 2.2 สาเหตุภายนอกอื่นที่ให้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 14.3 3 โรคติดเชื้อและปาราสิตบางชนิด 36.7 3.1 โลหิตเป็นพิษ A41.9 19.4 3.2 โรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง B20-B24 5.8 4 กลุ่มโรคของระบบไหลเวียนเลือด 31.1 4.1 โรคหลอดเลือดในสมอง I61.9 6.0 5 โรคของระบบสืบพันธ์ร่วมกับระบบทางเดินปัสสาวะ 26.3 5.1 ไตวาย N17-N19 21.8


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google