งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติใหม่ของการบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติใหม่ของการบริหารจัดการภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิติใหม่ของการบริหารจัดการภาครัฐ
โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ)

2 เป้าประสงค์การพัฒนาระบบราชการไทย
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

3 การปฏิรูประบบราชการ ในส่วนของโครงสร้าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ กฎกระทรวง ปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวง ในส่วนของข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

4 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การยกเลิก ระบบ ซี แบ่งประเภทข้าราชการพลเรือน เป็น 4 ประเภท ก.พ. มอบอำนาจให้ส่วนราชการ ตัดสินใจในการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

5 ภาระงาน การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การจัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบใหม่
การจัดคนลง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน

6 สิ่งที่ดำเนินการ ตั้งศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ระงับการดำเนินการ เกี่ยวกับงานบุคคล ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2551 จัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งให้เสร็จ ประมาณเดือนตุลาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt มิติใหม่ของการบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google