งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานทันตสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานทันตสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานทันตสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
งานทันตสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ มาตรฐานการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิ (ตัวชี้วัดที่ 9 : การเข้าถึงบริการทันตกรรมและงานทันตสาธารณสุขที่จำเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10) มาตรฐานที่ 7 การเข้าถึงบริการทันตกรรม และงานทันตสาธารณสุขที่จำเป็น

2 เกณฑ์การเข้าถึงบริการทันตกรรม และ งานทันตสาธารณสุขที่จำเป็น
1. เพื่อให้เกิดงานบริการส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกันในพื้นที่ 2. มีระบบข้อมูลด้านทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่ อัตราการใช้บริการทางทันตกรรม = จำนวนครั้งการให้บริการทันตกรรมสิทธิ UC x 1,000 จำนวนประชากร UC ในพื้นที่รับผิดชอบ 2. สัดส่วนการให้บริการทันตสาธารณสุข = จำนวนครั้งการให้บริการงานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน จำนวนครั้งการให้บริการงานรักษาทันตกรรมพื้นฐาน

3 งานทันตสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีทันตาภิบาล หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีไม่มีทันตาภิบาล งานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ( ค้นหา/คัดกรอง/ปรับพฤติกรรม ) 1.กลุ่มแม่และเด็ก : ANC WBC และศพด. 2.กลุ่มเด็กวัยเรียน : อนามัยโรงเรียน : รร.ส่งเสริมสุขภาพ : เด็กไทยทำได้ 3. กลุ่มผู้สูงอายุ : ชมรมผู้สูงอายุ 4. กลุ่มอื่นๆ งานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ( ค้นหา/คัดกรอง/ปรับพฤติกรรม ) 1.กลุ่มแม่และเด็ก : ANC WBC และศพด. 2.กลุ่มเด็กวัยเรียน : อนามัยโรงเรียน : ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี 3. กลุ่มผู้สูงอายุ : ชมรมผู้สูงอายุ 4. กลุ่มอื่นๆ งานบริการทันตกรรม ให้บริการทันตกรรมตามขีดความสามารถ งานบริการทันตกรรม ระบบส่งต่อ นัดหมายตามวัน เวลาที่ประสาน/ข้อตกลงกับหน่วยบริการทุติยภูมิ ( 1 วัน ต่อสัปดาห์ )

4 รายงานการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
ข้อมูล 18 แฟ้ม OP Individual 46 บาทต่อคน รายงาน ประจำเดือน การเคลือบปิดหลุมร่องฟัน 6, 127 บาท

5 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานทันตสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google