งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนัก เลขา. ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนัก เลขา. ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนัก เลขา

2 ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2548

3 สถานการณ์ยุทธศาสตร์ 1. ด้านนโยบายผู้นำ ผ่าน 2. ด้านศักยภาพแกน นำ ไม่ผ่าน 3. ด้านการบริหาร ข้อมูล ผ่าน 4. ด้านการมีส่วนร่วม ผ่าน

4 ภาพรวมสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ ผ่าน

5 สถานการณ์แผน จำนวน 3 แผน 1. การปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัด 2. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในรายการ รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง 3. จัดให้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกเดือน

6 สถานการณ์การเรียนรู้ 5 ประเด็น 1. นวัตกรรม 2 ประเด็น ด้านการสังเกต - เจ้าหน้าที่ในฝ่ายตื่นตัวในการ ตรวจสุขภาพประจำปี ในต้นเดือนหน้า - ผู้รับบริการปฏิบัติตามขั้นตอน การสั่งงานมากขึ้น

7 2. ด้านแกนนำ 1 ประเด็น ด้านการสื่อสารในกลุ่ม - แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ หากมีข้อ สงสัยว่าเจ้าของงาน ร่างหนังสือมาผิด ให้สอบถามเจ้าของ งานหรือปรึกษา สมาชิกในทีม อย่าพิมพ์ตามร่างที่ผิด

8 2. พิเศษ 2 ประเด็น ด้านไอที - ในเดือน ต. ค.48 สมาชิกในทีมได้ลง สิ่งที่เรียนรู้ยังมีน้อย ในเดือนต่อ ๆ ไป น่าจะดีขึ้น - เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 มาศึกษา ดูงานระบบงาน สารบัญ

9 รายงานแทคทิค จำนวนครั้งการประชุม 4 ครั้ง 1. วิธีการติดต่อสื่อสาร ( ช่องทาง ) 1 2. ข้อกำหนดร่วม ( เรื่อง ) 6 3. สิ่งที่ได้เรียนรู้ ( ประเด็น ) 1 4. แผน ( เรื่อง ) 1 จำนวนการวิเคราะห์ 1 ครั้ง 1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ ( ประเด็น ) 1

10 เป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวน 22 ตัวชี้วัด ผ่าน 14 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 1 ตัวชี้วัด ( การส่งเสริม สุขภาพ ) ไม่มีรายการที่เกิดขึ้นและถึง รอบการประเมิน 7 ตัวชี้วัด

11 .. พบกันใหม่.. เดือนธันวาคม 2548


ดาวน์โหลด ppt สำนัก เลขา. ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google