งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมทางกายภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของทวีปแอฟริกา

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
จัดทำโดย ด.ช. ณัฏฐ์ คำภีระ เลขที่ 2 ด.ช. ศุภกานต์ จรัสวรภัทร เลขที่ 9 ด.ญ. โชติกา ใจกว้าง เลขที่ 16 ด.ญ. พรยมล อินธิศักดิ์ เลขที่ 23 ด.ญ. วิริญจ์ อินทะนงลักษณ์ เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

3                 แอฟริกาเป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาวยุโรปรู้จักมานาน แต่เป็นทวีปที่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูง ทางตอนเหนือและตอนใต้มีภูมิอากาศแห้งแล้งเป็นทะเลทราย ส่วนภาคกลางเป็นเขตป่าดิบ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อการตั้งถิ่นฐาน ทำให้ชาวยุโรปให้ความสนใจทวีปนี้น้อย ประกอบกับชนพื้นเมือง  ส่วนใหญ่มีการพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยและเป็นไปอย่างเชื่องช้า จึงทำให้แอฟริกาเป็นทวีปที่มีความล้าหลังกว่าทวีปอื่นๆ แต่ปัจจุบันเป็นที่ราบกันทั่วไปว่าแอฟริกาเป็นทวีปที่อุดมด้วยทรัพยากรน้ำมัน เพชร ทองคำ และสัตว์ป่า ทั้งยังเป็นแหล่งของพืชผลเมืองร้อน และเป็นตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

4                 ทวีปแอฟริกา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทวีปมืด หรือกาฬทวีป (Dark continent) เพราะในสมัยก่อนทวีปนี้มีความลึกลับอยู่มาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจดินแดนภายในทวีป และแม้ในปัจจุบันทวีปแอฟริกาก็ยังล้าหลังอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการสมัยใหม่ ในยุคที่มีการแสวงหาอาณานิคม   ชาวยุโรปให้ความสนใจแต่ทวีปเอเชีย เพราะเข้าใจว่าทวีปเอเชียเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่อุดมด้วยทรัพยากรและเป็นตลาดการค้าใหญ่ ภายหลังความคิดเช่นนี้ได้เปลี่ยนไป โดยชาวยุโรปได้หันมาให้ความสนใจต่อทวีปแอฟริกามากขึ้น ทั้งนี้เพราะทวีปแอฟริกาเป็นดินแดนที่อยู่กึ่งกลางของเส้นทางติดต่อระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป และทวีปยุโรปกับออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังพบว่าทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งผลิตพืชผลเมืองร้อนและมีแร่ธาตุมากมาย ทั้งยังเป็นทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีจำนวนประชากรมากกว่าทวีปยุโรป แอฟริกาจึงเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง

5 แผนที่ทางกายภาพ

6

7 ลักษณะทางกายภาพ

8 ขนาด ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณ 30.3ล้านตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทวีปเอเชีย ที่ตั้ง ทวีปแอฟริกามีเส้นศูนย์สูตร (0 องศา ) ลากผ่านกลางทวีป ทำให้มีดินแดนอยู่ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้อย่างละครึ่ง มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ มีดังนี้ ละติจูด ระหว่าง 37 องศาเหนือ ลงมาถึง องศาใต้ ลองจิจูด ระหว่าง องศาตะวันออก ถึง องศาตะวันตก

9 อาณาเขต

10 ทิศเหนือ จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

11 ทิศใต้ จรดมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

12 ทิศตะวันตก จรดมหาสมุทรแอตแลนติก

13 ทิศตะวันออก จรดมหาสมุทรอินเดียและทะเลแดง

14 ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google