งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการเชิงเส้น PLERN SAIPARA RMUTL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการเชิงเส้น PLERN SAIPARA RMUTL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการเชิงเส้น PLERN SAIPARA RMUTL

2 ภาคธุรกิจ

3 ภาคธุรกิจ เป้าหมาย

4 กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ เป้าหมาย

5 กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ เป้าหมาย ทรัพยากร

6 ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด เป้าหมาย ทรัพยากร กำลังคน (Man)
จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing)

7 ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร
กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing)

8 ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ตัดสินใจ
กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing)

9 ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ตัดสินใจ
กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing)

10 ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ตัดสินใจ
กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing)

11 ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ตัดสินใจ
กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing)

12 ทรัพยากรมีจำกัด ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด เป้าหมาย ผู้บริหาร
ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing)

13 ทรัพยากรมีจำกัด ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด เป้าหมาย ผู้บริหาร
ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing)

14 ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด เป้าหมาย
ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

15 มีปัญหา ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด
เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

16 มีปัญหา มีปัญหา ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด
ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ มีปัญหา มีปัญหา เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

17 กำหนดการเชิงเส้น มีปัญหา มีปัญหา ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา ภาคธุรกิจ
กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ มีปัญหา มีปัญหา เป้าหมาย กำหนดการเชิงเส้น ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

18 มีปัญหา มีปัญหา ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา ขั้นตอนกำหนดการเชิงเส้น
กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ มีปัญหา มีปัญหา ขั้นตอนกำหนดการเชิงเส้น 1. สร้างรูปแบบกำหนดการเชิงเส้น 2. แก้ปัญหาผลลัพธ์ เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

19 มีปัญหา มีปัญหา ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา ขั้นตอนกำหนดการเชิงเส้น
กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ มีปัญหา มีปัญหา ขั้นตอนกำหนดการเชิงเส้น 1. สร้างรูปแบบกำหนดการเชิงเส้น 2. แก้ปัญหาผลลัพธ์ เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

20 มีปัญหา มีปัญหา ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด
ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ มีปัญหา มีปัญหา เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

21 มีปัญหา มีปัญหา ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา ภาคธุรกิจ กำไรสูงสุด
ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ มีปัญหา มีปัญหา เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

22 มีปัญหา มีปัญหา ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา Max z Min z ภาคธุรกิจ
กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ มีปัญหา มีปัญหา เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

23 มีปัญหา มีปัญหา ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา Max z Min z ภาคธุรกิจ
กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ มีปัญหา มีปัญหา เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

24 มีปัญหา มีปัญหา ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา Max z Min z ปริมาณผลผลิต : xj
กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ มีปัญหา มีปัญหา เป้าหมาย ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ปริมาณผลผลิต : xj กำไรต่อหน่วย : cj ปริมาณทรัพยากรชนิดที่ i ใช้ผลิตสินค้าที่ j : aij ข้อจำกัดของทรัพยากรที่ i : bi ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

25 สร้างตารางการจัดการทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด
Max z Min z กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ภาคธุรกิจ มีปัญหา มีปัญหา เป้าหมาย สร้างตารางการจัดการทรัพยากร ผู้บริหาร ทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด ปริมาณผลผลิต : xj กำไรต่อหน่วย : cj ปริมาณทรัพยากรชนิดที่ i ใช้ผลิตสินค้าที่ j : aij ข้อจำกัดของทรัพยากรที่ i : bi ตัดสินใจ กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) มีปัญหา

26 ตารางการจัดการทรัพยากร
ชนิดที่ i ปริมาณการใช้ทรัพยากรผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย ปริมาณทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด สินค้าหรือกิจกรรม ชนิดที่ j 1 2 r a11 a12 a1r b1 a21 a22 a2r b2 . m am1 am2 amr bm กำไรต่อหน่วย หรือต้นทุนต่อหน่วย c1 c2 cm

27 ตารางการจัดการทรัพยากร
ชนิดที่ i ปริมาณการใช้ทรัพยากรผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย ปริมาณทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด สินค้าหรือกิจกรรม ชนิดที่ j 1 2 r a11 a12 a1r b1 a21 a22 a2r b2 . m am1 am2 amr bm กำไรต่อหน่วย หรือต้นทุนต่อหน่วย c1 c2 cm สมการเป้าหมาย (กำไรสูงสุด) Max : z Max : z = c1 x1 + c2 x2 + … + cr xr

28 ตารางการจัดการทรัพยากร
ชนิดที่ i ปริมาณการใช้ทรัพยากรผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย ปริมาณทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด สินค้าหรือกิจกรรม ชนิดที่ j 1 2 r a11 a12 a1r b1 a21 a22 a2r b2 . m am1 am2 amr bm กำไรต่อหน่วย หรือต้นทุนต่อหน่วย c1 c2 cm สมการเป้าหมาย (กำไรสูงสุด) Max : z Max : z = c1 x1 + c2 x2 + … + cr xr ข้อจำกัด a11x1 + a12x2 + … + a1rxr ≤ b1 a21x1 + a22x2 + … + a2rxr ≤ b2 am1x1 + am2x2 + … + amrxr ≤ bm

29 ตารางการจัดการทรัพยากร
ชนิดที่ i ปริมาณการใช้ทรัพยากรผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย ปริมาณทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด สินค้าหรือกิจกรรม ชนิดที่ j 1 2 r a11 a12 a1r b1 a21 a22 a2r b2 . m am1 am2 amr bm กำไรต่อหน่วย หรือต้นทุนต่อหน่วย c1 c2 cm สมการเป้าหมาย (ต้นทุนต่ำสุด) Min : z Min : z = c1 x1 + c2 x2 + … + cr xr

30 ตารางการจัดการทรัพยากร
ชนิดที่ i ปริมาณการใช้ทรัพยากรผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย ปริมาณทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด สินค้าหรือกิจกรรม ชนิดที่ j 1 2 r a11 a12 a1r b1 a21 a22 a2r b2 . m am1 am2 amr bm กำไรต่อหน่วย หรือต้นทุนต่อหน่วย c1 c2 cm สมการเป้าหมาย (ต้นทุนต่ำสุด) Min : z Min : z = c1 x1 + c2 x2 + … + cr xr ข้อจำกัด a11x1 + a12x2 + … + a1rxr ≥ b1 a21x1 + a22x2 + … + a2rxr ≥ b2 am1x1 + am2x2 + … + amrxr ≥ bm


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการเชิงเส้น PLERN SAIPARA RMUTL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google