งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ นางสาวชุติมา ธรรมณี ชื่อเล่น หญิง รหัสนักศึกษา 5510610196 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศยทัศน์ ทำงานอย่างมีสติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ นางสาวชุติมา ธรรมณี ชื่อเล่น หญิง รหัสนักศึกษา 5510610196 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศยทัศน์ ทำงานอย่างมีสติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ นางสาวชุติมา ธรรมณี ชื่อเล่น หญิง รหัสนักศึกษา 5510610196 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศยทัศน์ ทำงานอย่างมีสติ คิด อย่างสร้างสรรค์ ที่มา http://www.dpu.ac.th/techno/powerpoint_template.php?mode=lis tall&page=6

2 2 กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ พิเศษ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนา อุตสาหกรรมยางในประเทศ

3 กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4 4 วัตถุประสง ค์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ พัฒนาระบบการตลาด สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง สนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการ แปรรูป และนำยางธรรมชาติมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น

5 วัตถุประส งค์  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ยางพารา สนับสนุนการผลิต วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ พัฒนาระบบการตลาด  สร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ยาง  สนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายาง ธรรมชาติโดยการแปรรูป และ นำยางธรรมชาติมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น

6 เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใส่วิดีโอได้


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ นางสาวชุติมา ธรรมณี ชื่อเล่น หญิง รหัสนักศึกษา 5510610196 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศยทัศน์ ทำงานอย่างมีสติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google