งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Network.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Network."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Network

2 Computer Network The computer. Connected together. Information through communication channels. To exchange information between computers. And system resources sharing in that network. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัย ช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน ในเครือข่ายนั้น

3 Bus topology (เครือข่ายแบบบัส) Star topology (เครือข่ายแบบดาว)
Ring topology (เครือข่ายแบบวงแหวน) 4. Mesh topology (เครือข่ายแบบตาข่าย)

4 TOPOLOGY 1 . bus topology The network consists of a transmission line bus master. To send the information within the network. Individual computers connected to the data cable through the access point โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส จะประกอบด้วย สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับสายข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อ

5 Bus topology line bus master       

6 TOPOLOGY star topology 2 . Star topology
Star topology network. The computer must have a network connection in the control center of the computer or hub to communicate between computers. To communicate through the hub before sending data to the other computer. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะต้องมีจุดศูนย์กลางในการควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือฮับ การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะสื่อสารผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูลไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

7 Star topology

8 TOPOLOGY 3. Ring topology
Ring topology network. With connections between computers, each connected to a circular motion. Data transmission within the network, it is a circle. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน มีการเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่แต่ละการเชื่อมต่อจะมีลักษณะเป็นวงกลม การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายนี้ก็จะเป็นวงกลม

9 Ring topology

10 TOPOLOGY 4. Mesh topology
Mesh topology network. Work by each computer must have a large number of signal channels to connect to other computers all. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบตาข่าย การทำงานโดย เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องมีช่องส่งสัญญาณจำนวนมากเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆทุกเครื่อง

11 Mesh topology

12 TOPOLOGY Bus topology Star topology

13 TOPOLOGY Ring topology Mesh topology


ดาวน์โหลด ppt Computer Network.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google