งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการสร้างความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการสร้างความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง Constructivism

2 Constructivism Constructivist

3 หลักการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้อง
จัดกระทำกับข้อมูล (acting on) กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการ ปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง (Internal mental interaction) และกระบวนการทางสังคม

4 การสร้างความรู้ กระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางสังคม

5 Cognitive Constructivism Social Constructivism
กลุ่มแนวคิด Cognitive Constructivism Social Constructivism

6 Cognitive Constructivism

7 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)
@ สติปัญญาของบุคคลพัฒนาตามลำดับขั้นตามวัย 1. ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส 2. ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด 3. ขั้นคิดแบบรูปธรรม 4. ขั้นคิดแบบนามธรรม

8 @ การเรียนรู้ของบุคคลเกี่ยวข้องกับ
การดูดซึม (Assimilation) การเกิดภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) และการปรับสภาวะให้สมดุล (Accommodation)

9 โครงสร้างทางสติปัญญา
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทางปัญญา (cognitive process) การดูดซึม (assimilation) ผลการเรียนรู้ สิ่งเร้า แสดงออก โครงสร้างทางสติปัญญา (schema) กระบวนการเรียนรู้โดยการดูดซึม (assimilation)

10 โครงสร้างทางสติปัญญา
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทางปัญญา (cognitive process) ผลการเรียนรู้ แสดงออก สิ่งเร้า โครงสร้างทางสติปัญญา สภาวะไม่สมดุล (disequilibrium) สภาวะไม่สมดุล (disequilibrium) ในกระบวนการเรียนรู้

11 โครงสร้างทางสติปัญญา
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทางปัญญา (cognitive process) โครงสร้างทางสติปัญญา (schema) ผลการเรียนรู้ สิ่งเร้า แสดงออก กระบวนการปรับ สภาวะให้สมดุล (accommodation) กระบวนการปรับสภาวะให้สมดุล (accommodation) ในกระบวนการเรียนรู้

12 Social Constructivism

13 ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของไวกอตสกี (Vygotsky)
สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเชาวน์ปัญญาของเด็ก ภาษาเป็นเครื่องมือของการคิด การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ขั้นสูง การใช้เหตุผลและความสามารถในการจำ บุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน บางคนเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง บางคนจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการชี้แนะช่วยเหลือ เน้นความสำคัญของการชี้แนะ การช่วยเหลือ

14 Zone of Proximal Development Collaborative Learning
Scaffolding Assisted Learning Collaborative Learning

15

16

17

18

19 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
Constructionism

20 Constructionism มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ (Piaget) ผู้พัฒนาทฤษฎี คือ Seymour Papert

21 หลักการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้
ในตนเอง และด้วยตนเองของผู้เรียน การให้ผู้เรียนสร้างความคิดและนำความคิด ของตนไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทำให้ เห็นความคิดเป็นรูปธรรมชัดเจน

22 จุดเน้นของ Constructionism
@ การใช้สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมในการให้ผู้เรียนสร้างสาระการเรียนรู้และผลงานต่างๆ ด้วยตนเอง

23 ความแตกต่างระหว่าง Constructivism และ Constructionism
การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ การสร้างสรรค์ชิ้นงาน กระบวนการ ทางปัญญา กระบวนการ ทางสังคม การใช้สื่อเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม กระบวนการทางปัญญา

24 กระบวนการเรียนการสอน
บทบาทของครู รูปแบบ/ลักษณะกิจกรรม/วิธีการสอน บทบาทของผู้เรียน กระบวนการเรียนการสอน รูปแบบ/ลักษณะหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Constructivism และ Constructionism ในการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร การจัดบรรยากาศ และสภาพการเรียนรู้ การประเมินผล

25 กระบวนการเรียนการสอน
บทบาทของครู รูปแบบ/ลักษณะกิจกรรม/วิธีการอน บทบาทของผู้เรียน กระบวนการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศ และสภาพการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการสร้างความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google