งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็น 22 ก.พ. 55 ปรัปปรุงห้องประชุมให้พร้อมรับแขกมาเยือน (อาทิ ทำ Chart สถิติ ข้อมูล ติด LCD ในห้องประชุม ฯลฯ) ต้องทบทวนคำสั่งต่าง ๆ จากการเปลี่ยนรองจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็น 22 ก.พ. 55 ปรัปปรุงห้องประชุมให้พร้อมรับแขกมาเยือน (อาทิ ทำ Chart สถิติ ข้อมูล ติด LCD ในห้องประชุม ฯลฯ) ต้องทบทวนคำสั่งต่าง ๆ จากการเปลี่ยนรองจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็น 22 ก.พ. 55 ปรัปปรุงห้องประชุมให้พร้อมรับแขกมาเยือน (อาทิ ทำ Chart สถิติ ข้อมูล ติด LCD ในห้องประชุม ฯลฯ) ต้องทบทวนคำสั่งต่าง ๆ จากการเปลี่ยนรองจาก บห.เป็น ปก.ที่ ดูแล สบ. ความสำคัญของข้อมูล (ตัวเลข สถิติ) ต่องาน Road Safety – มีตัวเลขสำคัญจำนวนหนึ่ง – ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด การเปลี่ยนผ่านของ สบ.ไปสู่โครงสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันภารกิจด้าน road safety มีมากขึ้น (ระเบียบสำนักนายกฯ นโยบายรัฐบาล ความร่วมมือกับ ตปท.)

2 ประเด็น 22 ก.พ. 55 หลักไคเซ็นของญี่ปุ่น – เปรียบเทียบได้กับการพร่องน้ำในแก้ว (ทำให้ตนเองพร้อมที่จะเรียนรู้ สิ่งใหม่ตลอดเวลา) เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว สังคมอยู่รอด การสื่อสาร ( เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนรู้เท่าเทียมกัน และเข้าใจกัน ในเรื่องงานที่ทำด้วยกัน) – ช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันที่มีอยู่ โพรไฟล์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ – ให้แต่ละกลุ่มมี จนท.ด้านไอที เป็นตัวเชื่อมประสานด้านข้อมูล โครงสร้างใหม่ มี 3 กลุ่มงาน – กลุ่มงานแผนและวิชาการ – กลุ่มงานประสานความร่วมมือ – กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3 กลุ่มงานแผน และวิชาการ กลุ่มงานประสานความร่วมมือกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผน ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง แผนปฏิบัติการ เป้าหมายในการทำงาน สบ. (โครงสร้างใหม่) วิชาการ Back up เชิงวิชาการ วิจัย แนวคิด ทฤษฎี ประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่มีมาก พัฒนาทำงานร่วมกัน (synergy) ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย สร้างระบบ (เสริมพลัง) เป็น back office ของ Road Safety - ข้อมูล สถิติ ที่มาของ ปัญหา ต้นตอของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนด นโยบาย แผน การพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน

4 ประเด็น 22 ก.พ. 55 งานปัจจุบัน – งบประมาณมาแล้ว กลุ่ม

5 กลุ่มแผนฯกลุ่มประสานฯกลุ่มศูนย์ข้อมูลฯ การจัดทำแผนปฏิบัติการทศวรรษ (ภายใน พ.ค.) -เชิญ core group จาก ๖ อนุ และ อ.ทวีศักดิ์ - จัดworkshop อนุ - จัดเวิร์กชอบภาคเอกชน - จัดประชุมภาพรวมก่อนเสนอ เสนอที่ประชุม ศปถ.พิจารณา (ภายใน พ.ค.๕๕) - การเตรียมการจัดประชุม ศปถ. ๑๔ มี.ค.๕๕ วาระคือ: ๑. การเตรียมการสงกรานต์ ๒. เรื่องงานของอนุกรรมการ ๓. ผลการประชุม GRSP Asia ๔. ความคืบหน้าแผนทศวรรษ อัพเดท เรื่องแผนภาคเอกชน * อธิบดีปรารภว่า ไม่ควรเชิญ บุคคลภายนอกมากเกินไป -โครงการติดตามประเมินผล (ของ อ.จิระ) - ๒ วัตถุประสงค์คือ ขยายโครงการและ เร่งรัด -โครงการรายงานสถิติอุบัติเหตุ ประจำเดือน (ประสานกับ ผชช.อี๊ด) - วิเคราะห์สาเหตุที่จังหวัดไม่รายงาน จากนั้นอาจจะประชุมซ่อม - แนวทาง - การผลักดันให้ จว.มีศูนย์ข้อมูล - ใช้แนวทาง ๔ เสือ (ปภ. ตร. สธ. และ บ.กลาง) - งานความร่วมมือกับต่างประเทศ เกี่ยวกับ Road Safety - จัดทำ Concept/ตัวโครงการ แล้ว ส่งต่องานให้กลุ่มประสานฯ เป็น project manager ต่อไป - หากเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลส่งต่อกลุ่ม ศูนย์ข้อมูล -เป็น project manager โครงการร่วมมือ กับต่างประเทศ -เป็นเจ้าภาพ จัดเจ้าหน้าที่ desk officer ประสานกับเครือข่าย road safety (กำหนดจนท.เป็นเจ้าภาพรายองค์กร) - ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ ทั้ง ๖ คณะ (ส่งต่อไปยังกลุ่มงานศูนย์ข้อมูล ฯลฯ) - จัดประชุมอนุฯ ที่เกี่ยวข้อง - โครงการอบรมข้อมูลช่วงเทศกาลให้มี ประสิทธิภาพ จะพัฒนาเป็นแผนงาน รายงาน อปภ.


ดาวน์โหลด ppt ประเด็น 22 ก.พ. 55 ปรัปปรุงห้องประชุมให้พร้อมรับแขกมาเยือน (อาทิ ทำ Chart สถิติ ข้อมูล ติด LCD ในห้องประชุม ฯลฯ) ต้องทบทวนคำสั่งต่าง ๆ จากการเปลี่ยนรองจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google