งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวันเด็กจังหวัดชายแดนใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวันเด็กจังหวัดชายแดนใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวันเด็กจังหวัดชายแดนใต้
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้านปากาลือซง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้านบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กในพื้นที่จชต สำหรับกิจกรรมสองพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี: 1.เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 100 คน 2.เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน 100 คน 3.อาสาสมัครบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน                  

2 เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเต็มตามศักยภาพ
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เป็นผู้สืบทอดอนาคตของประเทศชาติในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่ดี ย่อมจะทำให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควรได้รับการพัฒนาความรู้อยู่เสมอ ให้มีความพร้อมด้านอารมณ์ สติปัญญา เพราะเด็กและเยาวชนจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต

3 เพื่อลดช่องว่าง สร้างโอกาสที่เท่าเทียม
การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการด้านต่าง ๆ และในขณะเดียวกันยังมีเด็กและเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังขาดโอกาสดังกล่าว ขาดโอกาสในการเรียนรู้ใน ขาดโอกาสในการพัฒนา แม้กระทั้งโอกาสที่จะเข้าสังคมร่วมกับเด็กกลุ่มอื่น เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

4

5 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตามวัยที่เหมาะสม 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณฯได้รับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และเข้าสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข 3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 5. เพื่อสร้างอาสาสมัครจากนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะสามารถทำงานทำงานเพื่อสังคมได้

6

7 เลขที่บัญชี 704-242947-4 (ออมทรัพย์)
    ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับเด็กในสองพื้นที่ได้ที่ ติดต่อที่บ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ชื่อบัญชี กองทุนกำลังใจแด่น้องชายแดนใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) เลขที่บัญชี (ออมทรัพย์) สถานที่ตั้งของกลุ่ม บ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน (Volunteer House for Children and Youth)  17/4   ถ.เจริญประดิษฐ  ต.รูสะมีแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์       โทรสาร       ผู้ประสานงานโครงการนี้  ชื่อ มัณฑนา แท่นบำรุง  มือถือ  , หรือติดต่อมูลนิธิผสานวัฒนธรรม พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ                  

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการวันเด็กจังหวัดชายแดนใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google