งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย vb.net2005

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย vb.net2005"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย vb.net2005
โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 Microsoft Visual Studio 2005

3 Solution Explorer

4

5 Properties

6 ToolBox

7 เมนู

8 Name FrmHelloWord

9 BackColor กำหนดสีพื้นหลัง Custom Web System

10 ใส่สีพื้นหลัง

11 BackGroundImage

12

13 กำหนด Cursor : Hand

14 ทดสอบการทำงานเรียกว่า RUN

15 การหยุดการรัน STOP

16 คุณสมบัติ ของ Form (ต่อ)
Text เป็นคุณสมบัติที่ใช้สำหรับการกำหนด ข้อความที่จะปรากฏอยู่บนแถบไตเติ้ลบาร์ของฟอร์ม ดังรูป

17 Text พิมพ์ โปรแกรมสวัสดีชาวโลก

18 คุณสมบัติ ของ Form (ต่อ)
Startposition เป็นคุณสมบัติที่ใช้สำหรับการกำหนด ตำแหน่งของฟอร์มเมื่อ รันโปรแกรมว่าจะต้องการให้ฟอร์มปรากฏอย่างไร โดยจะมี 5 แบบให้เลือก ดังนี้ Manual CenterScreen WindowsDefaultLocation WindowsDefaultBounds CenterParent

19 คุณสมบัติ ของ Form (ต่อ)
WindowState เป็นคุณสมบัติที่ใช้สำหรับการกำหนด ขนาดของฟอร์มเมื่อ รันโปรแกรมว่าจะต้องการให้ขนาดของฟอร์มเป็นแบบไหน โดยจะมี 3 แบบให้เลือก ดังนี้ Manual :: ตามขนาดเดิมที่เรากำหนด Maximize ขนาดใหญ่สุด เต็มจอภาพ Minimize ขนาดเล็กสุด ย่อเล็กสุด นั่นเอง

20 GroubBox

21 Label

22 นำ GroubBox มาวางไว้ดังรูป

23 กำหนดคุณสมบัติของ GroubBox
Name : GB Text : ป้อนข้อมูล

24 นำ Label มาวางไว้ 2 ตัวดังรูป

25 กำหนดคุณสมบัติของ Label ดังนี้
Name :: LbName Text :: ชื่อนักศึกษา Label ตัวที่ 2 Name :: LbID Text :: รหัสนักศึกษา

26 นำ TextBox มาวาง 2 ตัวดังรูป

27 กำหนดคุณสมบัติของ TextBox ดังนี้
Name :: TxtName Text :: TextBox ตัวที่ 2 Name :: TxtID

28 นำ Button มาวางดังรูป

29 กำหนดคุณสมบัติของ Button ดังนี้
Name :: BtnOK Text :: OK Button ตัวที่ 2 Name :: BtnCancel Text :: Cancel Button ตัวที่ 3 Name :: BtnExit Text :: Exit

30 Double click ที่ปุ่ม OK

31 Double click ที่ปุ่ม OK แล้วเขียนคำสั่งดังนี้

32 รันดูผลลัพธ์

33 เขียนคำสั่งในปุ่ม Cancel ดังนี้

34 เขียนคำสั่งในปุ่ม Exit


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย vb.net2005

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google