งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเกมส์ PUZZLE NUMBER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเกมส์ PUZZLE NUMBER"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเกมส์ PUZZLE NUMBER
โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2

3 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
Name :: FrmPuzzleNumber2009

4 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
BackColor ::

5 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
Size ::

6 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
MaximizeBox :: False

7 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
FormBorderStyle :: FixedDialog

8 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
Text :: โปรแกรมเกมส์ PuzzleNumber2009

9 สร้างเมนูต่าง ๆ เมนู File - New Game - Reset Game - Exit
กำหนดชื่อของแต่ละเมนู MFile MNewGame MResetGame MExit

10 สร้างเมนูต่าง ๆ เมนู Tool - Options กำหนดชื่อของแต่ละเมนู MTool
MOption

11 สร้างเมนูต่าง ๆ เมนู Help - About Program - About Programmer
กำหนดชื่อของแต่ละเมนู MHelp MAboutProgram MAboutProgrammer

12 สร้าง Group Box 3 Group Box
GB1 GB2 GB3

13 สร้าง Group Box 3 Group Box
GB2 Name :: GB2 Text :: Preview :: GB1 Name :: GB1 Text :: GB3 Name :: GB3 Text :: Status

14 นำ Button มาวางบน GB1 ดังรูป

15 กำหนดชื่อ และ ข้อความบนปุ่ม ดังนี้
กำหนด Name :: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 กำหนด Text ::

16 กำหนดชื่อ และ ข้อความบน Label ดังนี้
กำหนด Name ::

17 เริ่มเขียนคำสั่ง ในเหตุการณ์ของฟอร์มโหลด
ต้องการให้ปุ่มทำงานไม่ได้ ก็เขียนคำสั่งดังนี้

18 สร้างโปรแกรมย่อย BtnEnabled
สำหรับกำหนดให้ปุ่มทั้งหมด ทำงานได้หรือไม่ได้ หากส่ง parameter มาเป็น false ก็จะทำให้ปุ่ม ทำงานไม่ได้ ต.ย. BtnEnabled(False)

19 เขียนคำสั่งในเมนู NewGame

20 Public Sub RandomNumber()
Dim i As Int16 For k As Int16 = 1 To 300 Application.DoEvents() i = Microsoft.VisualBasic.Rnd * B1.Text = (i + 1) Mod 16 B15.Text = (i + 2) Mod 16 B13.Text = (i + 3) Mod 16 B14.Text = (i + 4) Mod 16 B10.Text = (i + 5) Mod 16 B7.Text = (i + 6) Mod 16 B3.Text = (i + 7) Mod 16 B2.Text = (i + 8) Mod 16 B9.Text = (i + 9) Mod 16 B11.Text = (i + 10) Mod 16 B4.Text = (i + 11) Mod 16 B6.Text = (i + 12) Mod 16 B8.Text = (i + 13) Mod 16 B12.Text = (i + 15) Mod 16 B16.Text = (i + 16) Mod 16 B5.Text = (i + 14) Mod 16 Next k Select Case True Case B1.Text = 0 : B1.Text = "" Case B2.Text = 0 : B2.Text = "" Case B3.Text = 0 : B3.Text = "" Case B4.Text = 0 : B4.Text = "" Case B5.Text = 0 : B5.Text = "" Case B6.Text = 0 : B6.Text = "" Case B7.Text = 0 : B7.Text = "" Case B8.Text = 0 : B8.Text = "" Case B9.Text = 0 : B9.Text = "" Case B10.Text = 0 : B10.Text = "" Case B11.Text = 0 : B11.Text = "" Case B12.Text = 0 : B12.Text = "" Case B13.Text = 0 : B13.Text = "" Case B14.Text = 0 : B14.Text = "" Case B15.Text = 0 : B15.Text = "" Case B16.Text = 0 : B16.Text = "" End Select End Sub

21 สร้าง Function GameOver

22 ประกาศตัวแปร Wintimes และ Movetimes

23 เพิ่ม Label อีก 1 Label Name :: Lbwin Text :: Wintimes

24

25

26 Game จับผิดภาพ Photo-hunt


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเกมส์ PUZZLE NUMBER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google