งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จะทราบได้อย่างไร? ว่าบุคลากรมี competency ระดับใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จะทราบได้อย่างไร? ว่าบุคลากรมี competency ระดับใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จะทราบได้อย่างไร? ว่าบุคลากรมี competency ระดับใด

2 การจัดทำ และวิเคราะห์ Competency Profile

3 การจัดทำและวิเคราะห์ Competency Profile
ทราบผ่านทางพฤติกรรมที่เขา แสดงออกหรือผ่านทางความคิด ทักษะการทำงานตลอดจน คุณภาพของผลงานที่เขารับผิดชอบ

4 วิเคราะห์หาน้ำหนักและกำหนดระดับความคาดหวัง
ระดับความสำคัญและความคาดหวังของ Competency Core Competency หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน บุคลากรวิชาชีพ พนักงานผู้ช่วย ฯ Degree Expect 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 25 4 20 15 3 2 2. บริการที่ดี 30 3. สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4. จริยธรรม 10 5. ทำงานเป็นทีม 6. สร้างเสริมสุขภาพ รวม 100 385 380 335

5 การประเมินสมรรถนะจนท.ในภาพรวม
Core Competency หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน บุคลากรวิชาชีพ Degree Expect 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 25 4 20 3 15 2. บริการที่ดี 3. สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4. จริยธรรม 5. ทำงานเป็นทีม 6. สร้างเสริมสุขภาพ 10 รวม 100 385 345

6 Managerial & Leadership Competency
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน Degree Expect 1. ภาวะผู้นำ 25 4 20 3 2. การคิดวิเคราะห์ 2 3. การพัฒนาศักยภาพคน 4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 5. การดำเนินงานเชิงรุก 10 15 รวม 100 360 280

7 Specific Functional Competency
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน Degree Expect SFC1. การบริหารเวชภัณฑ์ 30 4 35 3 SFC2. การบริบาลเภสัชกรรม SFC3. การวิจัยและพัฒนา 40 รวม 100 400 335

8 Competency Gap Analysis
Competencies น้ำหนัก คาดหวัง คะแนนเฉลี่ย คน.เฉลี่ย ผลต่าง B. Weight C.Expected 3= = = > 5 D.Result 1= = = > 5 E.Wt.Exp. F.Wt.Result G.Com.Gap E=B*C F=B*D G=F-E Core Competency 79.22 (100*305/385) 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 25 4 3 100 75 -25 2. บริการที่ดี 15 45 3. สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 60 4. จริยธรรม 20 80 -20 5. ทำงานเป็นทีม -15 6. สร้างเสริมสุขภาพ 10 2 40 รวม 385 305 -80

9 Leadership competency
Managerial& Leadership competency 93.06 100*335/360 1. ภาวะผู้นำ 25 4 3 100 75 -25 2. การคิดวิเคราะห์ 20 60 80 3. การพัฒนาศักยภาพคน 4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน -20 5. การดำเนินงานเชิงรุก 10 2 รวม 360 335

10 Specific Functional Competency
85.00 100*340/400 SFC1. การบริหารเวชภัณฑ์ 30 4 3 120 90 -30 SFC2. การบริบาลเภสัชกรรม SFC3. การวิจัยและพัฒนา 40 160 รวม 100 400 340 -60

11 การประเมินสมรรถนะจนท.ในภาพรวม
% Competency เฉลี่ย 85.76 (100*980/1145) Core Competency 79.22 Managerial & Leadership Competency 93.06 Specific Functional Competency 85.00

12 การประเมินสมรรถนะจนท.ในภาพรวม

13 การประเมินสมรรถนะหัวหน้าฝ่าย/งาน

14 การประเมิน Functional Competency เภสัชกร โรงพยาบาลวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี (ปี )

15 การประเมิน Functional Competency เภสัชกร
ปีงบประมาณ 2550 1. ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Management) 2. การบริการเภสัชกรรม (Pharmaceutical Service) 3. การบริหารคลังเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ (Inventory management) 4. การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) 5. การให้คำปรึกษาด้านยา (Drug counseling) 6. การให้บริการเภสัชสนเทศ (Drug information service)

16 เครื่องมือในการประเมิน

17

18

19

20 แสดงผลการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง
(Functional competency)

21 ภาพแสดงผลการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง
(Functional competency)

22 แสดงผลการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง
(Functional competency) คิดเปอร์เซ็นต์

23 ภาพแสดงผลประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง
(Functional competency) คิดเปอร์เซ็นต์

24 แสดงผลการประเมิน GAP :
Functional competency

25 ภาพแสดงผลการประเมิน GAP :
Functional competency

26 สรุปการประเมิน Functional Competency เภสัชกร
ปีงบประมาณ 2550 ภาพรวม Functional competency 75.69% (เกณฑ์ 70%) สมรรถนะที่ผ่านเกณฑ์ 5 สมรรถนะ FC1: ความสามารถด้านการบริหารจัดการ , FC2: การบริการเภสัชกรรม FC5: การให้คำปรึกษาด้านยา , FC6: การให้บริการเภสัชสนเทศ FC4: การบริบาลเภสัชกรรม สมรรถนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 สมรรถนะ : FC3: การบริหารเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

27 FC5 (การให้คำปรึกษาด้านยา)

28 การประเมิน Functional Competency เภสัชกร
ปีงบประมาณ 2551 Common Functional Competency  Specific Functional Competency

29 สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณภาพ
Common Functional Competency Common Functional Competency: ภาวะผู้นำ (Leadership) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การสอนงานและการพัฒนาผู้อื่น (Coaching and Developing Others) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การดำเนินการเชิงรุก (Proactive) สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณภาพ 1. ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ (Quality Knowledge) 2. การมุ่งเน้นที่คุณภาพ (Concern for Quality) 3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

30 Specific Functional Competency
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1. การบริหารเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) การวิจัยและพัฒนาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Serearch and Development)

31 เครื่องมือในการประเมิน

32 คู่มือพฤติกรรมบ่งชี้หลัก

33 ระดับความคาดหวัง Proficiency Competency ของบุคลากร
โรงพยาบาลวารินชำราบ ปี 2551

34

35

36 1 2 3 4 5 6 7 8 8

37 แสดงผลการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง
(Functional competency) คิดเปอร์เซ็นต์ Common Functional Competency ตำแหน่ง 1. ภาวะผู้นำ 2. การคิดวิเคราะห์ 3.การพัฒนาศักยภาพคน(15) 4.การบริหารผลการปฎิบัติงาน(15) 5.การดำเนินงานเชิงรุก 6. ความรู้ประกันคุณภาพ 7. การมุ่งเน้นที่คุณภาพ 8. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(15) 1. หัวหน้างานผู้ป่วยใน 100.0 135.0 90.0 66.7 120.0 155.0 2. หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 123.0 170.0 185.0 3. หัวหน้างานคบส. 103.0 80.0 200.0 4. หัวหน้างานคลัง 150.0 110.0 5. เภสัชกรงานผู้ป่วยใน 130.0 180.0 165.0 6. เภสัชกรงานผู้ป่วยนอก Mean 121.8 154.2 133.0 94.7 162.5 126.3 152.5 Std. Deviation 25.3 18.6 39.3 37.4 30.6 28.1 33.1 15.7 Minimum Maximum Common Functional Competency

38

39 ภาพแสดงผลประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง
(Functional competency) คิดเปอร์เซ็นต์

40 เกณฑ์ประเมิน Functional competency 70%
ปีงบประมาณ 2551 เกณฑ์ประเมิน Functional competency 70% ภาพรวม Functional competency % : Common Functional Competency % : Specific Functional Competency %

41 CFC6 (ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ)
SFC3 (การวิจัยและพัฒนาทางเภสัชกรรม ), SFC2 (การบริบาลเภสัชกรรม) CFC5 (การดำเนินการเชิงรุก) SFC1(การบริหารเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ)

42 เปรียบเทียบการประเมิน Functional Competency
ปี : เกณฑ์ประเมิน Functional competency จาก 6 สมรรถนะ  11 สมรรถนะ : ภาพรวม Functional competency จาก  % : สมรรถนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จาก 1 สมรรถนะ  0 สมรรถนะ

43 Functional Competency ระดับบุคคล
เปรียบเทียบการประเมิน Functional Competency ระดับบุคคล

44 เปรียบเทียบการประเมิน Functional Competency ระดับบุคคล
หน.ผู้ป่วยใน หน.ผู้ป่วยนอก หน.คบส. หน.งานคลัง ภก.ผู้ป่วยใน ภก.ผู้ป่วยนอก

45 Change Yourself before Telling Others to Do

46 ช่วงถามตอบคลายข้อสงสัย ช่วงถามตอบคลายข้อสงสัย

47


ดาวน์โหลด ppt จะทราบได้อย่างไร? ว่าบุคลากรมี competency ระดับใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google