งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com Do Loop Until โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com Do Loop Until โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com
Do Loop Until โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 Do … Loop Until โดย มีรูปแบบดังนี้
Do … Loop Until จะคล้ายกับ Do While Loop แต่ต่างกันตรงที่ Do Loop Until จะทำงานไปก่อนแล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไขที่หลัง โดย มีรูปแบบดังนี้ Do <ชุดคำสั่ง> [Exit Do] Loop Until < เงื่อนไข >

3 ต.ย. Do … Loop Until dim I as int16 = 1 dim sum as int32 = 0 Do
Sum +=i I +=2 Loop Until I > 20 ต้องมีการเพิ่มค่าหรือ อัพเดตค่าของตัวแปรที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เงื่อนไขเป็นเท็จตลอด และไม่สามารถจบการทำงานของ Do ได้

4 ต.ย. คำสั่ง For 1 + 3 + 5 + 7 + ...+99 ให้ใช้คำสั่ง for
'---ประกาศตัวแปรก่อน Dim SUM as int32 Dim i as int16 For i = 1 to 99 STEP 2 SUM += I NEXT I LbResult.Text = SUM ต.ย. 5,10,15,20,...200 ต.ย. 1921,1923,1925, โดย ใช้ While Loop '---ประกาศตัวแปร Dim i as short '--- short = int16 i = 5 while i <=200 Lbresult.text &= i & "," i += 5 '--- หมายถึง i = i + 5 Loop

5 สร้าง Project ใหม่ ไปที่เมนู File เลือก New เลือก Project
ตั้งชื่อ Project เป็น Test_Do_Until เก็บไว้ใน C:\MyProject_VB

6 Do..Loop..Until 1^2 + 2^2 + 3^2+.. + 10^2 = ?
… = ?

7 1^2 + 2^2 + 3^2+.. + 10^2 = ? หลักการวิเคราะห์โจทย์ เริ่มต้น ที่ I = 1
ยกกำลัง 2 ทุกตัว สิ้นสุดที่ I = 10 เพิ่มขึ้นที่ละ 1 Dim i as int16 Dim SUM as int32 I = 1 Do SUM = SUM + i^2 I = I + 1 Loop Until I > 10

8 ออกแบบหน้าจอ กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม Name : Frm_Test_Do_Until
BackColor : Text : โปรแกรมทดสอบคำสั่ง Do Until

9 นำ Button และ Label มาวางดังรูป
BtnOK LbResult BtnCancel

10 Double click ที่ปุ่ม OK แล้วเขียนคำสั่งดังนี้
เลือกใช้คำสั่งแค่แบบใดแบบหนึ่ง เท่านั้น ไม่ใช่พิมพ์เข้าไปทั้ง 3 บรรทัด

11 แบบที่ถูกต้องหรือควรเลือก

12 รันดูผลลัพธ์ ลองทดสอบจากตัวเลข ที่ค่าน้อยๆ ดูก่อน

13 110 + 29 + 38 + 47 +… 101 = ? วิเคราะห์โจทย์ I เริ่มต้นที่ 1
… = ? วิเคราะห์โจทย์ I เริ่มต้นที่ 1 ยกกำลังจาก 10 ไปถึง 1 แสดงว่าตัวยกกำลังจะต้องลดค่าลงที่ละ 1 แต่ ตัวเลขฐานจะถูกเพิ่มค่าไปที่ละ 1 สวนทางกัน ดังนั้น ต้องใช้ตัวแปรเพิ่ม คือ I เป็นตัวเลขฐาน J เป็นตัวยกกำลัง แล้วหาค่า SUM Dim I as int16 = 1 Dim J as int16 = 10 Dim SUM as int32=0 Do SUM += Math.POW(i,j) I +=1 j -= 1 Loop Until I > 10 Lbresult.Text = SUM

14 เข้าไปเขียนคำสั่งดังนี้

15 รันดูผลลัพธ์

16 ใช้ Do..Loop Until ร่วมกับ ListBox

17 Exercise 1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ตัวเลขตั้งแต่ จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ตัวเลขตั้งแต่ จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า แสดงตัวเลข ตั้งแต่ 1-100 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า แสดงตัวเลขคี่ ตั้งแต่ 1-100 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า แสดงตัวเลขคู่ ตั้งแต่ 1-100 จงหาค่า Factorial ของ ตัวเลขใด เช่น รับ 5 เข้ามา จะได้ว่า 5! = 5*4*3*2*1 = หรือ 7! = 7*6*5*4*3*2*1 = 5040

18 Exercise 2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อ แสดงค่า ตัวเลขต่อไป นี้ ลงใน ListBox

19 Exercise 3 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ชุดข้อมูลต่อไปนี้

20 Exercise 4 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ชุดข้อมูลต่อไปนี้
1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/ /100 1/1 + 1/3 + 1/5 + 1/ /99 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/ /100 100/1 + 99/2 + 98/3 + 97/ /100 1/ /99 + 3/98 + 4/ /1 100/ /4 + 96/ /100 = ? 99/1 + 97/3 + 95/5 + …. 1/99= ?

21 โจทย์ อื่นๆ … 110 … + 210


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com Do Loop Until โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google