งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร ชนิดข้อมูล และ ตัวดำเนินการใน PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร ชนิดข้อมูล และ ตัวดำเนินการใน PHP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และ ตัวดำเนินการใน PHP
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ม. ราชภัฎพระนคร

2 การใช้ตัวแปรในภาษา PHP
ในการเขียนโปรแกรม บ่อยครั้งที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องรับค่าข้อมูลจากอินพุตที่อยู่ภายนอก มาเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในการคำนวณ หรือเพื่อใช้ในการประมวลผลของโปรแกรม การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นก็ถือเป็นการเขียนโปรแกรมอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงมีเรื่องของตัวแปรมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอน $MyVar=10

3 ตัวแปร ในภาษา PHP นั้นเมื่อต้องการใช้งานตัวแปร ก็สามารถทำได้โดยการนำเครื่องหมาย dollar ($) ขึ้นต้นแล้วตามด้วยชื่อของตัวแปรที่เราต้องการโดยเราไม่จำเป็นต้องกำหนดแบบของข้อมูล (data type) อย่างเจาะจงเหมือนในภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่น ๆ ดัง ต.ย. ต.ย. <?php $mystring = "Hello World!"; $myinteger = 1031; $myfloat = 3.14; ?>

4 ถ้าเราต้องการจะแสดงค่าของตัวแปร ก็อาจจะใช้คำสั่ง echo ได้ ตัวอย่างเช่น
<?php $mystring = "Hello World!"; $myinteger = 1031; $myfloat = 3.14; echo "$mystring\n"; echo "$myinteger\n"; echo "$myfloat\n"; ?>

5 สัญลักษณ์ \n หมายถึงการขึ้นบรรทัดใหม่ เป็น escape character ตัวหนึ่ง (สำหรับตัวอื่นๆ โปรดดูในตาราง) เมื่อพิมพ์ข้อความเป็นเอาพุต และโปรดสังเกตว่า สำหรับการใช้งานภายในเอกสาร HTML การขึ้นบรรทัดใหม่โดยใช้ \n จะแตกต่างจากการขึ้นบรรทัดโดยใช้ <BR> ใน HTML  \n  newline  \r  carriage  \t  horizontal tab  \\  backslash  \$   dollar sign  \"   double-quote %%  percent Escaped characters

6 Data Types ชนิดข้อมูลใน PHP
- Integer : ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม เช่น 1, 10, 100, 123 เป็นต้น floating-point numbers : ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม เช่น 1.10, 1.2e-10 เป็นต้น Single- quoted String : ข้อมูลตัวอักษรเขียนภายใต้เครื่องหมาย single quote Double-quoted String คือ: ชุดข้อมูลตัวอักษรเขียนภายใต้เครื่องหมาย double quote คล้ายกับ single-quoted string แต่มีความซับซ้อนกว่าโดยเราสามารถใช้เครื่องหมาย \ เพื่อเพิ่ม escape sequence หรือ meta characters ในสตริงก์ Back- quoted String : การใช้ back-quoted strings ใน PHP ไม่ใช่การกำหนดสตริงก์ แต่เป็นการเรียกใช้คำสั่งของระบบ (system command)

7 Operator ตัวดำเนินการ
โอเปอเรเตอร์เป็นสิ่งที่ทุกภาษาคอมพิวเตอร์ต้องมี ซึ่ง ใน PHP มีโอเปอเรเตอร์ด้วยกันทั้งหมด 7 ชนิดด้วยกันดังนี้ Arithmetic Operators String Operators Assignment Operators Bitwise Operators Logical Operators Comparison Operators Operator Precedence

8 Arithmetic Operators การใช้คำสั่งสำหรับคำนวณทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่าง ความหมาย ผลลัพธ์ $a + $b บวก ผลบวกของ $a และ $b. $a - $b ลบ ผลลัพธ์จาก $b ลบออกจาก $a. $a * $b คูณ ผลคูณของ $a และ $b. $a / $b หาร ผลหารของ $a และ $b. $a % $b หารเอาเศษ เศษจากการหารของ $a หารโดย $b. เศษที่ได้จากการหารโดยปรกติจะใช้กับเลขจำนวนเต็มเท่านั้น ถ้าใช้กับเลขมีจุดทศนิยม จะมีการปัดทิ้งเป็นจำนวนเต็มก่อน

9 String Operators มีโอเปอเรเตอร์เพียงตัวเดียวคือ (".") ใช้เชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน Example $a = "Hello "; $b = $a . "World!"; // $b = "Hello World!" "Hello World!" เป็นการนำเอาข้อความมาเชื่อมต่อกันนั่นเอง

10 String Operators มีโอเปอเรเตอร์เพียงตัวเดียวคือ (".") ใช้เชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน Example $a = "Hello "; $b = $a . "World!"; // $b = "Hello World!" "Hello World!" เป็นการนำเอาข้อความมาเชื่อมต่อกันนั่นเอง

11 Comparison Operators เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบค่า ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป ตัวอย่าง ความหมาย ผลลัพธ์ $a == $b เท่ากับ จริงถ้า $a มีค่าเท่ากับ $b. $a != $b ไม่เท่ากับ จริงถ้า $a มีค่าไม่เท่ากับ $b. $a < $b น้อยกว่า จริงถ้า $a มีค่าน้อยกว่า$b. $a > $b มากกว่า จริงถ้า $a มีค่ามากกว่า $b. $a <= $b น้อยกว่าหรือเท่ากับ จริงถ้า $a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ $b. $a >= $b มากกว่าหรือเท่ากับ จริงถ้า $a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ $b.

12 Comparison Operators ต.ย. เป็นการนำเอาข้อความมาเชื่อมต่อกันนั่นเอง
Example <?php $a = 10 $b = 5 If($a>$b) { echo “a > b”; } else { echo “a < b ”; } ?> ผลลัพธ์ a > b เป็นการนำเอาข้อความมาเชื่อมต่อกันนั่นเอง

13 Logical Operators เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้สำหรับการจัดการกับข้อมูลทางตรรกะ ตัวอย่าง ความหมาย ผลลัพธ์ $a and $b And จริงก็ต่อเมื่อ $a และ $b เป็นจริง $a or $b Or จริงถ้า $a หรือ $b ตัวใดตัวหนึ่งเป็จริง $a xor $b จริงถ้า $a หรือ $b ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริง, แต่จะไม่จริงถ้าทั้งสองไม่จริง. ! $a Not จริงถ้า $a ไม่จริง $a && $b จริงทั้ง $a และ $b เป็นจริง $a || $b


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร ชนิดข้อมูล และ ตัวดำเนินการใน PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google