งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลม ( WIND ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลม ( WIND )."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลม ( WIND )

2 ลม ( WIND ) การตรวจลม พิจารณารายงานค่าลมเฉลี่ยช่วง 2 นาที ความเร็วลม
2 ตำแหน่ง ความเร็วตั้งแต่ 100 นอต บันทึก 3 ตำแหน่ง ลมสงบบันทึก 00

3 ความเร็วลมกระโชก ลมกระโชก (GUST) คือ สภาวะลมแรงในระหว่าง ๑๐ นาที ของการตรวจ โดยมีค่าความแตกต่างระหว่าง ความเร็วลมสูงสุดกับต่ำสุด ๑๐ นอต หรือมากกว่า

4 ทิศทางแปรปรวน ( ทิศทางเปลี่ยนทิศ 60 องศาขึ้นไป )
ความเร็ว ตั้งแต่ 6 นอต หรือน้อยกว่า บันทึก VRB ใน Col.9A ความเร็ว มากกว่า 6 นอต บันทึกทิศทาง ใน Col.9A ใน Col.9B บันทึกทิศทางที่แปรปรวนโดยใช้ V คั่นกลาง

5 คำอธิบาย 9A 10 11 9B 010 07 ทิศทางลม 010 องศา ความเร็วลม 07 นอต 000 00
ลมสงบ 160 23 31 ทิศทาง 160 องศา ความเร็ว 23 นอต สูงสุด 31 นอต 360 103 114 ทิศทาง 360 องศา ความเร็ว 103 นอต สูงสุด 114 นอต 290 08 15 ทิศทาง 290 องศา ความเร็ว 08 นอต สูงสุด 15 นอต VRB 06 ลมแปรปรวน ความเร็วลม 06 นอต 070 050V110 ลมแปรปรวนระหว่าง 050 และ 110 องศา ค่าลมเฉลี่ย 070 องศา ความเร็วลม 07 นอต

6 บันทึก WND DATA ESTMD ในCOL. 13
ลมที่ได้จากการประมาณ บันทึก WND DATA ESTMD ในCOL. 13

7 ความเร็วลมอย่างน้อย 16 นอต หรือมากกว่า เกิดนานอย่างน้อย 1 นาที
ลมแรง ( SQUALL=SQ) ความเร็วลมอย่างน้อย 16 นอต หรือมากกว่า เกิดนานอย่างน้อย 1 นาที บันทึกใน COL. 11 และ COL. 5 9A 10 11 COL 5 160 08 16 TSRA SQ

8 - เมื่อความเร็วลมกระโชกมากกว่า 25 นอต
ค่าความเร็วลมสูงสุด (PEAK WIND ) - เมื่อความเร็วลมกระโชกมากกว่า 25 นอต บันทึกใน COL .13 (ทิศทางความเร็ว และนาที) เช่น PK WND 28045/15 PK WND 28045/1858 PK WND 28042/43 PK WND 28042/19

9 ทิศทางลมเปลี่ยนแปลง ( WIND SHIFT ) ลมที่เปลี่ยนทิศทาง 45 องศาหรือมากกว่า และเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาน้อยกว่า 15 นาที ซึ่งค่าความเร็วลม10 นอต หรือมากกว่า บันทึกใน COL .13 WSHFT 30 , WSHFT 23 FROPA

10 ทัศนวิสัย ( VISIBILITY )

11 TOWER VISIBILITY ทัศนวิสัยทั่วไปต่ำกว่า 4 ไมล์ที่ได้รับรายงานมาจากที่หอบังคับการบินหรือจุดตรวจที่อื่น ๆ และแตกต่างไปจากทัศนวิสัยทั่วไปของสถานีที่ทำการตรวจ ( ส่วนใหญ่หอบังคับการบินจะรายงาน) TWR VIS 1 ½ , TWR VIS 2400

12 (ทัศนวิสัยที่มีการเปลี่ยนแปลง)
VARIABLE PREVAILING VISIBILITY (ทัศนวิสัยที่มีการเปลี่ยนแปลง) ทัศนวิสัยทั่วไปมีค่าน้อยกว่า 3 ไมล์ และเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ½ ไมล์ หรือมากว่าในช่วงเวลา การตรวจอากาศ VIS ½ V2 , VIS 0800V3200 4A 4B REMARKS 4000 2 ½ VIS 0800V3200

13 SECTOR VISIBILITY ทัศนวิสัยที่เสียมีค่าน้อยกว่า 3 ไมล์ และไม่เกิน 45 องศา
2 ½ ไมล์ 5 ไมล์ 6 ไมล์

14 VIS LWR ทัศนวิสัยที่เสียมีค่าน้อยกว่าทัศนวิสัยทั่วไป แต่ไม่ต่ำกว่า 3 ไมล์
6 ไมล์


ดาวน์โหลด ppt ลม ( WIND ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google