งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทดสอบความรู้วิชาชีวเคมี เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทดสอบความรู้วิชาชีวเคมี เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทดสอบความรู้วิชาชีวเคมี เรื่อง
Nucleotides โดย ดร.พรเทพ สุขะเนนย์

2 C N CH H C N HC CH H Pyrimidine Purine Purine Bases Pyrimidine Bases Cytosine Thymine Uracil Adenine Guanine Xanthine Hypoxanthine

3 Purine Bases C N CH NH2 H C HN N CH H2N O C HN N CH O C HN HC N CH O H
Adenine Guanine C HN N CH O H C HN HC N CH H O Xanthine Hypoxanthine

4 สารประกอบใดที่มีโครงสร้างแบบ Purine ?
A) Adenine B) Thymine C) Uracil D) Cytosine

5 Pyrimidine Bases Thymine Uracil Cytosine HN N O H CH3 HN N O H N NH2 H

6 2. สารประกอบใดที่มีโครงสร้าง แบบ Pyrimidine ?
A) Adenine B) Thymine C) Guanine D) Xanthine

7 Purine Base amino group NH2 C N N C CH HC C N N H H Adenine

8 Purine Base O C N N C CH C C N H2N N H H Guanine

9 Purine Base O C N HN C CH C C O N N H H Xanthine

10 Purine Base O C N HN C CH H C C N N H H Hypoxanthine

11 Coffee beans Coffee Caffeine

12 Caffeine เป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างพื้นฐานมาจากสารประกอบใด ?
A) Adenine B) Thymine C) Guanine D) Xanthine O CH3 H3C N H N 6 5 7 1 2 4 O 3 N N H H CH3

13 Caffeine จะมี methyl group ในสูตรโครงสร้างของสารประกอบจำนวนกี่ตัว?
1 2 3 4 N O 2 6 CH3 H3C 1 3 4 5 7

14 O CH3 H3C O O CH3 H3C CH3 N N HN N 1,3,7-trimethylxanthine H
2 6 CH3 H3C 1 3 4 5 7 1,3,7-trimethylxanthine N O 2 6 H3C CH3 1 3 4 5 7 H HN N O 2 6 CH3 1 3 4 5 7 1,3-dimethylxanthine 3,7-dimethylxanthine

15 5. สารประกอบที่มี 3, 7 – dimethylxanthine เป็นสูตรโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องดื่มชนิดใด ? A) กาแฟ B) ชา C) โกโก้ D) น้ำส้มคั้น HN N O 2 6 CH3 1 3 4 5 7

16 6. สารประกอบที่มี Purine หรือ pyrimidine bases ต่อเข้ากับ D – ribose หรือ deoxyribose คือสารประกอบประเภทใด ? A) Nucleosides B) Nucleotides C) Nucleic acid D) DNA หรือ RNA

17 Adenosine NH2 N N 6 7 1 Adenine 8 9 N N HOCH2 O D-Ribose OH OH

18 7. Adenosine มีโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้าง?
A) Adenine + D – ribose ที่ตำแหน่ง N1 B) Adenine + Deoxyribose ที่ตำแหน่ง N1 C) Adenine + D – ribose ที่ตำแหน่ง N9 D) Adenine + deoxyribose ที่ตำแหน่ง N9

19 Cytidine Cytosine D-ribose -N-glycosidic linkage NH2 N O HOCH2 O OH
3 Cytosine 2 1 -N-glycosidic linkage HOCH2 O D-ribose OH OH

20 8. Cytidine มีโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้าง?
A) Cytosine + D-ribose ที่ N1 B) Cytosine + Deoxyribose ที่ N1 C) Cytosine + D-ribose ที่ N9 D) Cytosine + Deoxyribose ที่ N9

21 Nucleosides Nucleotides + + + Purine Pyrimidine Purine Pyrimidine
Ribose Deoxyribose Pyrimidine Nucleotides + + Purine Ribose Deoxyribose Phosphate Pyrimidine

22 9. สารประกอบที่มี Purine หรือ Pyrimidine bases ต่อเข้ากับ D-ribose หรือ Deoxyribose และ phosphate เรียกว่า … A) Nucleosides B) Nucleotides C) Nucleic Acids D) DNA และ RNA

23 C N CH NH2 H C HN N CH H2N O Cytosine Thymine Uracil H Adenine Guanine

24 10. สารประกอบในรูปนี้มีชื่อว่าอะไร? A) Adenine B) Guanine C) Cytosine
10. สารประกอบในรูปนี้มีชื่อว่าอะไร?   A) Adenine B) Guanine C) Cytosine D) Thymine 6-aminopurine

25 2-oxy-4-aminopyrimidine
11. สารประกอบในรูปนี้มีชื่อว่าอะไร? A) Adenine B) Guanine C) Cytosine D) Thymine 2-oxy-4-aminopyrimidine

26 Xanthine CH3 O CH3 N HN 6 5 7 1 8 2 4 3 9 O N N H H CH3

27 สารประกอบในรูปนี้มีสูตรโครงสร้างเรียกว่าอะไร?
A) Xanthine B) 1, 3, 7-trimethylxanthine C) 1, 3-dimethylxanthine D) 3, 7-dimethylxanthine

28 13. สารประกอบในรูปนี้มีสูตรโครงสร้างเรียกว่าอะไร?
A) Xanthine B) 1, 3, 7-trimethylxanthine C) 1, 3-dimethylxanthine D) 3, 7-dimethylxanthine

29 14. สารประกอบในรูปนี้มีสูตรโครงสร้างเรียกว่าอะไร?
A) Xanthine B) 1, 3, 7-trimethylxanthine C) 1, 3-dimethylxanthine D) 3, 7-dimethylxanthine

30 Adenosine NH2 N N 6 7 1 Adenine 8 9 N N HOCH2 O D-Ribose OH OH

31 15. สารประกอบในรูปนี้มีสูตรโครงสร้างเรียกว่าอะไร?
15. สารประกอบในรูปนี้มีสูตรโครงสร้างเรียกว่าอะไร? A) Adenosine monophosphate B) Guanosine monophosphate C) Deoxyadenosine 5’ –monophosphate D) Deoxyguanosine 5’ –monophosphate

32 Purine Bases C N CH NH2 H C HN N CH H2N O C HN N CH O C HN HC N CH O H
Adenine Guanine C HN N CH O H C HN HC N CH H O Xanthine Hypoxanthine

33 16. Purine bases หมายถึงสารประกอบจำพวกใด?
A) Adenine, Guanine, Thymine B) Adenine, Guanine, Xanthine C) Adenine, Thymine, Xanthine D) Cytosine, Thymine, Uracil

34 Pyrimidine Bases Cytosine Thymine Uracil N NH2 H O HN N O H CH3 HN N O

35 17. Pyrimidine bases หมายถึงสารประกอบจำพวกใด?
A) Adenine, Guanine, Thymine B) Adenine, Guanine, Xanthine C) Adenine, Thymine, Xanthine D) Cytosine, Thymine, Uracil

36 Nucleosides Nucleotides + + + Purine Pyrimidine Purine Pyrimidine
Ribose Deoxyribose Pyrimidine Nucleotides + + Purine Ribose Deoxyribose Phosphate Pyrimidine

37 ATP

38 18. ATP เป็น adenosine derivatives ประเภทใด?
A) Nucleosides B) Nucleotides C) Nucleic Acid D) DNA หรือ RNA

39 ที่มาของ Cyclic AMP

40 19. Cyclic AMP เปลี่ยนแปลงมาจากสารประกอบใด?
A) AMP B) ADP C) ATP D) cGMP

41 Guanosine Derivatives
Cyclic GMP (Guanosine 3', 5' monophosphate) มาจาก GTP โดยปฏิกิริยาที่ใช้ enzyme ชื่อ Guanylate cyclase Guanylate cyclase GTP cGMP cGMP

42 20. Cyclic GMP เปลี่ยนแปลงมาจากสารประกอบใด?
A) GMP B) GDP C) GTP D) cAMP

43 21. Coenzyme มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับสารประกอบใดมากที่สุด?
A) AMP B) GMP C) cAMP D) cGMP

44 O OH HN N HOCH2 O HOCH2 OH Ribose HN N Uracil O H + Uridine Uridine + 2 Phosphate = Uridine diphosphate (UDP) UDP + Glucose = UDP-Glucose (เกี่ยวข้องในเรื่อง การสังเคราะห์ Glycogen) UDP-Glucose = Uracil derivatives (สารประกอบที่เปลี่ยนแปลงมาจาก Uracil)

45 22. UDP-Glucose เป็นสารประกอบที่เปลี่ยนแปลงมาจากสารประกอบใด?
A) Urea B) Uric acid C) Uracil D) Uracine

46 23. UDP-Glucose เกี่ยวข้องกับ Metabolic pathway ของ Carbohydrate ในเรื่องใด?
A) Glycolysis (Glucose   Pyruvate / Lactate) B) Glycogenesis (Glucose   Glycogen) C) Glycogenolysis (Glycogen   Glucose) D) Gluconeogenesis (Non-CHO ----- Glucose)

47 24. UDP (Uridine diphosphate)เป็นสารประกอบประเภทใด?
A) Nucleosides B) Nucleotides C) Nucleic Acid D) DNA หรือ RNA

48 Pyrimidine Bases Cytosine Thymine Uracil + + + Cytidine Thymidine
NH2 H O HN N Thymine O H CH3 HN N Uracil O H Ribose + Ribose + Ribose + Cytidine Thymidine Uridine Nucleosides

49 25. สารประกอบจำพวก Nucleosides (ดังรูป) มีชื่อเรียกว่าอะไร?
A) Cytosine B) Cytidine C) CDP D) CTP O OH N NH2 HOCH2

50 Purine bases C HN N CH O C HN HC N CH O C HN N C = O O H H Xanthine
Hypoxanthine C HN N C = O O H Uric Acid 2,6,8-trioxypurine

51 Purine base ที่มีโครงสร้างคล้าย Xanthine และ Hypoxanthine
C HN N C = O O H Uric Acid 2,6,8-trioxypurine Purine nucleosides เช่น Adenosine และ Guanosine เปลี่ยนแปลงเป็น Hypoxanthine และ Xanthine ได้ และในขั้นตอนสุดท้ายเป็น Uric Acid

52 26. Uric acid เป็นสารประกอบประเภทใด ?
Nucleosides Nucleotides Purine bases Pyrimidine bases

53 End of Test


ดาวน์โหลด ppt ทดสอบความรู้วิชาชีวเคมี เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google