งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biochemistry Quiz 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biochemistry Quiz 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biochemistry Quiz 2009

2 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
1. สารประกอบใดที่ไม่ใช่น้ำตาล Hexose ? Glucose Fructose Sucrose Galactose

3 2. สารประกอบ Glucose ที่มี isomer แบบ α และ  anomers จะเกิด isomerism ในตำแหน่ง carbon atom ตัวที่เท่าใด ? 1 2 2, 3, และ 4 6

4 3. Carbohydrate ตัวใด ที่เกิดจากการหมัก เพื่อนำมา ผลิตเหล้าและเบียร์
Glucose Sucrose Maltose Mannose

5 4. Esterification เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวระหว่างสารประกอบชนิดใด
Alcohol กับ Ammonia Acid กับ Aldehyde Ketone กับ Ether Acid กับ Alcohol

6 Cholesterol Cerebrosides Sphingomyelins Prostaglandins
5. สารประกอบใดเป็นพวก Phospholipid Cholesterol Cerebrosides Sphingomyelins Prostaglandins

7 Phosphatidylcholine Lecithin Sphingomyelin Cerebroside
5.1 สารประกอบใดที่ไม่ใช่ Phospholipid Phosphatidylcholine Lecithin Sphingomyelin Cerebroside

8 Chylomicrons Plasmalogens Polyhydric alcohol Lecithin
6. สารประกอบใดที่ละลายน้ำได้ดีที่สุด Chylomicrons Plasmalogens Polyhydric alcohol Lecithin

9 Triacylglycerol Methyl alcohol Glucose Cholesterol
6.1 สารประกอบใดคือ Polyhydric alcohol ? Triacylglycerol Methyl alcohol Glucose Cholesterol

10 6.2 สารประกอบใดคือ Polysaccharides ?
Dextrose Mannose Glucose Amylose

11 Oleic acid Arachidic acid Linoleic acid Palmitic acid
6.3 สารประกอบใดคือ Polyunsaturated fatty acid ? Oleic acid Arachidic acid Linoleic acid Palmitic acid

12 7. Isomer ของ Glucose ที่เกิด Aldose-ketose isomerism คือสารประกอบใด
Dihydroxyacetone Xylulose Ribulose Fructose (ดูหน้า 10 เรื่อง Carbohydrate)

13 7.1 Isomer ของ Glyceraldehyde ที่เกิด Aldose-ketose isomerism คือสารประกอบใด
Dihydroxyacetone Xylulose Ribulose Fructose (ดูหน้า 10 เรื่อง Carbohydrate)

14 7.2 Isomer ของ Ribose ที่เกิด Aldose-ketose isomerism คือสารประกอบใด
Dihydroxyacetone Xylulose Ribulose Fructose (ดูหน้า 10 เรื่อง Carbohydrate)

15 Gas-liquid chromatography Thin-layer chromatography
8. การแยกไขมันด้วยวิธีใดที่ทำให้ได้ชนิดของไขมันที่เรียกว่า -lipoproteins ? Ultracentrifugation Electrophoresis Gas-liquid chromatography Thin-layer chromatography

16 Chylomicrons VLDL LDL HDL
8.1 การแยกไขมันในเลือดด้วยวิธี Ultracentrifugation จะได้ชนิดของไขมันใดที่อยู่ชั้นเบาที่สุด Chylomicrons VLDL LDL HDL

17 Chylomicrons VLDL LDL HDL
8.2 Triacylglycerol เป็นไขมันที่เป็นส่วนประกอบของ Lipoproteins ชนิดใดมากที่สุด Chylomicrons VLDL LDL HDL

18 Triacylglycerol Cholesterol Phospholipid Free fatty acid
8.3 ส่วนประกอบของ LDL (Low-density lipoproteins จะมีไขมันชนิดใดมากที่สุด Triacylglycerol Cholesterol Phospholipid Free fatty acid

19 9. สารประกอบใดที่ไม่ใช่ enzyme ? Amylase Amylopectin Pepsin
Glucokinase = Polysaccharide

20 9.1 Enzyme ตัวใดที่ใช้ในปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพลังงานในรูปของ ATP ?
Aldolase Glucokinase Fumarase Lactate dehydrogenase

21 10. Enzyme ตัวใด ที่เกี่ยวข้องกับการสลาย bond โดยอาศัยน้ำ
Lactate dehydrogenase Glucokinase Aldolase Pepsin Oxidoreductase Transferase Lyase Hydrolase

22 10.1 Enzyme ตัวใด ที่จัดอยู่ในประเภท Oxidoreductase
Lactate dehydrogenase Glucokinase Aldolase Pepsin

23 11. Glucose 6-phosphate เปลี่ยนเป็น Glucose 1-phosphate ต้องใช้ enzyme ประเภทใด
Oxidoreductase Transferase Lyase Isomerase

24 12. Enzyme ตัวใด ไม่ต้องใช้ coenzyme Lactate dehydrogenase Fumerase
Acetyl-CoA carboxylase Hexokinase = Enzyme ประเภท Lyase

25 13. Vitamin ใด ที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของ Coenzyme
Vitamin A Vitamin B Vitamin C Vitamin D

26 14. Non-functional plasma enzyme ใด มีระดับสูงผิดปกติ ในเด็กที่ป่วยเป็นโรคกระดูก
Amylase Alkaline phosphatase Acid phosphatase Lactate dehydrogenase

27 15. Non-functional plasma enzyme ใดไม่ใช้ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคตับ
Amylase Isocitrate dehydrogenase Ceruloplasmin Creatine phosphokinase (CPK)

28 16. Enzyme ใดที่ไม่มี isozyme
Lactate dehydrogenase Isocitrate dehydrogenase Cholinesterase Creatine phosphokinase (CPK)

29 สารประกอบใด ไม่ใช่ Proprotein
Proinsulin Pepsinogen Procollagen Chymotrypsin

30 ส่วนที่เป็น carbohydrate ใน coenzyme คืออะไร
D-Glucose D-Ribose D-Galactose Deoxyribose ดูรูปหน้า 33

31 Michaelis-Menten Model เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ค่าที่ใช้วัด 2 ค่าคือ….
ความเข้มข้นของ Substrate [S] กับ ความเร็วในการทำปฏิกิริยา (V) ความเข้มข้นของ Enzyme กับ ความเร็วในการทำปฏิกิริยา ความเร็วในการทำปฏิกิริยา กับจำนวนโมเลกุลที่เข้าร่วมปฏิกิริยา ความเข้มข้นของ Substrate [S] กับ ความเข้มข้นของ Enzyme [Enz]

32 Competitive inhibition เกิดขึ้น ณ ตำแหน่งใด
A) ตำแหน่งที่เป็น allosteric site ตำแหน่งที่มีการรวมตัวของ enzyme และ substrate ไม่ห่างไกลจาก catalytic site ตำแหน่งที่มี Inhibitor มารวมกับ enzyme ที่ catalytic site ตำแหน่งที่มี Substrate มารวมกับ enzyme ที่ catalytic site


ดาวน์โหลด ppt Biochemistry Quiz 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google