งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาควบคุมโรคติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาควบคุมโรคติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาควบคุมโรคติดต่อ
นางปิน ศรีสังข์ อสม.บ้านดอนตะหนินน้อย ต.สระจรเข้

2 ประวัติครอบครัว

3 เกิด 31 ธ.ค อายุ 54 ปี บ้านเลขที่52/1หมู่ 10 ต.สระจรเข้ ระยะเวลาเป็น อสม. 24 ปี การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมรสกับนายแสวง ศรีสังข์ มีบุตร 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน อาชีพ เกษตรกรรม

4 ส่วนที่1 คุณสมบัติเฉพาะตัว

5 การครองตน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
อุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนร่าเริง มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับชุมชนได้ดี ดำรงชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่าย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม เป็นแกนนำหลักในการสร้างเสริมสุขภาพ มีสุขภาพดี แข็งแรง

6 การพัฒนาตนเอง ปี 2532 ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุข
ปี2534 อบรมหลักสูตรผู้นำสตรีจังหวัดนครราชสีมา ปี2553 อบรมหลักสูตร อสมช. ปี 2555 อบรมหลักสูตร อสมช.ด้านการควบคุมโรคติดต่อ

7 การครองคน รักในระบบประชาธิปไตย การประสานงาน
เป็นแกนนำจัดกิจกรรมสุขภาพ และแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน

8 การครองงาน นำหลักพรหมวิหาร 4 ในการทำงาน *เมตตา *กรุณา *มุทิตา*อุเบกขา
มีการใฝ่หาความรู้ เรียนรู้ และศึกษาตลอดเวลา ทำให้มีทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9 ตำแหน่งในชุมชน ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านดอนตะหนินน้อย กรรมการหมู่บ้าน กรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน กรรมการวัดดอนตะแบง กรรมการคุ้ม

10 ตำแหน่งในชุมชน สมาชิกเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิก อบต.บ้านดอนตะหนินน้อยอีก 1 ตำแหน่ง

11 ส่วนที่2 ความรู้ความสามารถ

12 ความรู้ในงานควบคุมโรคติดต่อ
มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก สาเหตุ อาการ การรักษา การควบคุมโรค การป้องกันการการเกิดโรค การป้องกันการระบาดของโรค

13 ความสามารถในการถ่ายถอดความรู้
ทั้งทางด้านหอกระจายข่าว (หอกระจายข่าวอยู่ที่บ้าน) เวทีประชาชาคม ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดความรู้ปากต่อปาก ในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาส

14 กิจกรรมที่ปฎิบัติในงานควบคุมโรคติดต่อ
สำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านทุกสัปดาห์ ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกผ่านหอกระจายข่าวทุกสัปดาห์ สำรวจลูกน้ำยุงลายแบบไขว้หมู่บ้านทุกเดือน

15 กิจกรรมที่ปฎิบัติในงานควบคุมโรคติดต่อ
ส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยใช้ปลาหางนกยูง ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ปี ซ้อน

16 ผลงานความสำเร็จ สิ่งที่ภาคภูมิใจ ในงานควบคุมโรคติดต่อ

17 อสม.ดีเด่นระดับหมู่บ้าน อ.ด่านขุนทด วาระปี 2547-2548
อสม.ดีเด่นสาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ปี 2553 ประธานอสม.ระดับหมู่บ้านมา 10 ปี

18 หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออกมากกว่า 5 ปีติดต่อกัน
ค่าความชุกของลูกน้ำยุงลายตลอด10 ปีไม่เคยเกิน10 นำพาหมู่บ้านเข้ารอบการประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย

19 เป็นหมู่บ้านต้นแบบควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับตำบล
ปี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นหมู่บ้านต้นแบบควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับตำบล

20 นวัตกรรมปลาฆ่าลูกน้ำ

21 กลวิธีดำเนินการ จัดประชุมประชาคมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรค
จัดทำข้อตกลงเพื่อให้ชาวบ้านรับทราบร่วมกัน จัดให้ชาวบ้านเลี้ยงปลาทุกหลังคาเรือน

22 กลวิธีดำเนินการ จัดตั้งกองทุนปลา
ตรวจลูกน้ำยุงลาย หลังคาเรือนใดพบลูกน้ำยุงลาย จะปรับหลังคาเรือนละ 10 บาท

23 กลวิธีดำเนินการ จัดตั้งกองทุนปลา

24 กลวิธีดำเนินการ ส่งหมู่บ้านประกวดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจาก ลูกน้ำยุงลาย(ตั้งแต่ปี 2553) ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนตำบล

25 กลวิธีดำเนินการ ส่งหมู่บ้านประกวดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจาก ลูกน้ำยุงลาย(ตั้งแต่ปี 2553) ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนตำบล

26 การก้าวเดินงานควบคุมโรคติดต่อในอนาคต
ไม่หยุดนิ่ง แสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วน เน้นความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน

27 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาควบคุมโรคติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google