งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาหลักสูตรการ บริหารงานภาครัฐสมัยใหม่สำหรับ ผู้บริหารระดับกลางในส่วน ภูมิภาค การประเมินผลแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 : การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาหลักสูตรการ บริหารงานภาครัฐสมัยใหม่สำหรับ ผู้บริหารระดับกลางในส่วน ภูมิภาค การประเมินผลแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 : การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการถ่ายทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการ บริหารงานภาครัฐสมัยใหม่สำหรับ ผู้บริหารระดับกลางในส่วน ภูมิภาค การประเมินผลแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 : การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการถ่ายทอด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

2 คำแนะนำ ให้แต่ละจังหวัดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในด้านเกษตร ท่องเที่ยว หรือ อุตสาหกรรม โดยเลือกตอบ ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ จังหวัดที่มีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 10 คน ให้เลือกวิเคราะห์ 1 ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่มีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเกิน 10 คนขึ้นไป ให้เลือกวิเคราะห์ 2 ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ให้วิเคราะห์ลงในใบงานตามประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสอุปสรรค พร้อมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ( แบบฟอร์มที่ 1: TOWS Matrix) 2. คุณค่าหรือความโดดเด่นของจังหวัดในแต่ละด้าน ( แบบฟอร์มที่ 2: Strategy Canvas) เช่น ในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว คุณค่าที่จังหวัดนำเสนอ มีความแตกต่างจาก จังหวัด / ประเทศอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ / บริการทางด้านการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน อย่างไร ทั้งนี้ควรมีการวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน 3. จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดบ่งชี้ความสำเร็จในแต่ละเป้าประสงค์ภายใต้แผน ที่ยุทธศาสตร์ ( แบบฟอร์มที่ 3 แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัด และแบบฟอร์มที่ 4 รายละเอียดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจังหวัด ) 4. วิเคราะห์ความเสี่ยงว่า ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดตน มีความเสี่ยง ในด้านใดบ้าง และมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร ( แบบฟอร์มที่ 5: การวิเคราะห์ความเสี่ยง ) 5. แปลงแผนที่ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านลงสู่หน่วยงานระดับจังหวัดอย่าง น้อย 1 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด คือ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ( แบบฟอร์มที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดกับแผนที่ยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงาน ( แบบฟอร์มที่ 7 วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ) แสดงรายละเอียดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงาน ( แบบฟอร์มที่ 8 รายละเอียดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดสำนักงาน ) รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

3 แบบฟอร์มที่ 1: TOWS Matrix รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 OpportunitiesThreats Strengths Weaknesses

4 แบบฟอร์มที่ 2: Strategy Canvas รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 High Low Offerings

5 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ คุณภาพ การให้บริการ รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 แบบฟอร์มที่ 3: แผนที่ ยุทธศาสตร์จังหวัด.........

6 แบบฟอร์มที่ 4: รายละเอียดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดจังหวัด........... เป้าประสงค์ตัวชี้วัด รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

7 แบบฟอร์มที่ 5: การวิเคราะห์ ความเสี่ยง รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 Grade: Combined effect of Likelihood/Seriousness Seriousness Likelihood lowmediumhighEXTREME lowEDCA mediumDCBA highCBAA ความเสี่ยงเกรดที่ได้รับแนวทางในการบริหารความ เสี่ยง

8 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ คุณภาพ การให้บริการ แบบฟอร์มที่ 6: แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักงาน............... รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

9 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ คุณภาพ การให้บริการ แบบฟอร์มที่ 7: วิเคราะห์ความ เชื่อมโยง รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงาน

10 แบบฟอร์มที่ 8: รายละเอียด เป้าประสงค์และตัวชี้วัดสำนักงาน...................... เป้าประสงค์ตัวชี้วัด รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาหลักสูตรการ บริหารงานภาครัฐสมัยใหม่สำหรับ ผู้บริหารระดับกลางในส่วน ภูมิภาค การประเมินผลแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 : การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google