งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน ระดับของข้อมูลจากการวัด แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน ระดับของข้อมูลจากการวัด แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน ระดับของข้อมูลจากการวัด แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้
1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 2. มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 3. มาตราอันตรภาค (Interval Scale) 4. มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale)

2 - มาตรานามบัญญัติที่เป็นตัวเลข
ข้อมูลในระดับนี้เป็นเพียงการระบุชื่อหรือจำแนกชนิดของสิ่งของต่างๆ อาจเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ - มาตรานามบัญญัติที่เป็นตัวเลข เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บ้าน หมายเลขสายรถเมล์ เป็นต้น

3 - มาตรานามบัญญัติที่เป็นตัวอักษร
เช่น ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู) อาชีพ (รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ค้าขายฯ) เพศ (ชาย หญิง)

4 แสดงถึงปริมาณมากน้อยของคุณลักษณสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในรูปของลำดับที่ การจัดลำดับอาจใช้ลักษณะ มาก-น้อย สูง-ต่ำ ดี -ไม่ดีกว่ากันซึ่งผลการวัดจะเป็นตัวแสดงลำดับที่ เริ่มจาก ฯ มีข้อสังเกตที่สำคัญ คือ ไม่สามารถระบุช่วงห่างของลำดับที่ได้ เช่น ความพึงพอใจต่อการสอน (มาก ปานกลาง น้อย) ผลการประกวดผลไม้(รางวัลที่ 1 2 และ 3 )

5 เป็นการกำหนดตัวเลขแทนปริมาณให้กับคุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ สามารถระบุความแตกต่างของ
ข้อมูลได้ เนื่องจากมีช่วงห่างของสเกลเท่ากัน ข้อสังเกตที่สำคัญ คือ ข้อมูลระดับนี้เป็นศูนย์สมมุติ เช่น ความพึงพอใจ คะแนนสอบ (แปรค่าออกเป็น 0-……คะแนน) อุณหภูมิ

6 เป็นมาตราระดับสูงสุดที่มีคุณสมบัติต่างๆเหมือนกับมาตราอันตรภาค และเป็นข้อมูลที่มีศูนย์แท้
เช่น มีเงิน 0 บาท หมายความว่า ไม่มีเงินเลย มีบุตร 0 คน หมายความว่า ไม่มีบุตรเลย เป็นจำนวนที่แทนปริมาณที่แท้จริง เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รายได้ จำนวนคนที่มาเรียน จำนวนต้นไม้ในสวน เป็นต้น

7 ตัวอย่างการวัดมาตราต่างๆ
ระดับข้อมูล ตัวอย่างการวัด Ratio Interval Ordinal Nominal ความสูง น้ำหนัก เวลา วันในปฏิทิน ระดับอุณหภูมิ ยศทางทหาร ผลการประกวดนางงาม สีตา เชื้อชาติ สถานภาพสมรส เลขทะเบียนรถ

8 ระดับข้อมูลและสถิติที่เหมาะสม ระดับข้อมูล
ตัวอย่างสถิติต่างๆ ที่เหมาะสม การทดสอบนัยสำคัญที่เหมาะสม นามบัญญัติ Nominal เรียงอันดับ Ordinal อันตรภาค Interval อัตราส่วน Ratio ฐานนิยม การแจกแจงความถี่ Contingency coefficient Nonparametric statistical test มัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ Rank correlation Nonparametric statistical test มัชฌิมเลขคณิต ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pearson product- moment correlation Parametric statistical test ใช้สถิติได้ทุกตัว ใช้ได้ทุกชนิด

9 ทบทวนระดับการวัดตัวแปร
จำนวนหนังสือในห้องสมุด (0-…เล่ม) ประเภทของหนังสือในห้องสมุด (นวนิยาย ตำรา วารสาร ) ความพึงพอใจต่อการเรียน (พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย) ความพึงพอใจต่อการเรียน (0-10 คะแนน) ประสบการณ์ทำงาน (0-….ปี) ประสบการณ์ทำงาน (มาก ปานกลาง น้อย) เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ รายได้ต่อเดือน (0-…….บาท)


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน ระดับของข้อมูลจากการวัด แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google