งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์
ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ 1. หลักการ ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล ยึดการเรียนเพื่อรอบรู้ 2. จุดมุ่งหมาย เปรียบเทียบในกลุ่ม เปรียบเทียบกับเกณฑ์

2 แบบทดสอบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์
ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ 3. การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ เน้นความยากง่ายและอำนาจจำแนกเป็นสำคัญ ไม่คำนึกถึงความยากง่ายของข้อสอบ 4. ความเที่ยงตรง เน้นความเที่ยงตรงทุกประเภท เน้นความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

3 แบบทดสอบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์
ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ 5. การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ดูความคงที่ภายใน วิเคราะห์ผลการวัดก่อนเรียนและหลังเรียนว่าผู้ที่มีความรอบรู้กับไม่รอบรู้แตกต่างกันอย่างไร 6. ขอบเขตของเนื้อหา ตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาตามหลักสูตรเฉพาะ

4 แบบทดสอบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์
ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ 7. ขนาดกลุ่มผู้สอบ ขนาดใหญ่ มักมีขนาดเล็ก 8. เกณฑ์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกลุ่ม เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

5 ลักษณะข้อสอบที่ดี 1. ความเที่ยงตรง 2. ความเชื่อมั่น 10.มีประสิทธิภาพ
9. มีลักษณะยั่วยุ ลักษณะข้อสอบที่ดี 3. ความเป็นปรนัย 8. มีความจำเพาะ เจาะจง 4. ค่าอำนาจจำแนก เหมาะสม 7. ถามลึก 5. ความยากง่าย พอเหมาะ 6. มีความยุติธรรม


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google