งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการรายงาน 0110 รง.5 ปี 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการรายงาน 0110 รง.5 ปี 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการรายงาน 0110 รง.5 ปี 2550

2 ระบบการจัดทำข้อมูล การเปลี่ยนแปลงหลัก ปี 2548 ใช้ระบบ web ทั้งหมด
ปี ใช้ระบบ offline (HealthDB )ใน การจัดทำข้อมูล ใช้ระบบweb สำหรับบริหารจัดการ และเผยแพร่ ข้อมูล

3 การเปลี่ยนแปลงหลัก ระบบการจัดทำข้อมูล
ปี 2549 ระบบ offline (HealthDB49 V1.5) ในการจัดทำข้อมูล ปี 2550 ระบบ offline (HealthDB50_V1.0)

4 ระบบการจัดทำข้อมูล การเปลี่ยนแปลงหลัก
ปี ส่วนกลาง ยืนยัน/ปลดยืนยัน ปี สสจ. สามารถ ยืนยัน/ปลดยืนยัน ภายในจังหวัดได้ ส่วนกลาง ยืนยัน/ปลดยืนยัน

5 การเปลี่ยนแปลงหลัก ข้อมูลใน 0110 รง.5 กิจกรรมสำคัญ ปรับลด /ปรับเพิ่ม

6 การเปลี่ยนแปลงหลัก ข้อมูลใน 0110 รง.5 รายงานการเงิน
ปรับเพิ่มรายการในรายงาน 0110 รง 5

7 Username และ Password การเปลี่ยนแปลงหลัก Username คงเดิม
เริ่มต้นปี 2550 Password ใน offline ไม่สามารถเปลี่ยนได้ Password ใน web เปลี่ยนได้

8 ระบบการจัดทำรายงาน 0110 รง.5
รายงานเป็นประจำทุกเดือน ระบบการจัดส่งรายงาน ใช้โปรแกรม HealthDB ในการจัดทำรายงาน ใช้ WebBase ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ URL

9 ระบบการจัดทำรายงาน 0110 รง.5
ข้อมูลกิจกรรม 0110 รง.5 0110 รง.5 กิจกรรม 0110 รง.5 HealthDB ข้อมูลการเงิน 0110 รง.5 รูปแบบ งบทดลอง การเงิน ข้อมูล งบทดลอง แปลง file งบทดลอง

10 ระบบการจัดทำรายงาน 0110 รง.5
offline ระบบข้อมูล จังหวัด ข้อมูลกิจกรรม 0110 รง.5 ส่ง ข้อมูลการเงิน 0110 รง.5 ระบบจังหวัด download Web ระบบ 0110 รง.5 ไม่ส่ง ข้อมูล งบทดลอง

11 องค์ประกอบหลัก รายงานกิจกรรมสำคัญ รายงานการเงิน ระดับโรงพยาบาล
ระดับไม่ใช่โรงพยาบาล รายงานการเงิน

12 หน่วยงานรายงานโรงพยาบาล(แม่ข่าย)
จัดทำข้อมูลของ หน่วยงานระดับโรงพยาบาล ในฐานะแม่ข่าย 1 ชุด หน่วยงานระดับไม่ใช่โรงพยาบาล (สอ.+PCU) เป็นรายงานรวม 1 ชุด

13 หน่วยงานระดับโรงพยาบาล (ไม่ใช่แม่ข่าย)
จัดทำข้อมูลของ หน่วยงานระดับโรงพยาบาล (หากมี) แห่งละ 1 ชุด หน่วยงานระดับไม่ใช่โรงพยาบาล (สอ.+PCU) เป็นรายงานรวม 1 ชุด หรือ ตามการจัดกลุ่มเครือข่าย

14 ตัดข้อมูลทุกสิ้นเดือน ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ช่วงเวลาการรายงาน 0110 รง.5 ตัดข้อมูลทุกสิ้นเดือน ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน สสจ. ตรวจสอบข้อมูล ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน แก้ไขข้อมูลก่อนวันที่ 24 ของทุกเดือน

15 สรส. สสจ. สอ. สอ. ระบบการส่งรายงาน เครือข่ายบริการ PCU ยืนยันอัตโนมัติ
วันที่ 24 ของเดือน สสจ. ตรวจสอบ(ยืนยัน) ยกเลิกยืนยัน วันที่ 15 ของเดือน เครือข่ายบริการ แก้ไข รวบรวม/จัดส่ง วันที่ 10 ของเดือน สอ. สอ. PCU

16 ระบบยืนยัน/ปลดยืนยัน
ทำ ดูรายงาน ข้อมูล 0110 รง.5 ใน web สสจ. ยืนยัน ระหว่างเดือน แก้ข้อมูลเก่า สสจ.ปลด ยืนยัน ไม่ทำ สรส.ยืนยัน ทั้งประเทศ ตามตกลง ส่งข้อมูลใหม่

17 ระบบการ Feed Back เอกสารส่งให้รพ./สสอ. รายเดือน/ไตรมาส
เอกสารส่งให้รพ./สสอ. รายเดือน/ไตรมาส สรุปจำนวนส่ง/ความทันเวลา สรุปจำนวนคุณภาพข้อมูล/ข้อสังเกต ผลการวิเคราะห์ รายไตรมาส นำเข้าที่ประชุม กวป.ทุกสิ้นเดือน

18 บุคลากร : เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ การประสานงาน รพ.+สสอ.
ปัญหาที่พบในปี 2549 ข้อมูล ความทันเวลา ความครบถ้วน ความถูกต้อง/คุณภาพข้อมูล บุคลากร : เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ การประสานงาน รพ.+สสอ.

19 แนวทางการแก้ไขปัญหา ปี 2550
จัดทำ “ทำเนียบผู้รับผิดชอบรายงาน ”ขึ้น WEB กรณีเปลี่ยนผู้รับผิดชอบต้องทดแทนและแจ้งสสจ.ทราบ อบรมฟื้นฟูผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะด้านการเงิน สอ./สสอ. ประเมินผลการส่งข้อมูลทุกเดือน(Feed back) Ranking ตามตัวชี้วัด

20 อบรมฟื้นฟูผู้รับผิดชอบระดับสถานีอนามัย
สสอ จำนวนสถานีอนามัย แห่ง

21 Ranking ส่งทันเวลาภายในวันที่ 10 = 5 คะแนน ส่งภายในวันที่ 11 = 4 คะแนน
ส่งทันเวลาภายในวันที่ 10 = 5 คะแนน ส่งภายในวันที่ 11 = 4 คะแนน ส่งภายในวันที่ 12 = 3 คะแนน ส่งภายในวันที่ 13 = 2 คะแนน ส่งภายในวันที่ 14 = 1 คะแนน ส่งหลังวันที่ = 0 คะแนน

22 Ranking เริ่มประเมิน 10 มกราคม 2550 – 10 กันยายน 2550
(รวมข้อมูล 9 เดือน :ธันวาคม49-สิงหาคม50) = คะแนนเต็ม 9X5 = 45 คะแนน/รายงาน กรณีวันที่ 10 ตรงกับวันหยุด เริ่มนับวันถัดไป กรณีแก้ไขข้อมูล ดูที่เจตนา....

23


ดาวน์โหลด ppt ระบบการรายงาน 0110 รง.5 ปี 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google