งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม วัน...ที่ ... มกราคม 2557 เวลา ……. น. ณ ……………………………………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม วัน...ที่ ... มกราคม 2557 เวลา ……. น. ณ ……………………………………………"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม วัน...ที่ ... มกราคม 2557 เวลา ……. น. ณ ……………………………………………

2 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

3 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ความเป็นมา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน

4 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ความเป็นมา 1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ วัตถุประสงค์ ของรางวัล 2. การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

5 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทรางวัล 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการดำเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของกระบวนงานบริการหนึ่ง 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน ที่ร่วมกันวางแผนร่วมมือพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน

6 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทรางวัล 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการพัฒนาการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างสรรค์งานบริการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการพัฒนาการให้บริการประชาชน ด้วยการนำหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือ ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการ เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริการใหม่ การให้บริการที่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ

7 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทรางวัล 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นโดยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ อย่างน้อย 3 ประเภทรางวัล ในระดับดีเด่น

8 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
การสมัครขอรับรางวัล องค์กรภาครัฐ ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ คุณสมบัติเบื้องต้น วิธีการสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ประมาณเดือนพฤษภาคม

9 รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม

10 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ความเป็นมา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มิติที่ 2 กระบวนการ มีส่วนร่วมที่เอื้ออำนวย มิติที่ 1 ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ มิติที่ 3 การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของภาคประชาชน

11 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ของรางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ส่วนราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร ราชการ 1 2 เพื่อเชิดชูผลการดำเนินการที่เป็นต้นแบบที่ดีด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 3

12 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม 5 กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการบริหาร ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมใน 5 ส่วน เสริมอำนาจ (Empower) 4 ร่วมมือ (Collaborate) 3 2 เกี่ยวข้อง (Involve) รับฟังความคิดเห็น (Consult) 1 ให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)

13 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทรางวัล 1. รางวัลระดับดีเยี่ยม ผลการดำเนินงานดีเยี่ยมในทุกมิติเป็นที่ประจักษ์ มีความโดดเด่นและน่าสนใจในทุกมิติ รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้ 2. รางวัลระดับดี ผลการดำเนินงานดีในทุกมิติ และเป็นผลการดำเนินงานที่สูงกว่ามาตรฐาน 3. รางวัลชมเชย ผลการดำเนินงานในระดับมาตรฐานในทุกมิติ และเป็นผลการดำเนินงานที่ยอมรับได้

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม วัน...ที่ ... มกราคม 2557 เวลา ……. น. ณ ……………………………………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google